Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 115v >

 1. не бои҅ сꙙ бꙑлꙗ· се бо о҄уже и҅ꙁмь҆рѫтъ·
  “Μὴ φοβοῦ, πατρίκιε, ἄρτι τελευτῶσιν”.
 2. въꙁдоунѫ же на н҄ꙙ правь҆дникъ· и҅
  Ἐνεφύσησεν δὲ εἰς αὐτὰ ὁ τοῦ θεοῦ δοῦλος Ἀρτέμων, καὶ
 3. падъше прѣдъ ногама ѥ҅го расѣда-
  πεσόντα ... παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ διερρά-
 4. шꙙ сꙙ· ꙗ҅коже о҅тъ пл҄уска того мьнѣ-
  γησαν, ὡς νομί-
 5. ти вь҆сѣмъ ꙗ҅ко громъ бꙑстъ·
  ζειν πάντων βροντὴν γεγονέναι.
 6. Глагола же свꙙтꙑи҅ а҅ртемонъ види-
  Ὁ ἅγιος Ἀρτέμων λέγει· „Ὁ-
 7. ши ли бꙑлꙗ· чьсти вашꙙ· како си-
  ρᾷς, πατρίκιε, τὰ σεβάσματά σου, πῶς διὰ τῆς δυ-
 8. лоѭ҄ божиѥ҅ѭ҄ и҅ господа нашего і꙯с хс꙯а
  νάμεως τοῦ Χριστοῦ
 9. и҅ꙁмь҆рѣшꙙ· о҄ужасьнъ же бꙑвъ ко-
  ἐτελεύτησαν”. Ἔκθαμβος δὲ γενόμενος ὁ κό-
 10. мисъ ꙗ҅ко беꙁъ жъꙁла и҅ беꙁъ о҅рѫжи-
  μης, ὅτι, χωρὶς ῥάβδου καὶ μαχαί-
 11. ꙗ и҅ꙁмори ѧ· бѣахѫ бо въ широтѫ
  ρας ἀπέκτεινεν τὰ θηρία· ἦσαν γὰρ ἔχοντα τὸ πλάτος
 12. пꙙти лакътъ· а҅ въ длъготѫ два де-
  πήχεις πέντε καὶ τὸ μῆκος πήχεις εἶ-
 13. сꙙти ти пꙙти лакътъ·
  κοσι πέντε·
 14. Видѣвъ же старѣи҅шина жь҆рь҆чь҆скъ
  θεασάμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς Βιτάλιος
 15. вьꙁдвигъ гласъ великъ глагола·
  ἐπάρας φωνὴν μεγάλην εἶπεν·
 16. Великъ богъ крьстиꙗньскъ· и҅ вели-
  „Μέγας ὁ θεὸς τῶν χριστιανῶν, καὶ μεγά-
 17. ка слава мѫжа сего· ꙗ҅ко твоѥ҅ѭ си-
  λη ἡ δόξα τοῦ ἀνθρώπου τούτου, ὅτι τῇ σῇ δυ-
 18. лоѭ и҅ꙁмори ꙁвѣри сиѧ· припадъ
  νάμει τὰ θηρία ἀπέκτεινεν". Προσπεσὼν
 19. же къ ногама ст꙯ааго глагола· ра-
  δὲ παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ἁγίου ... ἔλεγεν· „Δοῦ-
 20. бе бога живааго мол҄ѫ ти сꙙ не о҅тъ-
  λε τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, δέομαί σου, οὐκ ἀφ-
 21. стѫпьѭ о҅тъ тебе· ꙁнаменаи҅ мꙙ
  ίσταμαι, ἀπὸ σοῦ, δὸς κἀμοὶ
 22. силоѭ҄ бога твоѥ҅го· да бѫдѫ съврь҆-
  τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα, ὅπως ... γένωμαι
 23. шено о҅вь҆чꙙ стада твоѥ҅го· доселѣ
  πρόβατον ποίμνης Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Ἕως
 24. бо прѣлиштаа҅хъ сꙙ· надѣѧ҅ сꙙ на
  γὰρ ἄρτι ἐπλανώμην, προσέχειν
 25. капишта· и҅ на ꙁвѣри сиѧ· о҅тъшъ-
  τοῖς εἰδώλοις καὶ τοῖς θηρίοις τούτοις". Ἀναχω-
 26. дъшоу же народоу и҅ кнꙙꙁоу· не трь҆-
  ρήσαντος δὲ τοῦ ὄχλου, καὶ τοῦ κόμητος μὴ φέ-
 27. пꙙштоу срама· повелѣ свꙙтаа҅го
  ροντος τὴν αἰσχύνην, ἐκέλευσεν τὸν ἅγιον
 28. вести на сѫдиште· да прѣдъ народо-
  ἄγεσθαι ἐπὶ τοῦ βήματος, ὅπως αὐτὸν δημο-
 29. мъ въпрашаѥ҅тъ ѥ҅го· приведеноу
  σίᾳ ἐξέταση ... Τοῦ δὲ ἐλθόν-
 30. же бꙑвъшоу мѫченикоу· глагола
  τος, λέγει

Vita Artemonis (24 March)

Image of 115v