Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 113r >

 1. и҅стина· велика бо печаль въ мьнѣ ѥ҅стъ·
  ἐπειδὴ γὰρ μεγάλως τετάραγμαι”.
 2. въꙁьмъ же диꙗ҅къ благословь҆ѥ҅ниѥ о҅-
  Λαβὼν δὲ ὁ διάκων τὰς εὐλογίας πα-
 3. тъ е҅пискоупа· и҅ помоливъ сꙙ и҅дѣа҅ше
  ρὰ τὸν ἐπισκόπου καὶ εὐξάμενος, τὴν ὁδόν
 4. пѫть҆мь҆· шъдъ о҄убо въ к҄есариѭ҄· и҅скаꙿ-
  ἐποιεῖτο. Καὶ ἀπελθὼν ἐν Καισαρείᾳ ἀνεζή-
 5. ше раба господь҆нꙗ а҅ртемона· бѣа҅ше
  τει τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ Ἀρτέμονα· ἦν
 6. же свꙙтꙑи вь҆ темници· о҅брѣтъ же и
  γὰρ ὁ ἅγιος ἐν τῇ φυλακῇ καὶ μαθὼν ὁ Φιλέας αὐτῷ
 7. диꙗ҅къ глагола къ н҄емоу· рабе бога
  λέγει· „Δοῦλε τοῦ θεοῦ
 8. вꙑшън҄ѣꙿго· и҅ пастоуше словесънъи҆-
  τοῦ ὑψίστου καὶ ποιμὴν προβάτων
 9. хъ о҅вецъ· како нꙑ о҅стави ѥ҅динꙑ· и҅
  λογικῶν, πῶς ἡμᾶς κατέλιπας μόνους καὶ
 10. въпалъ ѥ҅си въ рѫцѣ томител҄и· и҅ ни-
  ἀνέπεσας εἰς τὰς χεῖρας τοῦ τυράννου, καὶ οὐ-
 11. кꙿтоже о҅тъ насъ о҄увѣдѣ· раꙁвѣ ѥ҅ди҆-
  δεὶς ἡμῶν ἔγνω, εἰ μὴ
 12. нъ о҅тъ дивии҅хъ животъ глагола е҅пи-
  διὰ τοῦ ἀγρίον ζώου, εἰπούσης πρὸς τὸν ἐπί-
 13. скоупоу· ꙗ҅ко рабъ божии· а҅ртемонъ·
  σκοπον . ..
 14. ѧ҅тъ бꙑвъ комисомъ нечистꙑи҅мъ
 15. и҅де въ к҄есариѭ҄· не вѣровавъ же е҅пи-
 16. скоупъ· того ради посъла мꙙ сѣмо·
  Καὶ ἰδοῦ, ἀπέστειλέν με ἐνταῦθα ὁ ἐπίσκοπος ...
 17. а҅ште и҅стина ѥ҅стъ ѥ҅же слꙑша· вели-
  περί-
 18. кѫ бо печаль҆ и҅матъ о҅ тебѣ· глагола
  λυπος γάρ ἐστιν περὶ σοῦ σφόδρα" ... Λέγει
 19. кꙿ н҄емоу свꙙтꙑи а҅ртемонъ· рабе бо-
  πρὸς αὐτὸν ὁ ἅγιος Ἀρτέμων· „Δοῦλε τοῦ θε-
 20. жии филеа· шъдъ вь҆ꙁвѣсти владꙑ-
  οῦ ... Φιλέα, ἄπελθε καὶ ἀπάγγειλον τῷ δεσπό-
 21. цѣ моѥ҅моу свꙙтоуо҄умоу е҅пискоупꙋ·
  τῃ μου τῷ ἁγιωτάτῳ ἐπισκόπῳ,
 22. да молитъ сꙙ ꙁа мꙙ· да побѣждѫ
  ὅπως εὔξηται περὶ ἐμοῦ, ἵνα νικήσω
 23. нечистаа҅го· и҅ хръстоненавидьнаꙿ-
  τοῦ μιαροῦ κόμητος τὴν κακότεχνον
 24. го примꙑшл҄ѣѧ· и҅ бѫдѫ съпричꙙ-
  πλάνην καὶ γένωμαι συγκοινω-
 25. стьникъ христосоу· ѥ҅ште бо нѣстъ
  νὸς διὰ ... Χριστοῦ ... Ἀκμὴν γὰρ οὐδαμῶς
 26. въпрашаниѥ о҅ мь҆нѣ бꙑло· шъдъ
  ἐξέτασίς μου ἐγένετο". Ἀπελθὼν
 27. о҄убо вь҆ꙁвѣсти е҅пискоупоу· ꙗ҅ко ра-
  οὖν ... ἀνήγγειλεν τῷ ἐπισκόπῳ ἅπαντα
 28. бъ божии҆ а҅ртемѡнъ вь҆ тьмници
  τὰ κατὰ τὸν ἅγιον Ἀρτέμονα.
 29. сѣдитъ· и҅ молитъ сꙙ да сꙙ молиши
 30. ꙁа н҄ь· е҅пискоупъ же помоли сꙙ глагол҄ꙙ·
  Ὁ δὲ ἐπίσκοπος ... ηὔξατο λέγων·

Vita Artemonis (24 March)

Image of 113r