Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 126v >


 1. мѣсꙙца марта к꙯ѕ· мѫчениѥ ст꙯аа҅го и҅ринеа ⁘
  Μαρτύριόν τοῦ ἁγίου ... Εἰρηναίου
 2. Егда нравъ благъ съ доброчь҆стиѥ҅мъ
  Ὅτ' ἂν τρόποις ἀγαθοῖς εὐσεβὴς
 3. въꙁдрастъ· бол҄ьшии҅хъ желаѧ страхъ
  συνασκηθῄ, τῶν κρειττόνων ἐφίεμενος, καὶ φόβον
 4. божии прии҅метъ· тъгда вь҆се ѥ҅же вь҆
  θεοῦ προσλάβηται, τότε πάντων ἀθρόως τῶν ἐν
 5. семь҆ житии прѣо҅бидѣвъ· къ о҅бѣшта-
  τῷδε τῷ βίῳ καταφρονήσας, πρὸς τῶν ἐπηγγελ-
 6. нꙑи҅хъ благꙑи҅хъ приѧтию̑ подвиꙁа-
  μένων ἀγαθῶν τὴν ἀπόλαυσιν ἀπείγε-
 7. ѥ҅тъ сꙙ· да ꙗ҅же послоушании҅мъ а҅кꙑ сѫ-
  ται καὶ ἅπερ διὰ τῆς ἀκοῆς παρόν-
 8. шта вѣроѭ̑ твръдоѭ̑ видꙙ въждела·
  τα, πίστει βεβαίᾳ θεώμενος, ἐπεθύμησεν,
 9. та же пакꙑ божиѥ҅ѭ̑ славоѭ̑ въсприи҅мꙿ
  ταῦτα θᾶττον δι᾽ αὐτῆς τῆς αὐτοψίας ὑπολαβὼν ἔχειν,
 10. славитъ господа· ѥ҅же бꙑстъ и҅ о҅ блаженѣ-
  δοξάζει τὸν κύριον. Ὅ δὴ γέγονε καὶ περὶ τὸν μακά-
 11. мъ и҅ринеи е҅пискоупѣ е҅ремии҅скааго гра-
  ριον ἐπίσκοπον Εἰρηναῖον τῆς τοῦ Σερμίου πό-
 12. да· кротости ради лихꙑѧ· и҅ ѥ҅же о҅ божии
  λεως. Οὗτος γὰρ δι᾽ ἐπιείκειαν ὑπερβάλλουσαν καὶ τὴν περὶ τὸ θεῖον
 13. доброговѣнии· дѣлꙑ о̑утврь҆ди нарече-
  εὐλάβειαν, τοῖς ἔργοις κυρῶν τὴν προσηγορί-
 14. ноѥ· постигъшоу бо гон҄ению̑· ѥ҅же бꙑ-
  αν ... καταλαβόντος αὐτὸν τοῦ διωγμοῦ, τοῦ γενο-
 15. стъ при дио҅клитиꙗ҅нѣ и҅ маѯимиꙗ҅нѣ
  μένου ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ ...
 16. цр꙯и· Приведенъ о̑убо бꙑстъ свꙙтꙑи҆
  τῶν βασιλέων ... Προσαχθεὶς οὖν
 17. иринеи къ кнꙙꙁоу провоу· и҅ въпрошенъ
  τῷ ... ἡγεμόνι Πρόβῳ, καὶ ἐπερωτη-
 18. бꙑвъ а҅ште хоштетъ пожръти богомъ·
  θεὶς, εἰ βούλοιτο θῦσαι,
 19. о҅тъвѣшта блаженꙑи҆ и҅ринеи глагол҄ꙙ·
  ἀπεκρίνατο ὁ μακάριος Εἰρηναῖος εἰπὼν·
 20. нъ и҅ жити же съ вами не хоштѫ· тъгда
  “ Ἀλλ' οὐδὲ ζῇν μεθ' ὑμῶν αἱροῦμαι”. Τότε
 21. повелѣ ꙁатворити и҅ вь ть҆мници· мно-
  ἀνελήφθη εἰς τὸ δεσμοτήριον. Ἐκ πλειό-
 22. гомъ же дь҆немь҆ минѫвъшемъ· сѫштꙋ
  νων δὲ ἡμερῶν
 23. ѥ҅моу вь҆ ть҆мници· въ полоуношти при-
  ἐν τῇ τῆς εἱρκτῆς φρουρᾷ παραδοθείς, μέσης νυκτὸς προ-
 24. шъдъшоу кнꙙꙁоу· и҅ꙁведенъ бꙑстъ
  καθίσαντος τοῦ ἡγεμόνος προσήχθη
 25. пакꙑ блаженꙑи и҅ринеи҆· и҅ раꙁличъ-
  πάλιν ὁ μακάριος Εἰρηναῖος, καὶ ποικίλ-
 26. нꙑ мѫкꙑ сътрь҆пѣвъ· и҅ въпрашаѥ҅мъ
  ας βασάνους ὑπομείνας καὶ ἐρωτώμενος
 27. почто не пожь҆реши· о҅тъвѣшта глаго-
  διὰ τί οὐκ ἐπιθύει, ἀπεκρίθη,
 28. л҄ꙙ· ꙗ҅ко бога и҅мамъ ѥгоже и҅ꙁ младꙑ
  ὅτι· “Θεὸν ἔχω, ὃν ἐκ παιδικῆς
 29. връстꙑ чисти навꙑкохъ· и҅ глагол҄емꙑмь҆
  ἡλικίας σέβεν δεδίδαγμαι καὶ τοῖς λεγομένοις

Vita (Passio) Irenaei episcopi Sirmii (26 March)

Image of 126v