Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 118v >

 1. посълана бо ѥ҅ста и҅ та тамо· и҅ бѫдеши
  ἀπεστάλησαν γὰρ καὶ αὐτοὶ ἐκεῖσε Καὶ ἔσῃ
 2. и҅ тꙑ о҅чиштаѧ многꙑ о҅тъ бѣсъ· и҅ о҅тъ
  καὶ αὐτὸς καθαρίζων πολλοὺς ἀπὸ δαιμόνων καὶ
 3. ѧ҅ꙁь҆ раꙁличь҆нꙑи҅хъ· тебѣ бо тоу ѥ҅-
  ποικίλων νόσων..."
 4. стъ дано прославити сꙙ чловѣкꙑ· мно-
 5. ꙁи бо прѣль҆штени бꙑшꙙ тоу не вѣ-
 6. дѫште славꙑ христосовꙑ· о҄утроу
  Πρωΐας
 7. же бꙑвъшоу вь҆си сь҆нидошꙙ сꙙ крь҆ште-
  δὲ γενομένης πάντες συνῆλθον οἱ φωτισθέν-
 8. нии҆· и҅ прии҅мъ блаженꙑи хлѣбъ и҅
  τες, καὶ λαβὼν ὁ μακάριος ... ἄρτον
 9. раꙁломивъ· и҅ чашѫ налиꙗвъ дастъ
  κλάσας καὶ ποτήριον κεράσας ἔδωκεν
 10. и҅мъ глаголꙙ· сии хлѣбъ тѣло ѥ҅стъ
  αὐτοῖς λέγων· „Οὗτος ὁ ἄρτος σῶμα ...
 11. христосово· и҅ чашѫ· се крь҆вь ѥ҅стъ
  Χριστοῦ ἐστίν, καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο αἷμα ...
 12. пролиꙗ҅наꙗ ꙁа нашꙙ доушꙙ· блюдѣ-
  τὸ ἐκχυθὲν ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν. Βλέπε-
 13. те сꙙ чꙙда· да никтоже васъ о҅тълѫ-
  τε οὖν, τέκνα, μήτις ὑμᾶς χωρί-
 14. читъ о҅тъ любь҆ве христосовꙑ· твръ-
  σῃ ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ·
 15. дѣ стои҅те· мь҆нѣ бо повелѣно ѥ҅стъ
  Ἐγὼ γὰρ ἐκελεύσθην
 16. и҅ти въ а҅сиѭ҄· Слꙑшавъ же е҅пискоу-
  ἐπὶ τὴν Ἀσίαν πορευθῆναι. Ἀκούσας δὲ ὁ ἐπίσκοπ-
 17. пъ а҅натолии҆ к҄есарии҅скаго града ꙗ҅-
  ος Ἀνατόλιος, ὁ τῆς Καισαρέων πόλεως, ὅ-
 18. ко кръстишꙙ сꙙ о҅ть҆ н҄его мноꙁи· и҅ а҅-
  τι πολλοὶ ἐβαπτίσθησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ
 19. ко о҄учитъ словеси и҅стиньноуо҄умоу·
  τὸν λόγον τῆς ἀληθείας κρατύνει,
 20. и҅ꙁъшъдъ и҅ꙁъ црь҆къве съ народомъ
  ἐξελθὼν ἀπὸ τῆς πόλεως
 21. многомъ· и҅де къ правь҆дникоу а҅рте-
  πρὸς τὸν ἀοίδιμον Ἀρτέμονα ἀπῄει,
 22. моу цѣловатъ ѥ҅го· и҅ потомь҆ помо-
  πρὸς τὸ ἀσπάσασθαι αὐτόν, καὶ εὐχὴν ποιήσ-
 23. ли сꙙ е҅пискоупъ съ свꙙтꙑи҅мъ· и҅ о҄у-
  αντες ἐγράμ-
 24. красишꙙ мѣсто то· и҅ждеже бѣ мѫ-
  μισαν τὸν τόπον, ἔνθα ὁ μάρ-
 25. ченикъ пострадалъ· и҅ сътворишꙙ
  τυς ἐφέστηκεν, καὶ ἐκκλησίαν
 26. цръкъве· и҅ многꙑ кръштенꙑѧ о҅-
  ἐποικοδομήσαντες, πολλοὺς τῶν νεοφωτισθέντων
 27. тъ мѫченика· постави попꙑ и҅ ди-
  κατέστησαν πρεσβυτέρους καὶ δια-
 28. ꙗ҅кꙑ· и҅ виталиꙗ҆ постави е҅пискоу-
  κόνους. Τὸν δὲ Βιτάλιον ποιήσαντες ἐπίσκοπ-
 29. па· и҅ дастъ ѥ҅моу палестинъскꙑѧ
  αν, ἔδωκαν αὐτὸν τὰ μέρη τῆς Παλαιστίνης.
 30. странꙑ· нарече же мѣстоу томоу и҅мꙙ
  Ἐπέθηκεν δὲ τὸν τόπον ἐκεῖνον ...

Vita Artemonis (24 March)

Image of 118v