Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 117v >

 1. иꙁиде вь҆ слѣдъ състольника кнꙙжа· и҅ а҅-
  ἐξῆλθεν καθ' ὄπισθεν τοῦ συγκαθέδρου τοῦ κόμητος ... καὶ εὐ-
 2. биѥ и҅ꙁдꙑха· печаленъ же бꙑвъ коми-
  θέως ἀπέψυξεν. Λυπηθεὶς δὲ ὁ κό-
 3. съ о҅ бꙑвъшии҅мъ· въставъ о҅тъ сѫди-
  μης ἐπὶ τῷ γεγονότι, ἀναστὰς ἀπό τοῦ βήμα-
 4. шта и҅де въ преторъ· и҅ на о҄утрь҆н҄ии дьнь҆
  τος ἀπῄει ἐν τῷ πραιτωρίῳ. Τῇ οὖν ἐπαύριον
 5. повелѣ сътворити конобъ· и҅ вꙿложи-
  ἐκέλευσεν λέβητα γεμισθή-
 6. ти вь нь пь҆целъ и҅ раꙁварити ї· и҅ съ-
  ναι πίσσαν, ἕως οὗ κοχλάσαι τὴν πίσσαν λίαν καί, δε-
 7. вꙙꙁавъше ст꙯аа҅го а҅ртемона стръмо-
  θέντα τὸν ἅγιον κατὰ κεφα-
 8. главь҆· въврѣшти и вь҆ нь҆· да въскорѣ
  λῆς βλήσκεσθαι αὐτὸν εἰς τὸν λέβητα, ὅπως τάχιον
 9. и҅ꙁбѫдетъ ѥ҅го· пришъдъшꙙ же
  αὐτὸν ἀπαλλάξῃ. Ἐλθὼν οὖν
 10. слоугꙑ глаголашꙙ комисоу· ꙗ҅ко-
  οἱ δήμιοι λέγουσιν τῷ κόμητι· “Καθὼς
 11. же повелѣ сътворихомъ· клокоште-
  ἐκέλευσας, κοχλά-
 12. тъ конобъ и҅ вънъ соваатъ· не и҅мъ
  ζει ὁ λέβης καὶ ῥιπτίζει πυρί”.
 13. же и҅мъ вѣрꙑ комисъ· глагола и҅дѣ-
  Καί φησιν ὁ κόμης · “ Πορευ-
 14. мъ да видимъ дѣло· и҅ тако да при-
  θῶμεν, ἴδωμεν τὸ ἔργον, καὶ οὕτως ἀπ-
 15. веденъ бѫдетъ сѣдинавꙑи старь҆-
  αγέσθω ὁ πολιός”.
 16. цъ· сѣдꙙштоу же комисоу на коле-
  Καὶ τοῦ κόμητος καθεζομένου ἐπὶ τοῦ βουρι-
 17. сници· и҅ приближаѭ҄штоу сꙙ ѥ҅мꙋ
  χαρίου ... καὶ πλησίον τοῦ λέβητος ὑπάρχων,
 18. къ конобоу· напрасно сь҆ небесе при-
  ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατῆλ-
 19. доста дъва а҅гг҄ела въ о҅браꙁѣ о҅рълоу·
  θον δύο ἄγγελοι ἐν σχήματι ἀετῶν,
 20. и҅ похвативъша комиса о҅тъ коле-
  καὶ δραξάμενοι αὐτὸν ἐκ τοῦ βουρι-
 21. сницꙙ въвръгоста и въ конобъ· и҅ ве-
  χαρίου ... ἐνέβαλον εἰς τὸν λέβητα. Καὶ μεγά-
 22. лми съвь҆рѣ ꙗ҅коже ни кости ѥ҅го о҅-
  λως χωνευθεὶς ... ὥστε μήτε τὸν χοῦν τῶν ὀστέων αὐτοῦ εὑ-
 23. брѣсти сꙙ· бѣа҅ше же свꙙтꙑи мо-
  ρεθῆναι,
 24. лꙙ сꙙ и҅ прѣклонивъ колѣнѣ· та-
  κλίνας οὖν ὁ ἅγιος γόνυ οὕ-
 25. ко глаголааше г꙯и тꙑ моѥ прибѣ-
  τως ἔλεγεν· “Κύριε, σύ μου εἶ καταφυ-
 26. жиште ѥ҅си· о҅тъ скръби о҅дръжꙙ-
  γὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περι-
 27. штꙙѧ҅ мꙙ· и҅ тꙑ господи и҅стръгꙑ-
  εχούσης με, καὶ σὺ εἶ ὁ έκσπάσ-
 28. и ноꙁѣ мои о҅тъ сѣти ловꙙштии҅хъ
  ας τοὺς πόδας μου ἐκ παγίδος τῶν θηρευτῶν”.
 29. мꙙ· видѣвъше же вои҅ни и҅ вь҆сь наро-
  Ἰδόντες δὲ οἱ στρατιῶται τὸ γεγονὸς καὶ πᾶς ὁ ὄχ-
 30. дъ бꙑвъшеѥ҆· о҅тъбѣжашꙙ· и҅ о҅ста
  λος ἔφυγον. Κατελείφθη δὲ

Vita Artemonis (24 March)

Image of 117v