Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 117r >

 1. сѫштиихъ въ лао҅дик҄ии҆· вь҆ пискоу-
  τῶν ὄντων ἐν τῷ παραδείσῳ Λαοδικείας ἐν τῷ ἐπισκο-
 2. пи градѣ· и҅слѣдивъши въ слѣдъ
  πίῳ, ἐξιχνιάσασα τὰ ἴχνη
 3. ѥ҅го приде въ к҄есариѭ҄· и пришъдъ-
  αὐτοῦ, ἦλθεν ἐν Καισαρείᾳ, καὶ εἰσελθοῦ-
 4. ши посрѣдоу народа· припаде къ но-
  σα ἐν μέσῳ τοῦ ὄχλου καὶ προσπίπτει τοῖς πο-
 5. гама свꙙтааго мѫченика· и҅ лиꙁаа-
  σὶν τοῦ ἅγιου Ἀρτέμονος, ὑπολείχου-
 6. ше ноꙁѣ ѥ҅го· и҅ ставꙿши противѫ комі-
  σα τούτους, καὶ στᾶσα ἀντικρὺς τοῦ κόμη-
 7. соу гласомъ чловѣчь҆скомъ глагола·
  τος φωνῇ ἀνθρωπίνῃ λέγει·
 8. скврь҆нь҆ниче и҅ неподобь҆ниче· сꙑне
  “Μιαρώτατε καὶ ἀνόσιε υἱὲ
 9. диꙗ҅вол҄ь· подроуже о҅гню· ѫ҅жико ть҆-
  τοῦ διαβόλου, σύντροφε τοῦ πυρός, συγγενὴ τοῦ σκό-
 10. мѣ· почꙿто мѫчиши тако соуровѣ· ра-
  τους τί βασανίζεις τὸν δοῦλ-
 11. ба божиꙗ а҅ртемона· се бо мь҆нѣ диви-
  ον τοῦ θεοῦ Ἀρτέμονα; Ἤδη γὰρ ἐμοῦ τοῦ ἀγρί-
 12. ю҄моу животоу въ поустꙑн҄и живъшꙋ·
  ου ζώου ἐν ἐρημίαις οἰκήσαντος,
 13. нꙑн҄ѣ же мѫжемъ симъ посълана бꙑ-
  νῦν δὲ διὰ τοῦ ἀνδρὸς τούτου ἀπεστάλ-
 14. хъ въ градъ· дь҆несь҆ же дъва дьни ѥ҅-
  ην ἐν τῷ παραδείσῳ σήμερον γὰρ δύο ἡμέραι εἰ-
 15. ста о҅тън҄елиже и҅ꙁидохъ и҅ꙁ града е҅пи-
  σίν, ἀφ᾽ οὗ ἐκ τοῦ παραδείσου ἐξῆλθον τοῦ ἐπι-
 16. скоупь҆ꙗ· вь҆ꙁискаѭ҄шти и҅слѣдꙙ-
  σκόπου, ἀναζητῆσαι καὶ ἐξιχνιά-
 17. шти моѥ҅го господина· доухомь бо
  σαι τὸν ἐμὸν δεσπότην· ὑπὸ πνεύματος
 18. свꙙтꙑи҅мъ ноудима ѥ҅смъ· о҅бли-
  ἁγίου ἀναγκάζομαι ἐλέγ-
 19. чити ти ꙁълꙑѧ҆ мꙑсли· се же вѣдꙑ
  ξαι σου τὴν δεινὴν ἐπίνοιαν. Τοῦτο γίνωσ-
 20. бѫди бꙑл҄ꙗ· ꙗ҅ко рабъ божии҆ а҅ртемо-
  κε, πατρίκιε, ὅτι ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Ἀρτέμ-
 21. нъ· о҅тъмь҆штенъ бѫдетъ· дь҆вѣ бо
  ων ἐκδικηθήσεται εἰς σέ· δύο γὰρ
 22. птици въвръжете тꙙ въ клокоштѫ-
  ὄρνεα ... χαλάσουσίν σε εἰς κοχλάζον-
 23. штъ конобъ· и҅ пль҆ти твоѧ вь҆сꙙ съвь҆-
  τα λέβηταν, καὶ αἱ σάρκες σου
 24. рꙙтъ и҅ сокомъ сꙙ сътворꙙтъ· ꙗ҅ко
  ὡς χυλὸς γενήσονται, ὅτι
 25. правь҆дьна мѫжа и҅ прѣподобьна
  δίκαιον ἄνδρα
 26. христосова· тако соуровѣ мѫчилъ
  τοῦ Χριστοῦ ἐβασάνισ-
 27. ѥ҅си· раꙁгнѣвавъ же сꙙ комисъ· ꙗ҅-
  ας”. Θυμωθεὶς οὖν ὁ κόμης, ὅ-
 28. ко дивиимъ животомъ слꙑшитъ·
  τι ὑπὸ τοῦ ἀγρίου ζῴου ταῦτα ἀκούει,
 29. повелѣ вои҅номъ свои҅мъ· да пробо-
  κελεύει τοῖς στρατιώταις ἐκκεντῆ-
 30. дѫтъ ѭ҄· о҅на же велми о҅тъскочивъши
  σαι αὐτήν. Ἡ δὲ μέγα ἀποπηδήσασα

Vita Artemonis (24 March)

Image of 117r