Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 128v >

 1. ждамъ· въ ѥ҅динъ часъ· да прии҅мемъ вѣ-
  σωμεν μίαν ῥοπήν, ἵνα ἀπολάβωμεν τὸν αἰώ-
 2. чьнꙑи҅ животъ· ꙗ҅коже и҅ о҅ть҆ци наши·
  νιον στέφανον, καθὼς καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν
 3. и҅ страстотрьпци и҅ мѫченици приѧ҅шꙙ·
  καὶ ἀθληφόροι μάρτυρες ἀπέλαβον”.
 4. такожде же и҅ ти мѫченици видѣвъше свꙙ-
  Ὁμοίως δὲ καὶ οἱ αὐτοὶ μάρτυρες ἰδόντες τοὺς ἁγί
 5. таꙗ їѡ̑нѫ и҅ варахисиѡ̑на· и҅ о̑усрьдь҆нѣи҅-
  ους Ἰωνᾶν καὶ Βαραχίσιον καὶ προθυμό-
 6. ши бꙑвъше о҅ пришьствии ѥ҅і̑· такожде
  τεροι γενόμενοι ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ αὐτῶν, τὰ αὐτὰ
 7. и҅ їно много поо̑учаахѫ свꙙтаꙗ· и҅ дроугъ
  καὶ ἄλλα πλείονα ἀντιπαρήνουν τοῖς ἁγίοις καὶ ἀλλή-
 8. дроуга а҅кꙑ благодѣть҆нꙑимъ масло-
  λους ὡς ... τῷ τῆς χάριτος ἐλαί-
 9. мъ· на трьпѣниѥ мѫкꙑ и҅ на съврь҆шени-
  ῳ πρὸς ὑπομονὴν τῶν βασάνων καὶ τελειότη-
 10. ѥ мѫчениꙗ· помаꙁаѭ̑ште о̑укрѣпь҆ꙗхѫ·
  τα τοῦ μαρτυρίου ἐπαλείφοντες ἐνίσχυον.
 11. Свꙙтꙑи҅мъ же мѫченикомъ ꙁатворенꙑ-
  Τῶν δὲ ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ
 12. мъ въ ть҆мници· и҅мена сѫтъ си· ꙁаниѳас·
  βεβλημένων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· Ζανίθας,
 13. лаꙁаръ· мароѳас· нерсис· и҅лиа· марис· а҅ви-
  Λάζαρος, Μαρουθᾶς, Νέρσης, Ἡλίας, Μάρις, Ἄβι-
 14. вос· симвои҅ѳис· сава· сии҆ о̑убо мѫчени
  βος, Σιμβεηθὴς καὶ Σάβας. Οὗτοι τοίνυν ἐμαρτύρη-
 15. бꙑшꙙ тъгда скръбь и прии҅мъше многꙑ·
  σαν τότε πολλὰς ὑπομείναντες θλίψεις
 16. и҅ въ подвиꙁании мѫченичь҆стѣѣ҅мъ
  καὶ ἐν τῷ ἀγωνίσματι τοῦ μαρτυρίου
 17. съконь҆чашꙙ сꙙ· течениѥ съвръшивъ-
  ἐτελειώθησαν, τὸν δρόμον καλῶς τελέσαν-
 18. ше добрѣ· и҅ страсть҆нꙑи҅мъ и҅ не ть҆лѣ-
  τες, τὴν ἀκλινῆ πίστιν τηρήσαντες καὶ τὸν τῆς ἀθλήσεως ἄφ-
 19. ѭ̑штии҅мъ· ни о̑увꙙдаѭ̑штии҅мъ вѣ-
  θαρτον καὶ ἀμαράντινον μετὰ δόξης πολλῆς ἀνεδήσ-
 20. нь҆цемъ о̑увꙙꙁошꙙ сꙙ· мѫченомъ же бꙑ-
  αντο στέφανον. Μαρτυρησάν-
 21. въшемъ тѣмъ свꙙтꙑи҅мъ· и҅ вь҆ꙁлетѣвъ-
  των δὲ τούτων τῶν ἁγίων καὶ ἀναπετασθέν-
 22. шемъ на небо· и҅ въ а҅г҄ель҆скꙑи ликъ въчи-
  των εἰς οὐρανοὺς καὶ ταῖς ἀγγελικαῖς ἐγκαταταγέντων χορο-
 23. неномъ бꙑвъшемъ· Потомъ нѣкото-
  στασίαις, μετὰ ταῦτά τι-
 24. рии о҅тъ влъхвъ· о҅бадишꙙ свꙙтаꙗ· їѡ̑-
  νες τῶν μάγων διέβαλλον τὸν ἅγιον Ἰω-
 25. нѫ и҅ варахисиа҆· къ трь҆мь старѣи҅шина-
  νᾶν καὶ Βαραχίσιον πρὸς τοὺς τρεῖς ἀρχι-
 26. мъ влъшъскꙑи҅мъ· масдраѳоу· сира-
  μάγους Μασδρὰθ καὶ Ση-
 27. ѳоу· маа҅рнисиоу· сѫдꙙштии҅мъ
  ρὼθ καὶ Μααρνησὶ τοὺς κρίναντας
 28. ст꙯ꙑи҅мъ глагол҄ѫште· та ни жърета·
  τοὺς ἁγίους, λέγοντες: „Οὗτοι οὔτε θύουσιν
 29. ни повиноуѥ҅та сꙙ цр꙯ю повелѣнию̑· ни
  οὔτε πείθονται τοῖς προστάγμασι τοῖς βασιλικοῖς οὔτε
 30. рачита поклонити сꙙ о҅гню ни сльньцꙋ
  προσκυνεῖν ἀνέχονται τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρὶ

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 128v