Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 129r >

 1. ни водѣ· ѥ҅ште же къ семоу глаголаахѫ·
  καὶ τῷ ὕδατι”. Καὶ πρὸς τούτοις ἔλεγον,
 2. ꙗ҅ко девꙙть҆ мѫжь҆ о҅ни того ради не по-
  ὅτι, οἱ ἐννέα ἄνδρες ἐκεῖνοι διὰ τοῦτο οὐκ ἐπείσ-
 3. винѫшꙙ сꙙ цѣсароу повелѣнию̑· и҅мъ-
  θησαν τῷ δόγματι, τὸν βασιλέως, ὅ-
 4. же тѣма дь҆вѣма бѣа҅хѫ о҅тъвраштени·
  τι, ὑπὸ τούτων τῶν δύο ἦσαν ἀνατραπέντες.
 5. Тъгда и҅спль҆нивъше сꙙ ꙗ҅рости многꙑ ста-
  Τότε πλησθέντες θυμοῦ πολλοῦ οἱ ἀρ-
 6. рѣи҅шинꙑ жь҆речь҆скꙑ· повелѣшꙙ при-
  χιμάγοι ἐκέλευσαν ἀχθῆ-
 7. вести ꙗ· приведенома же и҅ма бꙑвъше-
  ναι αὐτούς. Τῶν δὲ ἐλθόν-
 8. ма· и҅ ставъшема прѣдъ старѣи̑шина-
  των καὶ στάντων ἐπὶ τῶν ἀρχι-
 9. ми влъшъсками· глаголашꙙ и҅ма вль҆-
  μάγων, λέγουσιν αὐτοῖς οἱ ἀρχι-
 10. сви· ꙁаклинаѥ҅мъ ва· о҅ непобѣдимѣ-
  μάγοι· „ Ἐνορκίζομεν ὑμᾶς κατὰ τοῦ ἀηττή-
 11. мъ нашемъ цр꙯и савории҆· беꙁ лъжꙙ о҅тъ-
  του ἡμῶν βασιλέως ... Σαβωρίου ἀψευδῆ ἀπο-
 12. вѣштаваи҅та намъ· о҅ н҄емъже въпраша-
  κρίνασθαι ἡμῖν πρὸς ἃ ἐπερωτ-
 13. ѥ҅мъ ваю̑· творита ливол҄ѫ цѣсарѫ· и҅ пови-
  ᾶσθε παρ᾽ ἡμῶν. Ποιεῖτε τὸ θέλημα τοῦ βασιλέως καὶ πειθαρ-
 14. ноуѥ҅та сꙙ повелѣнию̑ ѥ҅го· и҅ покланꙗ-
  χεῖτε τῷ προστάγματι αὐτοῦ καὶ προσκυν-
 15. ѥ҅та сꙙ слънь҆цоу· и҅ о҅гню· и҅ водѣ· по ꙁа-
  εῖτε τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρὶ καὶ τῷ ὕδατι κατὰ τὸν νό-
 16. коноу и҅ по ꙁаповѣди цѣсара нашего·    
  μον καὶ δόγμα τοῦ βασιλέως ἡμῶν
 17. и҅ли ни· ҅Отъвѣштавъша же свꙙтаꙗ·
  ἤ οὐ;” Ἀποκριθέντες οἱ ἅγιοι
 18. їѡ̑на· и҅ варахисии· глаголаста и҅мъ· да
  Ἰωνᾶς καὶ Βαραχίσιος λέγουσιν αὐτοῖς·
 19. глагол҄евѣ· бѣа҅ вꙑ послоушаи҅те а҅к҅ꙑ кнꙙ-
  „Λαλήσωμεν ἡμεῖς, ὑμεῖς δὲ ἀκούσατε ἡμῶν ὡς ἄρχον-
 20. ꙁи· и҅ сѫдиѧ цѣсара персь҆ска· и҅мꙿже иꙁбь҆-
  τες καὶ κριταὶ τοῦ βασιλέως Περσῶν, διότι ἐκ-
 21. рани ѥ҅моу ѥ҅сте· и҅ правь҆диви сѫдиѧ·
  λεκτοὶ αὐτοῦ ἐστε δικαιοκρίται·
 22. и҅ того ради и҅ꙁбъра вꙑ и҆ сѫдъ вь҆сь҆ свои҆ въ
  καὶ διὰ τοῦτο ἐξελέξατο ὑμᾶς καὶ τὴν κρίσιν πᾶσαν ἑαυτοῦ εἰς
 23. рѫцѣ ваши прѣдастъ· да въ правъдѫ сѫ-
  χεῖρας ὑμῶν ἔδωκεν ... ἵνα δίκαια κρί-
 24. дите· а҅ не бесправь҆диꙗ дѣлаѥ҅те· нꙑ-
  νετε καὶ μὴ ἀδικίαν ἐργάζεσθε, νῦν
 25. нꙗ о̑убо вꙑ славънꙑѧ сѫдиѧ· не подобаꙿ-
  ὑμεῖς οἱ ἐπίδοξοι κριταὶ οὐκ ὀφείλε-
 26. тъ вꙑ ꙁемънаагоцѣсара боꙗ҅ти
  τε ἀπὸ τοῦ ἐπιγείου βασιλέως φοβεῖσθαι
 27. сꙙ· нъ о҅ного давъшааго вамь мѫдрость҆ и҅ съмꙑ-
  ἐκεῖνον τὸν δώσαντα ὑμῖν σοφίαν καὶ ἔννοι-
 28. слъ· и҅мѫштааго власть небесꙑ и҅ ꙁемьѭ̑
  αν καὶ ... τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν οὐρανοῦ καὶ γῆς
 29. и҅ вь҆сѣцѣмъ дꙑхании҅мъ· и҅же положи
  καὶ πάσης πνοῆς, ὅστις ἔθετο
 30. прѣдѣлꙑ и҅ о̑устави часꙑ· и҅ даѥ҅тъги
  διορίαν καὶ ἤλλαξεν ὥρας καὶ δωρεῖται

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 129r