Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 127v >

 1. прѣштааше о̑уморити мꙙ· и҅ а҅ꙁъ надѣа҅хъ
  ἀπειλὴν ἐννοῶν, προσεδεχόμην αὐτὴν μειζόνως
 2. сꙙ ꙗ҅ко мечемъ о҅тъсѣчеши ми главѫ· ꙁа-
  μέλλοντός σου καὶ ξίφει με ὑποβάλλειν· διὸ
 3. н҄е мол҄ѫ тꙙ повели и҅ то сътворити· да о̑у-
  εἰ βούλει παρακέκλησο καὶ τοῦτο πράξαι, ἵνα μά-
 4. вѣси како крь҆стиꙗ҅ни сь҆мрьть҆ прѣо҅бидѣ-
  θῃς πῶς ἡμεῖς οἱ χριστιανοὶ τοῦ θανάτου καταφρο-
 5. ти навꙑкохомъ· христосовꙑ ради любь҆ве
  νοῦμεν, διὰ τὴν εἰς τὸν θεὸν ἡμῶν πίστιν τετελειωμένοι”.
 6. раꙁгнѣвавъ же сꙙ кънꙙꙁъ· о҅ дръꙁости ст꙯аꙿ-
  Ὀργισθεὶς οὖν ὁ ἡγεμών ἐπὶ τῇ παῤῥησίᾳ τοῦ μακα-
 7. го мѫченика и҅ринеа· повелѣ мечемъ о̑у-
  ρίου μάρτυρος Εἰρηναίου, ἐκέλευσεν ξίφει αὐτὸν ἀνα-
 8. сѣкнѫти и· Свꙙтꙑи҅ же мѫченикъ· ꙗ҅ко
  λωθῆναι. Ὁ δὲ ἁγιώτατος μάρτυς, ὥσπερ
 9. въторꙑи вѣнь҆цъ полоучивъ рече· благо-
  δευτέρου βραβείου ἐγκρατὴς γενόμενος, εἶπεν· “Θεῷ χά-
 10. дѣть҆ и҅сповѣдаѭ̑ богоу моѥ҅моу· даръ-
  ριν ὁμολογῶ, τῷ διὰ ποικίλης
 11. ствовавъшоуо̑умоу ми раꙁличь҆нꙑи҅мъ
  θανάτου ὑπομονῆς λαμπρότερόν μοι στέφανον
 12. мѫкамъ тръпѣнию вѣнь҆ць҆· и҅ ѥ҅гда прѣ-
  χαρισαμένῳ”. Καὶ μετὰ τὸ παρα-
 13. лѣꙁошꙙ мостъ рекомꙑи҆ а҅ртемись҆· съ-
  γενέσθαι εἰς τὴν γέφυραν, ἥτις καλεῖται Ἄρτεμις, ἀπο-
 14. влѣкъ риꙁꙑ своѧ· и҅ вьꙁь҆рѣвъ на небо· по-
  δυθεὶς τὰ ἱμάτια καὶ ἀνατείνας εἰς τὸν οὐρανὸν τὰς χεῖρας, ηὔ-
 15. моли сꙙ глагол҄ꙙ сице· господи да о҅твръ-
  ξατο οὕτως εἰπών· “Κύριε, ἀνοιχθή-
 16. ꙁѫтъ сꙙ небеса· и҅ да прии҅мѫтъ доушѫ
  τωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ὑποδεξάσθωσαν τὸ πνεῦμα
 17. раба твоѥ҅го· ꙗ҅коже и҅ людемъ твои҅мъ
  τοῦ δούλου σου· ὑπὲρ τοῦ λαοῦ σου
 18. вь҆сѣчь҆скꙑѧ цръкъве· и҅ вь҆сѣкого и҅спль-
  καὶ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ παντὸς τοῦ πληρώ-
 19. н҄ениꙗ ѥ҅ѧ· к тебѣ вѣроуѧ г꙯и їсоу хрьсте·
  ματος αὐτῆς σοι πιστεύων, Κύριε,
 20. се вьсе страждѫ· и҅ о̑усѣкнѫвъше и҅ въвръ-
  ταῦτα πάσχω”. Καὶ πληγεὶς ... ἐπέμ-
 21. гошꙙ и҆ вь҆ рѣкѫ· се же сꙙ сътвори въ срѣ-
  φθη εἰς τὸν ... ποταμόν. Ἐπράχθη δὲ ταῦτα ...ἐν Σερ-
 22. мѣ· старѣи҅шинъствоуѭ̑штоу провоу·
  μίῳ, ἡγεμονεύοντος Πρόβου ...
 23. цѣсаръствоуѭ̑штоу же вь҆ вѣкꙑ и҅соу хръ-
  βασιλεύοντος τοῦ Κυρίου ἡμῶν
 24. стоу господоу нашемоу· ѥ҅моуже слава нꙑ-
  Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἡ δόξα ... νῦν
 25. н҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ а҅мин ⁘
  καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 26. мѣсꙙца марта к꙯ѳ· мѫчениѥ҆ ст꙯ааго їѡ̑нꙑ· и҅ варахиси-
  Μηνὶ τῷ αὐτῷ κθ. Μαρτύριον τῶν ἁγίων ... Ἰωνᾶ καὶ Βαραχισί-
 27. ꙗ· и҅ дроужинꙑ ѥ҅го ⁘
  ου.
 28. Въ лѣто осмонадесꙙтоѥ цр꙯ѣ персьска са-
  Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου ... Σαβωρίου βασιλέως Περσῶν,
 29. ворꙗ· гон҄ениѥ бꙑстъ на црь҆кви христосо-
  αὐτὸς Σαβώριος διωγμὸν ἐποίησε κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Χρι-
 30. вꙑ· и҅ на чътѫштꙙѧ вь҆седръжителꙗ бо-
  στοῦ καὶ τῶν σεβόντων τὸν παντοκράτορα Θε-

Vita (Passio) Irenaei episcopi Sirmii (26 March) / Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 127v