Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 111r >

 1. къ христовомъ рабомъ· чꙙдьца моꙗ·
  πρὸς τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ·
 2. е҅да кто васъ о҅тълѫчи сꙙ о҅тъ любь҆ве
 3. христосовꙑ· и҅мꙿже вьниде а҅нтихръ-
  “ Ἰδοῦ, παρεγένετο ὁ ἀντίχρι-
 4. стъ въ градъ· погоубитъ крь҆стиꙗнꙿ·
  στος ἀνελεῖν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἐν τῇ πόλει…”.
 5. сътвори же комисъ· вь҆ дь҆нь и҅гри· и҅ по-
  Ὁ δὲ πατρίκιος ἐπετέλει θέα-
 6. ꙁорꙑ· и҅ ловитвꙑ· и҅ до дроугꙑи҅хъ
  τρα καὶ κυνήγια ἐπὶ
 7. пꙙти дьнии҆· таче въшъдъ въ цръ-
  ἡμέρας πέντε ... Καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν εἰς τὸν να-
 8. кꙿвиште а҅ртемидово· вь҆ꙁисковаа҅ше
  ὸν τῆς Ἀρτέμιδος, ἐπιζητῶν
 9. капиштъ црькъвънꙑи҅хъ· и҅ нѣко-
  τὰ ἀγάλματα τοῦ ναοῦ. Καὶ ... τι-
 10. тории о҅тъ е҅линъ о҅бадише е҅пископа
  νὲς ἐκ τῶν Ἑλλήνων διέβαλον τὸν ἐπίσκοπον,
 11. глагол҄ѫште· ꙗ҅ко сисинии҆ е҅пискоу-
  λέγοντες, ὅτι· „... Σισίννιος ὁ ἐπίσκο-
 12. пъ коупно съ а҅ртемомъ преꙁвутеро-
  πος ἅμα Ἀρτέμονι τῷ πρεσβυτέ-
 13. мъ· та съкроушиста капишта а҅рте-
  ρῳ πυρὶ ταῦτα κατέκαυσαν".
 14. мидова· Слꙑшавъ же комисъ ꙗ҅ко вь҆-
  Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ πατρίκιος
 15. си крь҆стиꙗ҅ни събрали сꙙ сѫтъ въ
 16. цръкꙿви коупно съ е҅пискоупомъ· по-
  ἐκέ-
 17. велѣ вои҅номъ свои҅мъ о҅седълати ѥ҅моу
  λευσεν τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ στρῶσαι
 18. кон҄ь цѣсарь҆скъ· да въшъдъ въ о҅рѫжи
  τὸν ἵππον, βασιλικὸν ὄντα ... ὅπως εἰσελθὼν μετὰ τῶν ἁρμάτων
 19. своѥ҅мъ въ црькъве· кръвь҆мъ пролиꙗ҅-
  αὐτοῦ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ αἱματοχυ-
 20. ниѥ҆ сътворитъ кръстиꙗ҅номъ· и҅ме-
  σίαν ποιήσῃ τῶν χριστιανῶν,
 21. тъ же е҅пискоупа сисиниꙗ· и҅ съ а҅рѳемо-
  βουλόμενος καὶ Σισίννιον τὸν ἐπίσκοπον συλλαβέσθαι ἅμα πρεσβυτέρῳ
 22. мъ преꙁвутеромъ· и҅ꙁлѣꙁъ же и҅ꙁ гра-
  Ἀρτέμονι. Εἰσελθὼν δὲ ἐν τῇ πό-
 23. да и҅ съ вои҅нꙑ· бѣа҅ше бо цръкꙑ пꙙти
  λει ἅμα τοῖς στρατιώταις ... ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία
 24. пъпь҆ришть҆ о҅тъ града· и҅ приближа-
  ἀπὸ σταδίων πέντε τῆς πόλεως, ἐγγίζον-
 25. ѭ҄штоу сꙙ ѥ҅моу къ цръкъви· ꙗ҅ко въ
  τος δὲ αὐτοῦ τῇ ἐκκλησίᾳ ὡς ἀ-
 26. дал҄ꙙ ѥ҅дного пъпришта· въстрꙙсе сꙙ·
  πό σταδίου ἑνός, φρίκη ἐγένετο ἐπ' αὐτὸν
 27. и҅ огн҄ь великъ начꙙ жешти и҆· ꙗ҅коже
  καὶ πυρετὸς μέγας συνέσχεν αὐτόν, ὥστε
 28. съпадъшоу сꙙ ѥ҅моу съ конꙗ о҄умира-
  πεσεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἵππου, ἤμελλεν τελευ-
 29. ти· принесъше же о҅дръ въꙁложивъше
  τᾶν. Ἀγαγόντες οὖν ... κλινίδιον
 30. и на н҄ь принесошꙙ въ преторъ· полоу-
  ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ πραιτώριον. Μέσης

Vita Artemonis (24 March)

Image of 111r