Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 132v >

 1. и҅ рѣшꙙ к н҄емоу вльсви тако ми вѣньцъ ца ѣ -
  καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιμάγοι· „Μὰ τὸν στέφανον τοῦ βα-
 2. сара персъска савориа҆· ꙗ҅ко а҅ште и҅с паꙁоу-
  σιλέως ... Σαβωρίου, ὅτι ἐὰν ἀπὸ τῆς μασχάλ-
 3. хꙑ и҅стрꙙсеши любо и҅ ѥ҅динъ съвалъмъ·
  ης σου ἐξεάσῃς ἕνα τῶν ... βώλων
 4. и да падетъ на ꙁеми· то да вѣси ꙗ҅ко о̑уже
  καὶ πεσεῖται ... χαμαί, ἵνα οἶδας, ὅτι
 5. вѣмъ и҅ꙁвѣсто ꙗ҅ко о҅тъвръже сꙙ бога своѥ҅го·
  ἔχομεν ἀσφαλώς, ὄτι ἀπηρνήσω τὸν Θεόν σου”.
 6. ҅Отъвѣштавъ же ст꙯ꙑи варахисии҆ рече къ
  Ἀπεκρίθη ὁ ἅγιος Βαραχίσιος καὶ εἶπεν πρὸς
 7. н҄имъ· слоугꙑ сотонинꙑ и҅ кнꙙꙁи грѣшь-
  αὐτούς· „Ὑπηρέται τοῦ Σατανᾶ καὶ ἄρχοντες ἁμαρ-
 8. нии· тако ми съпасениѥ бога моѥ҅го· и҅ по-
  τωλοί, μὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὴν ἀπώ-
 9. гꙑбѣль сотонꙑ о҅тьца вашего· не имамъ
  λειαν τοῦ Σατανᾶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν οὐ μὴ
 10. о̑убоꙗ҅ти сꙙ о҅тъ бога вашего· ни ѥ҅дного о҅тъ
  φοβηθῶ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ὑμῶν, οὔτε ἔνα
 11. свалмъ поврѣшти на ꙁеми· нъ и҅мене ради
  τῶν βώλων ῥίψω χαμαί, ἀλλὰ διὰ τὸ ὄνομα
 12. хс꙯а моѥ҅го о̑удръжѫ ѧ· а҅ꙁъ же нꙑнꙗ ꙁакли-
  τοῦ Χριστοῦ μου κρατήσω αὐτούς. Ἐγὼ δὲ νῦν ὁρ-
 13. наѭ̑ вꙑ богомъ живꙑи҅мъ· къ сеи҅ мѫцѣ
  κίζω ὑμᾶς κατὰ τοῦ ζώντος Θεοῦ πρὸς ταύτῃ τῇ βασάνῳ καὶ
 14. а҅ште и҅ и҅нꙑ и҅мате мѫкꙑ лютꙑ· то на-
  εἴ τι ἄλλο ... ἔχετε κριτήριον ... ἐπ-
 15. ведѣте на нꙑ· кто бо ѥ҅стъ и҅ꙁходꙙи на
  αγάγετέ μοι τίς γάρ ἐστιν ὁ εἰσερχόμενος εἰς
 16. рать҆· и не въдаѧ҅ сꙙ вь҆сѣмь срьдьцемъ
  ἀγῶνα πολέμου καὶ οὐκ ἐκδίδωσιν ἑαυτὸν προθύμως
 17. на ср ьмрь҆ть· да въꙁьметъ славѫ вели-
  εἰς θάνατον, ἵνα λάβη ὄνομα μέ-
 18. кѫ· и҅ дарꙑ о҅тъ цѣсара многꙑ· и҅ санъ ве-
  γα καὶ δόματα παρὰ τοῦ βασιλέως πολλὰ καὶ ... τόπον ἀρχόντων;”
 19. ликъ· то рекъшоу ст꙯оуо̑умоу варахисию̑·
  Ταῦτα εἰπόντος τοῦ ἁγίου Βαραχισίου,
 20. въꙁбѣсивъше сꙙ велми вль҆сви· повелѣ-
  ἀνοίᾳ πολλῇ κρατηθέντες οἱ ἀρχιμάγοι ἐκέλευ-
 21. шꙙ принести о҅лово и҅ растопивъше въꙁлі-
  σαν λυθῆναι μόλυβδον καὶ βληθῆν-
 22. ꙗ҅ти на о҅чи· и҅ въ ноꙁдри ѥ҅моу вълиꙗ҅ти
  αι εἰς τὰ βλέφαρα καὶ εἰς τὰς ῥῖνας αὐτοῦ ... ἐπιχεθῆναι ...
 23. и҅ въ о̑уста и҅ въ о̑уши· да ни слꙑшитъ ни
  ἐν τῷ λαρύγγι αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ ἵνα μὴ ἀκούῃ μήτε
 24. глагол҄етъ· и҅ потомъ повелѣшꙙ слоуга-
  λαλῇ. Καὶ μετὰ τοῦτο προσέταξαν τοῖς ὑπηρέτ-
 25. мъ глагол҄ѫште· пои҅мъше и ведѣте
  αις λέγοντες· „Λαβόντες αὐτὸν ἀπαγάγετε αὐτὸν
 26. въ тьмницѫ· и҅ повръꙁъше ꙁа ѥ҅динѫ
  ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ καὶ ἀπὸ ἑνὸς
 27. ногѫ повѣсите и҅ тоу· и҅ сътворишꙙ тако·
  ποδὸς κρεμάσατε αὐτὸν ἐκεί”. Καὶ ἐποίησαν οὕτως·
 28. и҅ то и҅мъ рекъшемъ· повелѣшꙙ пакꙑ
  καὶ ταῦτα εἰπόντων αὐτῶν, ἐκέλευσαν πάλιν
 29. нечь҆стивии вльсви· привести к н҄и
  οἱ ἀσεβεῖς ἀρχιμάγοι ἀχθῆναι πρὸ προσώπου αὐτῶν
 30. блаженааго и҅ѡ̑нѫ· пришъдъшоу же
  τὸν μακάριον Ἰωνᾶν. Τοῦ δὲ ἐλθόντος,

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 132v