Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 131r >

 1. богꙑ штоуждъ ѥ҅смъ о҅тъ н҄ихъ· и҅ не покло-
  θεούς, ἀλλότριός εἰμι καὶ οὐ προσ-
 2. н҄ѫ сꙙ и҅мъ бъхма· нъ вѣроуѭ̑ а҅ꙁъ въ о҅тца
  κυνῶ αὐτοῖς τὸ σύνολον· ἀλλὰ πιστεύω ἐγὼ εἰς Πατέρα
 3. и҅ сꙑна и҅ ст꙯ааго доуха· въ прѣчистѫѭ̑
  καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα, τὴν ἄχραντον
 4. троицѫ съпасаѭ̑штѫѭ̑ вьсь҆ миръ· и҅же
  τριάδα, τὴν σώζουσαν ἅπαντα κόσμον οἵτινες
 5. и҅ богꙑ вашꙙ сътворишꙙ· и҅мъже ноуди-
  καὶ τοὺς θεοὺς ὑμῶν ἐδημιούργησαν, οὓς ἀναγκάζε-
 6. те мꙙ покланꙗти сꙙ· Си слꙑшавъше
  τε ἡμᾶς προσκυνῆσαι”. Ταῦτα ἀκούσαντες
 7. старѣи҅шинꙑ вль҆шьскꙑѧ· повелѣшꙙ ѫ҅же-
  οἱ ἀρχιμάγοι ἐκέλευσαν σχοινί-
 8. мъ ꙁа ногѫ повръꙁъше и влѣшти· вънъ
  ον βληθῆναι αὐτοῦ ἐν τῷ ποδὶ καὶ ἑλκυσθῆναι αὐτὸν ἔξω
 9. на мраꙁъ· и҅ прѣбꙑти ѥ҅моу на ледѣ вьсѫ
  εἰς ... τὸν παγετὸν καὶ μεῖναι αὐτὸν ἐν τῷ κρύει ὅλην
 10. ношть· бѣа҅ше бо ꙁимноѥ врѣмꙙ· и҅ блю-
  τὴν νύκτα (ἦν γὰρ ὁ καιρὸς χειμέριος) καὶ παρατηρη-
 11. сти ѥ҅го что сътворитъ ледоу· о҅ни же сътво-
  θῆναι αὐτὸν τὸ τί ἄρα ἕνεκεν τοῦ κρύους ποιήσει. Οἱ δὲ ἐποίη-
 12. ришꙙ тако· и҅ блюдошꙙ ѥ҅го съ страхомъ ве-
  σαν οὕτως καὶ ἐφύλαξαν αὐτὸν μετὰ φόβου πολ-
 13. ликомъ· о҅ставивъше и҅ тоу до свѣта· па-
  λοῦ εἴασάν τε αὐτὸν ἐκεῖ ἕως τῆς αὔριον. Πά-
 14. кꙑ же сѣдошꙙ беꙁаконници на сѫдишти
  λιν ἐκαθέσθησαν οἱ ἄνομοι πρὸ τοῦ βήματος
 15. своѥ҅мъ· и҅ повелѣшꙙ слоугамъ привести·
  αὐτῶν καὶ κελεύουσι τοῖς ὑπηρέταις ἐνεχθῆναι
 16. прѣдъ лица ихъ свꙙтааго варас хисио҅на·
  πρὸ προσώπου αὐτῶν τὸν ἅγιον Βαραχίσιον.
 17. въшъдъшоу же ст꙯оуо̑умоу и҅ ставъшоу на
  Εἰσελθόντος δὲ τοῦ ἁγίου καὶ στάντος ἐν
 18. сѫдишти· рѣшꙙ къ н҄емоу вль҆сви· чꙿто мꙑ-
  τῷ σεκρέτῳ, εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ άρχιμάγοι· „Τί ἦν τι δο-
 19. слиши варахисиѥ· жъреши ли и҅ поклони-
  κεῖ σοι, Βαραχίσιε; θύεις ... καὶ προσκυν-
 20. ши сꙙ сль҆ньцоу и҅ о҅гню и҅ водѣ· ꙗ҅коже послꙋ-
  εῖς τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρὶ καὶ τῷ ὕδατι, καθὼς πεισ-
 21. шавъ поклони сꙙ и҅ братъ твои їѡ̑на· и҅ли
  θεὶς προσεκύνησε καὶ ὁ ἀδελφός σου Ἰωνᾶς, ἢ
 22. прии҅меши ранꙑ на тѣлеси своѥ҅мъ· о҅тъ-
  δέχῃ ἀγῶνα βασάνων ἐν τῷ σώματί σου;” Ἀπο-
 23. вѣштавъ же свꙙтꙑи варахисиѡ̑нъ рече и҅мꙿ·
  κριθεὶς δὲ ὁ ἅγιος Βαραχίσιος εἶπεν αὐτοῖς·
 24. ꙗ҅коже и҅ їѡ̑на поклони сꙙ ѥ҅моуже поклони
  „Καθὼς Ἰωνᾶς ... προσεκύνησεν, ὡς προσεκύνησεν
 25. сꙙ· то и҅ а҅ꙁъ паче поклон҄ѫ сꙙ и҅ славословьѭ̑
  ἐγὼ περισσότερον προσκυνῶ καὶ δοξολογῶ
 26. и҅ въꙁношѫ и· вꙑ глаголасте лъжѫ о҅ н҄емъ·
  καὶ ὑπερυψῶ αὐτόν· ὑμεῖς ἠρνήσασθε ψευδῆ περὶ αὐτοῦ,
 27. нъ и҅стина не дастъ ѥ҅моу того сътворити·
  ἀλλ᾽ ἡ ἀλήθεια οὐ συνεχώρησε τοῦτο αὐτὸν διαπράξασθαι.
 28. кто бо бꙑ въꙁмоглъ о҅слѣпити о̑умъ срьде-
  Τίς γὰρ ἐδύνατο τυφλῶσαι τὴν ἔννοιαν τῆς καρ-
 29. чънꙑи ѥ҅го· да бꙑ сꙙ поклонилъ тои твари·
  δίας αὐτοῦ, ἵνα προσεκύνη ἐν ἐκείνῳ
 30. ꙗ҅же слоужитъ чловѣкомъ· и҅ о҅ставилъ съ-
  τῷ ὑπηρετοῦντι τοῖς ἀνθρώποις ποιήματι καὶ ἐγκατέλιπε τὸν ποιή-

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 131r