Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 131v >

 1. творьшааго и҆· а҅ште бо дѣло чъсть҆но бꙑ-
  σαντα αὐτόν; εἰ ἦν ἔργον τίμιον,
 2. ло· то славь҆нѣ о̑убо бꙑ о҅тъ чловѣкъ слоу-
  ἐνδόξως ἂν ὑπὸ βροτῶν ἐξυπηρε-
 3. жениѥ прии҅малъ· и҅ не бꙑ слоужилъ на-
  τεῖτο καὶ οὐχ ὑπηρέτει ἡ-
 4. мъ рабъскомъ чиномъ· се бо нꙑнꙗ ви-
  μῖν ... τάξει δουλικῇ. Ἰδοὺ γὰρ νῦν ὁ-
 5. димъ ꙗ҅ко богатиї и҅ ништии҆· и҅ ꙁълии
  ρῶμεν, ὅτι πλούσιοι καὶ μέτριοι καὶ κακοὶ
 6. и҅ добрии· о҅тъ того слоужъбѫ приѥ҅мь҆ѭ̑тꙿ·
  καὶ ἀγαθοὶ ἐξ αὐτοῦ ὑπηρετοῦνται,
 7. и҅ рабъ ѥ҅стъ о҅гн҄ь вашъ чловѣкомъ· бол҄ь-
  καὶ δοῦλόν ἐστι τὸ πῦρ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων ὑπὸ τοῦ κρείτ-
 8. шии҅мъ и҅ сътворивъшиимъ и· тако о̑уста-
  τόνος καὶ ποιήσαντος αὐτό, οὕτως ὁρισ-
 9. вивъшоу намъ· ꙗ҅коже о̑убо неправъдъ-
  θὲν ἡμῖν. Ὥστε οὖν ἄδικ-
 10. но ѥ҅стъ ѥ҅же ноудити насъ да поклонимъ
  όν ἐστι τὸ καταναγκάζειν ἡμᾶς, ἵνα προσκυνήσωμεν
 11. сꙙ слоужъбѣ мира сего· богъ на работѫ·
  τῇ ὑπηρεσίᾳ τοῦ κόσμου, ὅπερ ὁ Θεὸς εἰς δουλείαν
 12. тъ о҅гн҄ь дастъ намъ чловѣкомъ· и҅ о҅ста-
  αὐτὸ τὸ πῦρ ἔδωκεν ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ἀρνήσ-
 13. ти сꙙ бога сътворьшааго небо и҅ ꙁемь҆ѭ̑ и҅ мо-
  ασθαι τὸν Θεὸν τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θά-
 14. ре· и҅ вьса ꙗ҅же вь н҄ихъ· нъ лѣпо ѥ҅стъ паче
  λασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· ἀλλὰ πρέπει μᾶλλον
 15. о҅номоу хвалѫ и҅ поклонъ и҅ чь҆сть҆· о҅тъ цѣ-
  ἐκείνῳ ὕμνον καὶ προσκύνησιν καὶ ... τιμὴν παρά τε βα-
 16. сарь же и҅ кнꙙꙁь҆· и҅ воѥводъ· и҅ о҅тъ вь҆сего
  σιλέων καὶ ἀρχόντων καὶ ἡγουμένων καὶ πάσης
 17. дꙑханиꙗ прии҅мати· и҅же сътвори вꙑ-
  πνοῆς ἀναφέρεσθαι, ὃς ἐποίησε τὰ ὕ-
 18. сотѫ и҅ глѫбинꙑ· ѥ҅гоже глѫбокꙑѧ мꙑ-
  ψη καὶ τὰ βάθη, οὗ τὴν βαθεῖαν βου-
 19. сли· не можетъ никтоже домꙑслити
  λὴν οὐδεὶς ἰσχύει καταλαβεῖν
 20. сꙙ· ни въꙁьрѣти довьл҄енъ на вꙑсотѫ
  οὐδὲ παρακύψαι ἱκανεῖ εἰς τὸ ὕψος
 21. славꙑ· и҅мже трѣбꙋѥ҅мъ ѥ҅го вь҆си сꙑно-
  τῆς δόξης αὐτοῦ διότι αὐτοῦ χρείαν ἔχομεν πάντες οἱ υἱ-
 22. ве чловѣчь҆стии҆· тъ бо ѥ҅стъ кръмꙙи вь҆-
  οὶ τῶν ἀνθρώπων· αὐτὸς γάρ ἐστιν ὁ τρέφων πᾶσ-
 23. сѫ насел҄енѫѭ̑· и҅ вь҆са мѫдростиѭ своѥ҅-
  αν τὴν οἰκουμένην, καὶ ... πάντα ... κατασκευάζει
 24. ѭ̑ о̑уготови· се же трѣбоуѥ҅тъ о҅тъ насъ
  τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ. Τοῦτο δὲ ... χρήζει παρ᾽ ἡμῶν,
 25. да вѣмъ и҅мꙙ господа нашего вь҆си сꙑ-
  ἵνα γινώσκωμεν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου πάντες αὐτοῦ οἱ υἱ-
 26. нове чловѣчь҆стии· а҅ не соуѥтънꙑи҅ми
  οὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ μὴ ματαίοις
 27. дѣлꙑ и҅ ль҆стьми прѣлиштаѥмъ сꙙ·
  ἔργοις καὶ πλάναις ἀπατώμεθα.
 28. тъ бо рече· не сътворите себѣ капиштъ·
  Αὐτὸς γὰρ εἶπεν· „Μὴ ποιήσητε ἑαυτοῖς εἴδωλα ...
 29. ни поклан҄ѣи҅те сꙙ дѣломъ рѫкъ ваши-
  μηδὲ προσκυνήσητε τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑ-
 30. хъ· ни и҅нои҆ твари никоѥи҅же· ꙁане а҅ꙁъ
  μῶν, μήτε ἄλλῃ κτίσει τινί, διότι ἐγώ

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 131v