Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 119r >

 1. жърьцемъ· и҅ мь҆нѣ бѫдетъ страдати по-
  ... τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἐγὼ στεροῦμαι συ-
 2. дроужиꙗ и волꙙ своѥѧ· а҅ твоѭ̑ шиѭ̑ бра-
  ζυγίας καὶ πόθου, καὶ σκεπάρ-
 3. двиѭ̑ о҅тъсѣкнетъ· къ семоу на ꙁеми
  νῳ ἀποτέμῃ τράχηλόν σου, ἐπειδὴ ἐν γῇ
 4. ми бесѣдоуѥши и҅ прѣдъ двьрьми клѣ-
  μοι λαλεῖς καὶ ἐν προθύροις κέλ-
 5. ти моѥѧ· а҅ сь небесе ꙁꙙть о҅бѣштаваѥ҅-
  λης ἐμῆς, καὶ ἐξ οὐρανοῦ νυμφίον ἐπαγγέλ-
 6. ши ми привести· то коѥ ѥ҅стъство небе-
  λῃ μοι φέρειν; καὶ ποῖα φύσις ἐν οὐρα-
 7. сънꙑихъ брака желѣѥ· вь҆са небесънаа
  νῷ ἐπιθυμητικὴ γάμου ἐστί; Πάντα ἐπουράνια
 8. доухове сѫтъ бес пльти·
  πνεύματα ὑπάρχει ἀσώματα ...”
 9. ҅И а҅гг҄елъ о҅тъвѣшта· пльть҆нꙑи҅хъ дѣ-
  Καὶ ὁ ἄγγελος ἀπεκρίνατο· „Ἕνεκεν σωμάτων
 10. лма и҅ беспльть҆нꙑи҅хъ сꙑнъ вꙑшь҆нꙗ-
  καὶ ἀσωμάτων υἱός Ὑψίσ-
 11. го наречетъ сꙙ· дѣвица рече о҅тъкѫдоу ꙋбо
  του κληθήσεται". Καὶ ἡ παρθένος· „Πὸθεν οὖν
 12. и҅матъ о҅ть҆ца и҅мѣти· о҅тъ мене хотꙙ-
  ἕξει πατέρα ὁ ἐξ ἐμοῦ μέλ-
 13. и҅ сꙙ ꙗ҅коже глагол҄еши родити· и҅ а҅гг҄елъ
  λων, ὡς λέγεις, τίκτεσθαι;” Καὶ ὁ ἄγγελος·
 14. о҅тъвѣшта· се то ти ѥстъ дивно и҅ мѫ-
  „Τοῦτο γάρ ἐστί ... παράδοξον· καὶ ἄν-
 15. жа не ꙁнаѥ҅ши· и҅ родиши ѥ҅гоже глагол҄ѫ·
  δρα οὐ γνώσῃ καὶ τέξῃ ὃν λέγω
 16. и҅ сиротоѭ̑ дѣтишть҆ не бѫдетъ· и҅ и҅ꙁ ѫ-
  καὶ ὀρφανὸς ὁ παῖς οὐκ εὑρεθήσεται, καὶ ἐκ μήτ-
 17. тробꙑ твоѥѧ и҅ꙁидетъ· и҅ двьрии не
  ρας σῆς ἐξελεύσεται καὶ τὸν πυλεῶνα οὐ
 18. врѣдитъ· и҅ дѣвицеѭ̑ пакꙑ бꙑти не
  παραθλίψει, καὶ τὸ εἶναι παρθένος οὐκ
 19. погоубиши· и҅ дои҅ти имаши родивъ-
  ἀπολέσεις καὶ θηλάσεις τὸ ἐκ σοῦ γεννώμεν-
 20. шааго сꙙ· и҅ бога и҅сповѣси отъ тебе ро-
  ον καὶ θεὸν ὁμολογήσεις τὸν τεχθέν-
 21. дивъшааго сꙙ· и҅ на рѫкоу носити и҅ма-
  τα ἐκ σοῦ καὶ ἐπ᾽ ἀγκάλαις βαστάσεις
 22. ши младеништь· и҅ на херовимѣ и о̑у-
  τὸ βρέφος καὶ ἐπὶ τῶν χερουβὶμ αὐτὸν ὅ-
 23. ꙁьриши· семоу бо о҅тъ тебе родивъшоу-
  ψῃ. Τούτῳ ἐκ σοῦ γεννωμέ-
 24. моу сꙙ дѣвице· дастъ г꙯ь богъ столъ
  νῳ δώσει κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον
 25. давꙑда о҅тьца ѥ҅го· и҅ цѣсарьствоу ѥ҅-
  Δαυΐδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς βασιλείας αὐ-
 26. го не бѫдетъ конь҆ца·
  τοῦ οὐκ ἔσται τέλος".
 27. Дѣвица о҅тъвѣшта· и҅ не хотꙙ глагол҄ꙙ
  Καὶ ἡ παρθένος· „Ὡς οὐ θέλεις ὁ λαλῶν
 28. и҅ тꙑ съблаꙁни сꙙ· твоꙗ о̑уста тебе
  παραπέπτωκας. Τὸ τὸν στόμα σου
 29. оглаголашꙙ· свои о̑устьнѣ тебѣ бꙑ-
  κατηγόρησε, τὰ σὰ χείλη σοῦ γεγόν-
 30. ста о҅бличениѥ· тократь҆ глагола·
  ασιν ἔλεγχος· πρὸ βραχέος ἔλεγες·

Iohannes Chrysostomus· In annuntiationem sanctissimae deiparae (25 March)

Image of 119r