Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 113v >

 1. господи їс꙯ хс꙯е иꙁбавивꙑи дании҅ла и-
  „Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ῥυσάμενος Δανιὴλ
 2. ꙁ оустъ львовъ· иꙁбавивꙑи три о҅тро-
  ἐκ στόματος λεόντων ... καὶ τοὺς τρεῖς παῖ-
 3. кꙑ о҅тъ пешть҆нааго о҅гн҄и· цѣсара
  δας ἐν καμίνῳ πυρὸς ... τοῦ βασιλέως
 4. науходоносора· и҅ꙁбави и҅ и҅ раба своѥ҅-
  Ναβουχοδονόσορ ... ῥῦσαι, καὶ τὸν δοῦλόν σου
 5. го а҅ртемона о҅тъ томителꙗ комиса·
  ἐκ χειρὸς ... κόμητος τοῦ τυράννου ...
 6. и҅ даждъ ѥ҅моу побѣдити вь҆са о҄умꙑ-
  καὶ δὸς αὐτὸν νικῆσαι τὰς ἐπινοί-
 7. шл҄ениꙗ҆· ꙗ҅же творитъ на н҄ь· по сътво-
  ας ...". Μετὰ δὲ τὸ τελέ-
 8. рении҅ же комисоу о҅бꙑченꙑѧ поꙁорꙑ·
  σαι τὸν κόμητα τὴν τῶν θεάτρων συνήθειαν ...
 9. повелѣ на о҄утрьн҄ии҆ дь҆нь҆ привести
  ἐκέλευσεν τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἀχθῆναι
 10. раба божиꙗ҆ а҅ртемона· пришъдъшꙋ
  τὸν ἅγιον Ἀρτέμονα ...
 11. же ѥ҅моу· комись глагола к н҄емоу· по-
  καὶ λέγει αὐτῷ· „Εἰ-
 12. вѣждъ ми старь҆че что ти ѥ҅стъ и҅мꙙ·
  πέ μοι, γηράλεε, τὸ ὀνομά σου".
 13. о҅нъ же рече а҅ртемѡнъ· комись҆ рече·
  Ὁ δὲ ... λέγει ... „Ἀρτέμων ..." ... Ὁ κόμης εἶπεν·
 14. тꙑ ли ѥ҅си раꙁоривꙑи и҅ съкроуши-
  “Σὺ εἶ ὁ καταλύσας
 15. вꙑи҆ великѫ богꙑн҄ѫ а҅рфемѫ· гла-
  τὴν μεγάλην θεὰν Ἀρτέμιν;".
 16. гола свꙙтꙑи҆ а҅ртемонъ· а҅ꙁъ ѥ҅смъ·
  Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρτέμων λέγει ... Σὺ εἶπας".
 17. комисъ глагола· повѣждь ми старь҆-
  Λέγει αὐτῷ· „Εἰπέ μοι, γηρά-
 18. че како прѣо҅бидѣ силѫ ѥ҅ѧ҆· и҅ не гнѣ-
  λεε, πῶς κατεφρόνησας τῆς δυνάμεως αὐτῆς καὶ οὐ κυμή-
 19. ва сꙙ на тꙙ· васнь рекѫ ти и҅мже ми-
  νατό σοι; Τάχα διὰ τὸ εὐ-
 20. лостива ѥ҅стъ· то тѣмь҆ ти ѥ҅стъ да-
  γενὴν αὐτὴν συνεχώρη-
 21. ла животъ и҅ не о҄уморила тебе· свꙙ-
  σέν σοι τοῦ ζῆν". Ὁ δὲ ἅ-
 22. тꙑи҆ а҅ртемонъ рече· тебе прѣо҅би-
  γιος Ἀρτέμων εἶπεν· „Σοῦ καταφρο-
 23. ждѫ молꙙ сꙙ богоу моѥ҅моу· да по-
  νῶ, εὐχόμενος τῷ θεῷ μου, ὅπως νι-
 24. бѣждѫ мѫчител҄ьство твоѥ· а҅ ли
  κήσω τὴν τυραννίδα σου, καὶ
 25. мрьтвааго того и҅ нѣмаа҅го капи-
  κουφοῦ καὶ ἀλάλου ξοά-
 26. шта нѣстъ ми прѣо҅бидѣти· ко-
  νου πῶς οὐκ εἶχον καταφρονῆσαι;". Ὁ κό-
 27. мись҆ глагола· по правьдѣ нарече
  μης ἔφη· "Δικαίως ἐκλήθης
 28. сꙙ а҅ртемонъ· ꙗ҅коже бо мь҆н҄ѫ то ра-
  Ἀρτέμων, ὡς νομίζω γὰρ, ὅτι δοῦ-
 29. бъ ѥ҅си богꙑн҄ꙙ а҅ртемидꙑ· и҅ ꙁа н҄е-
  λος ὑπάρχεις τῆς θεᾶς Ἀρτεμῖδος καὶ διὰ
 30. же тождеи҅менитъ ѥ҅си· то тѣмъ
  τὴν προσωνυμίαν

Vita Artemonis (24 March)

Image of 113v