Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 114r >

 1. ти ѥ҅стъ дала животъ· Свꙙтꙑ а҅рте-
  συνεχώρησέν σοι τοῦ ζῆν” ... Ὁ ἅγιος Ἀρτέ-
 2. монъ глагола· нечистꙑи҆· и҅ непрѣ-
  μων λέγει ... · “Μιαρώτατε καὶ ἀνό-
 3. подобь҆нꙑи сꙑне диꙗ҅вол҄ь· о҅мраче-
  σιε ... υἱὲ τοῦ διαβόλου καὶ ἐσκοτισμέ-
 4. не о҄умомъ· а҅ште хоштеши о҄увѣдѣ-
  νε τὴν διὰνοιαν· εἰ περὶ τοῦ ὀνόματός μου
 5. ти о҅ и҅мени моѥ҅мъ· то о҄увѣждъ· ꙗ҅ко
  μαθεῖν ἐπείγεσαι, γίνωσκε, ὅτι
 6. ѥ҅ште сѫштѫ ми въ ѫ҅тробѣ матерн҄і·
  ὄντος μου ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός μου,
 7. о҅бѣштании҅мъ дано бꙑстъ и҅мꙙ мо-
  δι᾽ ἐπαγγελίας τὸ ὄνομα τοῦτο δεδώρηταί μοι”.
 8. ѥ· комисъ рече почти си старость҆ и҅ о҄у-
  ... Ὁ κόμης εἶπεν· „Τίμησόν σου τὸ γῆρας καὶ αἰ-
 9. срамьꙗи҅ сꙙ сѣдинъ свои҅хъ· и҅ пожьри
  δέσθητι τὰς πολιάς σου, καὶ ... θῦσον
 10. великоуо҄умоу богоу а҅склипию҄·
  τῷ μεγάλῳ θεῷ Ἀσκληπίῳ”.
 11. Мѫченикъ глагола· шесть҆ на десꙙте
  Ὁ ἅγιος Ἀρτέμων λέγει· „Ἐγὼ ἑκκαίδεκα
 12. лѣтъ сътворихъ въ а҅нагность҆ствѣ·
  ἔτη ἐποίησα εἰς τὴν τῶν ἀναγνωστῶν τάζιν,
 13. почитаѧ кн҄игꙑ божиѧ҆· и҅ дъва де-
  ἀναγινώσκων τὰς βίβλους τοῦ θεοῦ μου, καὶ εἴκο-
 14. сꙙти и҅ о҅смь҆ лѣтъ сътворихъ почи-
  σιν ὀκτὼ ἔτη ... ἀναγι-
 15. таѧ христосово е҅уа҅гг҄елиѥ· и҅ три лѣ-
  νώσκων τὰ ... εὐαγγέλια τοῦ ... Χριστοῦ, καὶ ... τρία ἔ-
 16. та сътворихъ въ преꙁвутеръствѣ о҄у-
  τη ὑπάρχω πρεσβύτερος ... διδάσ-
 17. чꙙ божиѭ҄ силѫ· и҅ капиштемъ не по-
  κων τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν ... καὶ εἰδώλοις οὐκ ἐπ-
 18. жръхъ· а҅ нꙑн҄ѣ ли велиши ми подобꙿ-
  έθυσα. Καὶ νῦν πῶς κελεύεις με τῷ ὁμ-
 19. ноуо҄умоу тебѣ нечоувь҆ствъноуо҄у-
  οίῳ σου
 20. моу бѣсоу пожръти· да а҅ште о҄убо хо-
  δαίμονι θῦσαι; Εἰ οὖν βού-
 21. штеши да пожьрѫ ѥ҅моу· то и҅дѣвѣ въ
  λει, ἵνα θύσω αὐτῷ, δεῦρο καὶ ἀπέλθωμεν εἰς
 22. цръкꙿвиште и҅ждеже стои҅тъ богъ
  τὸν ναόν, ὅπου ἕστηκεν ὁ θεός
 23. твои҆· и҅ пожь҆рѫ ѥ҅моу· Комисъ глаго-
  σου, καὶ θύσω αὐτῷ”. Τοῦ δὲ κόμητος εἰπόν-
 24. ла нъ своѭ҄ славѫ и҅матъ великꙑи҆
  τος, ὅτι· „Ἀλλὰ ἰδίαν ... δόξαν ἔχει ὁ μέγας
 25. богъ а҅склипии҆· и҅ а҅ште не прии҅метъ
  θεὸς Ἀσκλήπιος, καὶ εἰ μὴ δέξεται
 26. ть҆мь҆ꙗ҅нь҆наа҅го каждениꙗ ни жръ-
  θυμίαμα καὶ σπον-
 27. твъ· то не можеши вь҆нити въ цръкъ-
  δάς, οὐ δύνασαι εἰσελθεῖν εἰς τὸν να-
 28. ве· бѣа҅хѫ же въ цръквишти томъ
  όν". Ἦσαν δὲ ἐν τῷ ναῷ
 29. ꙁмиѥ҅ве живѫште· и҅ жърь҆ци ѥ҅дно-
  δράκοντες παραμένοντες, καὶ οἱ ἱερεῖς ἅ-
 30. ѭ҄ лѣта сладь҆ка брашна подаꙗ҅хѫ
  παξ γλυκεῖα αὐτοῖς παρεῖγον βρώματα·

Vita Artemonis (24 March)

Image of 114r