Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 111v >

 1. ношти же бꙑвъшоу· повелѣ комисъ свѣ-
  δὲ γενομένης τῆς νυκτός, ἐκέλευσεν ὁ κόμης κανδήλ-
 2. штꙙ принести· и҅ свѣтити по вь҆семоу
  ας ἅψαι καθ᾽ ὅλου
 3. претороу· и҅ прѣбꙑвати сь҆ н҄имъ вои҆-
  τοῦ πραιτωρίου αὐτοῦ καὶ παραμεῖναι, αὐτῷ ... τοὺς στρατιώ-
 4. номъ ѥ҅го· и҅ глагола къ доместико-
  τας αὐτοῦ, καί φησι πρὸς τοὺς δομεστίκ-
 5. мъ свои҅мъ· васнь крь҆стиꙗ҅ни проклꙙ-
  ους αὐτοῦ. ... „Τάχα οἱ χριστιανοὶ κατηρά-
 6. шꙙ мꙙ· и҅ богъ и҅хъ мѫчитъ мꙙ· гла-
  σαντό με, καὶ ὁ θεὸς αὐτῶν τιμωρεῖταί μοι. Λέ-
 7. голашꙙ к н҄емоу доместици· доброчь҆-
  γουσι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ δομεστίκοι αὐτοῦ, ὅτι· „Οἱ εὐσε-
 8. стивии боꙁи· и҅ о҅свѣштаниѥ богꙑн҄ꙙ
  βεῖς θεοὶ καὶ τὸ ἀπαύγασμα τῆς μεγάλης
 9. а҅ртемидꙑ· ти тꙙ и҅мѫтъ сънабь҆дѣ-
  Ἀρτέμιδος, αὐτοί σε διασώσου-
 10. ти· лютѣ же ѥ҅моу страждѫштоу и҅
  σιν". Δεινῶς δὲ αὐτοῦ συνεχομένου καὶ ...
 11. не могѫштоу тръпѣти болѣꙁни· по-
  μηκέτι δυναμένου ὑπενεγκεῖν τὰς ἀλγηδόνας, ἐκέ-
 12. велѣ вои҅номъ свои҅мъ шъдъше въ
  λευσεν τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἐν
 13. црь҆къве· и҅ решти пискоупоу сиси-
  τῇ ἐκκλησίᾳ ... καὶ εἰπεῖν τῷ ἐπισκόπῳ Σισιν-
 14. нию҄ ꙗко богъ кръстиꙗ҅нескъ вели-
  νίῳ, ὅτι· „Ὁ θεὸς τῶν χριστιανῶν μέ-
 15. къ ѥ҅стъ· помоли сꙙ о҄убо ꙁа мꙙ къ
  γας ἐστίν. Εὖξαι οὖν ... ὑπὲρ ἐμοῦ,
 16. богоу· да въстанѫ и҅ и҅ꙁбѫдѫ мѫ-
  ἵνα ἀναστῶ καὶ ῥυσθῶ ἐκ τῆς τιμω-
 17. кꙑ сеⱕꙙ· и҅ поставь҆ѭ҄ ти ꙁлатъ о҅-
  ρίας ταύτης. Κἀγὼ στήσω σοι χρύσινον ἀν-
 18. браꙁъ въ градѣ семь҆· шедъше же вои҅-
  δριάντα ἐν τῇ πόλει ταύτῃ”. Ἀπελθόντες οὖν οἱ στρατιῶ-
 19. ни глаголашꙙ е҅пискоупоу ѥ҅же слꙑ-
  ται ἀπήγγειλαν τῷ ἐπισκόπῳ, ἅπερ ἤκου-
 20. шашꙙ· о҅тъвѣштавъ же е҅пискоу-
  σαν ... Ἀποκριθεὶς ὁ ἐπίσκο-
 21. пъ глагола и҅мъ· шъдъше повѣди-
  πος λέγει αὐτοῖς· „Πορευθέντες εἴπα-
 22. те комитоу вашемоу· ꙁлато твоѥ
  τε τῷ κόμητι ὑμῶν, ὅτι τὸ χρύσιόν σου
 23. и҅ сьребро твоѥ да бѫдетъ съ тобо-
  καὶ τὸ ἀργύριόν σου σκοτόμαινα εἰσίν
 24. ѭ҄· а҅ште ли да вѣроуѥ҅ши въ господꙿ
  ... Πίστευσόν μου εἰς τὸν κύριόν
 25. нашъ їс꙯ х꙯с· то и҅ꙁбѫдеши болѣ-
  μου Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ λυτροῦται σε ἀπὸ τῆς ἀνάγ-
 26. ꙁни тоѧ лютꙑѧ· томоу же рекъшоу
  κης ταύτης". Τοῦ δὲ εἰπόντος·
 27. вѣроуѭ҄ тъчьѭ҄ да и҅ꙁбѫдѫ сего·
  „Πιστεύω, μόνον σωθήσομαι ..."
 28. а҅биѥ҅ же съдравъ бꙑстъ· и҅ повелѣ
  ... Ἐγένετο ἐν ἀνέσει ... καὶ εὐθέως ἐκέλευσεν
 29. вои҅номъ своимъ въпрꙙшти кръкꙑ-
  τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ προστεθῆναι αὐτοῦ ἐν τῇ βουριχα-
 30. гѫ и҅мъ· да и҅детъ съ н҄ими въ к҄еса-
  ρίῳ, ὅπως ὁδεύσῃ μετὰ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ ἐν τῇ Καισα-

Vita Artemonis (24 March)

Image of 111v