Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 115r >

 1. праведь҆никоу· старьче· а҅ште прѣо҅-
  τῷ δικαίῳ· „Εἰ καταφρο-
 2. бидиши и҅ можеши вь҆нити вь҆ црь҆къ-
  νεῖς καὶ δύνῃ εἰσελθεῖν εἰς τὸν να-
 3. ве то вь҆ниди· приближивъшоу же сꙙ
  όν, εἴσελθε”. Ἐγγίσαντος δὲ
 4. ст꙯оуо҄умоу· и҅ сътворивъ христосово
  τοῦ ἁγίου καὶ ποιήσαντος τὴν ἐν Χριστῷ
 5. ꙁнамениѥ҆ на челѣ своѥ҅мъ· вь҆ниде
  σφραγῖδα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, εἰσῆλθεν
 6. въ цръкъве· и҅ сташꙙ ꙁвѣриѥ непо-
  εἰς τὸν ναόν, καὶ ἐστάθησαν τὰ θηρία ἀκί-
 7. стѫпь҆ни· помоли же сꙙ свꙙтꙑи гла-
  νητα. Ἤρξατο δὲ ὁ ἅγιος εὔχεσθαι καὶ λέ-
 8. гол҄ꙙ· Благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си господи бо-
  γει· „Εὐλογητός εἶ, κύριε Ἰησοῦ Χρι-
 9. же· и҅же рабомъ твоимъ дании҅ломъ
  στέ, ὁ διὰ τοῦ δούλου σου Δανιὴλ
 10. съвръгꙑи ꙁмиꙗ· и҅ ꙁмиꙗ҆ о҄убивꙑи҆·
  τὸν Βαβυλώνιον Βήλ καταστρέψας καὶ τὸν δράκοντα ἀποκτείνας·
 11. такожде господи· и҅ при мь҆нѣ грѣшь҆-
  οὕτως, κύριε, καὶ ἐπὶ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρ-
 12. нѣѣмъ твоѥ҅ѭ҄ силоѭ҄· и҅ твои҅мъ бо-
  τωλοῦ τῇ σῇ δυνάμει καὶ τῇ σῇ θεό-
 13. жь҆ствомъ ꙁвѣри сиѧ о҄умори· да про-
  τητι τὰ θηρία ταῦτα ἀπόκτεινε, ἵνα δοξα-
 14. славитъ сꙙ имꙙ твоѥ свꙙтоѥ· и҅ꙁлѣ-
  σθῇ σου τὸ πανάγιον ὄνομά σου". Ἐξῆλ-
 15. ꙁошꙙ же ꙁвѣриѥ вънъ црь҆къве повелѣ-
  θον δὲ τὰ θηρία ἐκ τοῦ ναοῦ τῇ κελεύ-
 16. нии҅мъ правь҆дника· и҅ вь҆слѣдьство-
  σει τοῦ ἁγίου καὶ ἠκολούθη-
 17. вашꙙ ѥ҅го· ни ѥ҅дꙿного о҅тъ чловѣкъ
  σαν αὐτῷ, μηδένα τῶν ἀνθρώπων
 18. врѣдꙙште· видѣвъше же народи и҅
  ἀδικηκότα. Ἰδὼν δὲ ὁ κόμης καὶ
 19. комисъ ꙁвѣри и҅ꙁлѣꙁъшꙙ вь҆нъ и҅
  οἱ ὄχλοι τὸ γεγονός,
 20. цръкве· о҅тъбѣгошꙙ· тъгда глаго-
  ἔφυγον ... Ὁ ἅγιος ... εἶ-
 21. ла и҅мъ свꙙтꙑи҆· почто то бѣгаѥ҅те·
  πεν·
 22. не бои҅те сꙙ сто҅ите· и҅ нꙑнꙗ о҄уꙁь҆рите
  „Μὴ φοβεῖσθε· στήκετε καὶ ὄψεσθε
 23. ꙗ҅ко силоѭ҄ божиѭ҄ и҅ꙁмърѫтъ· на-
  τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ τῇ γὰρ αὐτοῦ ἐπικλήσει θνήξονται τὰ θηρία". Ἤρ-
 24. чꙙшꙙ же ꙁмиѥ҅ве глаголати чловѣчь҆-
  ξαντο οὖν ... οἱ δράκοντες ἀνθρωπί-
 25. скꙑ гласꙑ· комисе почто приведе въ
  νην φωνὴν ... λέγειν· „Πατρίκιε, διὰ τί ἤγαγες ἐν
 26. градъ сии҆· правьдивааго сего мѫжа
  τῇ πόλει ταύτῃ τὸν δίκαιον ἄνδρα τοῦτον,
 27. да нꙑ погоубитъ· и҅ тꙑ не о҄успѣѥ҅-
  ἵνα ἡμᾶς ἐξολοθρεύσῃ, καὶ σὺ μηδὲν ὠφελέ-
 28. ши ничсоже· Слꙑшавъ же комисъ
  σεις;". Ἀκούσας δὲ ὁ κόμης
 29. гласъ ꙁвѣрии· о҄убоꙗ сꙙ· и҅ хотѣа҅-
  τὴν τῶν θηρίων ὀδυρμότητα καὶ ἐδειλίασεν καὶ ἤθε-
 30. ше бѣжати· и҅ глагола мѫченикъ·
  λεν φυγεῖν. Καὶ λέγει ... ὁ ἅγιος ... ·

Vita Artemonis (24 March)

Image of 115r