Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 130v >

 1. о҅солить҆ сꙙ· а҅ш те о̑убо ꙗ҅коже вꙑ глагол҄е-
  ἁλισθήσεται τά ...;” Ἐὰν οὖν, καθὼς ὑμεῖς λέγε-
 2. те· повелѣн иꙗ цѣсарꙗ послоушаѥ҅мъ·
  τε, τῷ κελεύματι τοῦ βασιλέως ... ὑπακούσωμεν
 3. и҅ ꙁаповѣди   ѥ҅го сътворимъ· то не мꙑ ѥ҅ди-
  καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ ποιήσωμεν, οὐχ ἡμεῖς
 4. ни о҅тъвръ  жемъ сꙙ господа нашего·     
  ἠρνησάμεθα τὸν Κύριον ἡμῶν μόνον,
 5. нъ наше   о҅тъвръжениѥ вь҆сѣхъ вина бѫ-
  ἀλλ' ἡ ἡμετέρα ἡ ἄρνησις πάντων αἴτιος γίνε-
 6. детъ·    то слꙑшавъшꙙ о҅тъ н҄ею̑ старѣи҅ши-
  ται ... Ταῦτα ἀκούσαντες παρ' αὐτοῦ οἱ ἀρχι-
 7. нꙑ   влъшьскꙑѧ· раꙁгнѣвавъшꙙ сꙙ ꙁѣло·
  μάγοι, θυμωθέντες ἰσχυρῶς
 8. повелѣшꙙ съвꙙꙁати и по персскоу ꙁаконꙋ·
  ἐκέλευσαν δεθῆναι αὐτὸν νόμῳ περσικῷ
 9. и҅ проврѣшꙙ жъꙁлъ междоу рѫкама и҅ сте-
  καὶ διέβαλον ῥάβδον μεταξὺ τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν σκε-
 10. гноу ѥго· и҅ бѣаше сѣдꙙ свꙙтꙑи на ꙁеми·
  λῶν· καὶ ἦν καθήμενος ὁ ἅγιος ἐν τῷ ἐδάφει ...
 11. сѣдꙙштоу же ѥ҅моу мѫчаахѫ и жь҆ꙁлиѥмꙿ·
  Καθεζομένον δὲ αὐτοῦ, ἐβασάνιζον αὐτὸν ... ῥάβδοις .. .
 12. о҅сѫкатомъ· дотолѣ же мѫчишꙙ и҆· доньде-
  ἔχουσι τὰς ἀκάνθας ἰσχυράς. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ ἐβασάνισαν αὐτόν, ἕως
 13. же ребра ѥ҅го о҅голишꙙ· мѫчимъ же не о҅тъвѣ-
  οὗ ἐγυμνώθησαν αὐτοῦ αἱ πλευραί. Ὁ δὲ βασανιζόμενος οὐκ ἀν-
 14. штавааше ничесоже· нъ славьꙗше бога
  τέλεγεν, ἀλλὰ δοξάζων τὸν Θεὸν
 15. глагол҄ꙙ· слава тебѣ боже о҅ть҆ць҆ нашихъ
  ἔλεγεν· „Δόξα σοι, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν
 16. а҅враа҅ма и҅саака· и҅ꙗ҅кѡ̑ва· и҅ꙁведъи на-
  Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ὁ ἐξαγαγὼν ἡ-
 17. съ и҅ꙁ мира сего· ꙗ҅ко съподобилъ ѥ҅си   
  μᾶς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ὅτι κατηξίωσας
 18. привести насъ на вѣрѫ свꙙтѫѭ̑ своѭ̑· и҅
  καὶ ἡμᾶς ἀγάγαι ... εἰς τὴν πίστιν σου τὴν ἁγίαν ... Καὶ
 19. нꙑнꙗ господи даждъ намъ тръпѣниѥ·
  νῦν, Κύριε, δὸς ἡμῖν ὑπομονήν,
 20. да сътворимъ и҅ съконьчаѥ҅мъ· вь҆са ѥ҅ли-
  ἵνα ποιήσωμεν καὶ πληρώσωμεν πάντα, ὅ-
 21. ко ꙁаповѣда намъ ст꙯ꙑи твои доухъ· и҅ съ-
  σα ἐνετείλατο ἡμῖν τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ... κἀμὲ ἀξί-
 22. подоби мꙙ мѫченичь҆скꙑи҅мъ съвръше-
  ωσον διὰ τῆς τοῦ μαρτυρίου τελειώ-
 23. нии҅мъ въгодити тебѣ· того бо по вь҆сꙙ дь҆-
  σεως τοῦτο γὰρ καθ᾽ ἑκάστην
 24. ни о҅жидаѭ̑· и҅ си рекъ ст꙯ꙑи їѡ̑на· рече
  ἐκδέχομαι”. Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἅγιος Ἰωνᾶς, λέγει
 25. гласомъ великомъ къ вльхвомъ· а҅ꙁъ
  φωνῇ μεγάλῃ τοῖς άρχιμάγοις· „Ἐγὼ
 26. о҅тъ кнꙙꙁа вашего и҅ о҅тъ вьсѣхъ дроугъ ва-
  ἀπὸ τοῦ ἄρχοντος ὑμῶν ... καὶ ἀπὸ πάντων τῶν φίλων
 27. шихъ· и҅же сѫтъ агг҄ели сотонини· о҅тъ-
  αὐτοῦ, οἵτινές εἰσιν οἱ ἄρχοντες τοῦ Σατανᾶ, ἀφ-
 28. стѫпаѭ и҅ о҅тъмештѫ сꙙ вьсѣхъ и҅хъ·
  ίσταμαι καὶ ἐξαρνοῦμαι πάντας αὐτοὺς
 29. и҅ о҅тъ сльньца и҅ о҅тъ лоунꙑ· и҅ о҅тъ ꙁвѣ-
  καὶ ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ τῶν ἄ-
 30. дъ и҅ о҅тъ о҅гнѣ· и҅ о҅тъ водꙑ· ѧ҅же мѣните
  στρων καὶ ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ ὕδατος, οὓς λέγετε εἶνα

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 130v