Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 112r >

 1. риискꙑи҆ градъ· и҅ꙁшедъшоу же ѥ҅-
  ρέων πόλει. Ἐξελθόντος δὲ αὐ-
 2. моу и҅ꙁ града лао҅дик҄ии҅скааго·
  τοῦ ἀπὸ τῆς Λαοδικείας πόλεως
 3. и҅ шъдъшоу трии҆ поприштъ· сь҆рѣ-
  καὶ γενομένου ὡς ἀπὸ μιλίων τριῶν, ὑπήντη-
 4. те и рабъ божии҆ а҅ртемонъ· и҅дꙑ и҅ꙁꙿ
  σεν αὐτῷ ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Ἀρτέμων, ἐρχόμενος ἀπὸ
 5. лова· дивиѧѧ животꙑ о҄улавь҆ꙗѧ
  κυνηγίων. Τὰ γὰρ ἄγρια ζῷα ἦν θηρεύων
 6. словомъ хс꙯овомъ· вь҆слѣдьствова-
  τῇ ἐπικλήσει τοῦ ... Χριστοῦ. Ἠκολούθη-
 7. ста же вь҆слѣдъ ѥ҅го дъва е҅лени· и҅ ше-
  σαν δὲ αὐτῷ ... δύο ἔλαφοι καὶ ἓξ
 8. сть҆ дивиихъ коꙁъ· и҅же и҅дошꙙ къ
  αἴγαγροι ὡς καὶ ἀπῇεισαν πρὸς
 9. е҅пискоупоу сисинию҄· и҅мѣа҅ше бо е҅-
  τὸν ἐπίσκοπον Σισίννιον· εἶχεν γὰρ ὁ ἐ-
 10. пискоупъ сисинии҆· врътꙿпоградъ
  πίσκοπος Σισίννιος παράδεισον ...
 11. красьнъ· повелѣ же комисии ста-
  Ὁ κόμης ἐκέλευσεν στῆ-
 12. вити кръкꙑгѫ· и҅ въпрашаа҅ше
  ναι τὸ βουριχάριον αὐτοῦ, ἠρώτα
 13. раба божиꙗ а҅рꙿтемона· како ꙁвѣ-
  τὸν δοῦλον τοῦ θεοῦ Ἀρτέμονα· „Πῶς
 14. ри сиꙗ о҄улови· мьнѣа҅ше бо комисꙿ
  αὐτοὺς ἤγρευσας;” Ἐνόμιζεν γὰρ ὁ κόμης,
 15. ꙗ҅ко питаѥ҅ми сѫтъ и҅ кротьци·
  ὅτι ἥμερα τὰ ζῷα τυγχάνουσιν.
 16. глагола же к н҄емоу рабъ божии а҅рте-
  Λέγει δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Ἀρτέ-
 17. монъ· словесемь҆ христосомъ си о҄у-
  μων, ὅτι· „Διὰ τὸν λόγου τοῦ Χριστοῦ οὗτοι ἠ-
 18. ловь҆ѥ҅ни бꙑшꙙ· Комись҆ рече старꙿ-
  γρεύθησαν”. Ὁ δε κόμης εἶπεν· „Γηρά-
 19. че· тако ми ѥ҅стъ раꙁоумѣти ꙗ҅ко
  λεε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ,
 20. крь҆стиꙗ҅нъ ѥ҅си· а҅ртемонъ рече· а҅-
  χριστιανὸς σὺ εἶ”... Ἀρτέμων εἶπεν· „Ἐ-
 21. ꙁъ о҅тъ младеньства крь҆стиꙗ҅нъ
  γὼ ἀπὸ νηπιόθεν μου χριστιανὸς
 22. ѥ҅смъ· повелѣ же а҅биѥ комисъ· ве-
  εἰμί ”. Τότε ἐκέλευσεν ὁ κόμης δε-
 23. ригꙑ ѥ҅моу наложивъше на вꙑѭ҄·
  θῆναι αὐτὸν ἁλύσει σιδηρᾷ
 24. прѣдати и дь҆вѣма вои҅нома· и҅ вь҆-
  καὶ παραδοθῆναι αὐτὸν δυσὶν στρατιώταις καὶ ... ἀκο-
 25. слѣдовати ѥ҅моу дожи ї до к҄есарии҅ска
  λουθῆναι αὐτὸν ἕως Καισαρείας
 26. града· тъгда повелѣ свꙙтꙑи а҅рте-
  τῆς πόλεως. Καὶ ὁ ἅγιος Ἀρτέμων κελεύει
 27. монъ· е҅лень҆ма и҅ дивии҅мъ коꙁамꙿ·
  τοὺς ... αἰγάγρους καὶ τὰς ... ἐλάφους
 28. и҅ти къ е҅пискоупоу къ врътпогра-
  ἀπελθεῖν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ... ἐν τῷ παραδεί-
 29. доу· о҅ни же съ спѣхомъ шъдъше ста-
  σῳ ... ἅτινα μετὰ σπουδῆς ἀπελθόντα, ἔστη-
 30. шꙙ блиꙁъ града· видѣвъ же ѧ е҅пи-
  σαν πλησίον τοῦ παραδείσου. Θεασάμενος δὲ αὐτὰς ὁ ἐπί-

Vita Artemonis (24 March)

Image of 112r