Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 112v >

 1. скоупъ глагола къ вратароу· о҅тъ-
  σκοπος, λέγει τῷ θυρωρῷ·
 2. кѫдоу придошꙙ сиѧ дивиѧ коꙁꙑ
  „Πῶς εἰσῆλθον ἐνταῦθα οἱ ἓξ αἴγαγροι
 3. и҅ ѥ҅лениі а҅биѥ҅ же ѥ҅динъ о҅тъ ѥ҅лени-
  καὶ οἱ ἔλαφοι;” Εὐθέως δὲ μιὰ τῶν ἐλά-
 4. ю о҅твръꙁъ о҄уста своꙗ рече· чловѣчꙿ-
  φων, ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτῆς, ἀνθρωπί-
 5. скомъ гласомъ· рабъ божии҆ а҅рте-
  νην ἐλάλησεν φωνὴν καὶ εἶπεν, ὅτι· „Ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Ἀρτέ-
 6. монъ ѧ҅тъ бꙑстъ· нечистꙑи҅мъ
  μων, κρατηθεὶς ὑπὸ τοῦ μιαρωτάτου
 7. комисомъ· и҅ и҅дꙑ въ к҄есарии҅скꙑи҆
  κόμητος, δέσμιος ἀπέρχεται ἐν Καισαρείᾳ
 8. градъ· сь҆вꙙꙁанъ прѣданъ бꙑстъ
  τῇ πόλει, δυσὶ στρατιώταις
 9. дьвѣма вои҅нома· намъ повелѣ
  παραδοθείς. Ἡμᾶς δὲ ἐκέλευσεν
 10. прити къ врътꙿпоградоу семоу· о҄у-
  ἐλθεῖν ἐν τῷ παραδείσῳ σου". Ἔκ-
 11. жасенъ же бꙑвъ е҅пискоупъ· о҅ чло-
  θαμβος δὲ γενόμενος ὁ ἐπίσκοπος ἐπὶ τῇ ἀν-
 12. вѣчьстѣ гласѣ е҅лен҄и· и҅ не и҅мꙑ вѣ-
  θρωπίνῃ φωνῇ τῆς ἐλάφου καὶ θαυμά-
 13. рꙑ о҅ ст꙯ѣѣмь҆ а҅ртемонѣ· повелѣ
  ζων περὶ τοῦ ἁγίου Ἀρτέμονος, ἐκέλευσεν
 14. вратароу приꙁъвати диꙗ҅кона фи-
  διὰ τοῦ θυρωροῦ κληθῆναι τὸν διάκονον Φι-
 15. леа· и҅ пришъдъшоу ѥ҅моу ѥ҅моу глагола
  λέαν καὶ λέγει
 16. къ н҄емоу е҅пискоупъ· диꙗ҅коне
  πρὸς αὐτὸν· „Διάκον
 17. филеа҆· видиши дивиѧѧ сиѧ коꙁꙑ
  Φιλέα, ὁρᾷς τοὺς αἰγάγρους τούτους
 18. и҅ ѥ҅лени· стоѧштꙙ блиꙁъ града·
  καὶ τὰς ἐλάφους τὰς ἑστώσας πλησίον τοῦ παραδείσου;”
 19. глагола ѥ҅моу диꙗ҅къ· е҅и господи
  Ὁ δὲ λέγει αὐτῷ· „Ναί, κύριε...”
 20. виждѫ· гл͞га ѥ͞ппъ дивь҆но чоудо ти и҅мамъ
  ... „Παράδοξον θέαμά σοι ἔχω
 21. съповѣдати филеа҆· ѥ҅динъ бо о҅тъ
  ὑφηγήσασθαι. Μιὰ γὰρ
 22. ѥ҅лению҄ чловѣчь҆скомъ гласомъ
  τῶν ἐλάφων ἀνθρωπίνην φωνὴν
 23. глагола· ꙗ҅ко преꙁвутеръ и҅ рабъ бо-
  ἐλάλησεν, ὅτι ὁ πρεσβύτερος καὶ δοῦλος τοῦ Χρι-
 24. жии҆ а҅ртемонъ· ѧ҅тъ бꙑвъ нечистꙑ-
  στοῦ Ἀρτέμων ἐκρατήθη ὑπὸ
 25. мъ комисомъ· и҅детъ въ к҄есариѭ҄·
  τοῦ κόμητος ... καὶ ἀπέρχεται ... ἐν Καισαρείᾳ ...
 26. и҅ о҄ужастъ о҅бъдръжитъ мꙙ о҅ чловѣ-
  Καὶ ἔκστασίς με ἔχει ἐπὶ τῇ ἀνθρω-
 27. чьстѣ гласѣ ѥ҅лене· и҅ а҅ште то тако
  πίνῇ φωνῇ τῆς ἐλάφου.
 28. ѥ҅стъ· то грꙙди вьꙁь҆ми благословь҆ѥ҆-
  Καὶ δεῦρο, λάβε εὐλογί-
 29. ниѥ҆· и҅ и҅ди въ к҄есариѭ҄· съ ѥ҅динѣмꙿ
  αν ... καὶ ἕνα ὑπηρέτην
 30. слоугоѭ҄· и҅ и҅спꙑтаи а҅ште то ѥ҅стъ
  καὶ ἄπελθε ἐν Καισαρείᾳ ...

Vita Artemonis (24 March)

Image of 112v