Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 110v >

 1. и҅ доброчьстивꙑи҅мъ людемъ· и҅же и҅ дръ-
  καὶ θεοσεβῶν λαῶν. Ὃς καὶ παρ-
 2. ꙁновениѥ и҅матъ молитвовати къ богоу
  ρησίαν ἔχων πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν
 3. ꙁа нꙑ· ѥ҅моуже слава дръжава· коупь҆-
  πρὸς τὸν ... θεὸν ... ᾧ ... δόξα ...
 4. но о҅тьцоу и҅ ст꙯оуо҄умоу дх꙯оу· нꙑнꙗ и҅
  νῦν καὶ
 5. присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомь҆ а҅мин ⁘
  ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.


 6. Мѣсꙙца марта к꙯д· страсть свꙙтааго чистите-
 7. л҄ѣ и҅ мѫченика· а҅ртемиа ⁘
 8. Вь҆ лѣто дводесꙙтъноѥ и҅ четврь҆тоѥ҆·
  Ἔτους εἰκοστοῦ τετάρτου
 9. цѣсара диѡ҄клитиа҅на· мꙙтежь҆
  ὑπὸ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ ... ταραχὴ
 10. бꙑстъ великъ· и҅ вь҆ꙁисканиѥ бѣсо-
  ἐγένετο μεγάλη ... Καὶ τοῦ βασιλέως
 11. въскоѥ҅ и҅ коумирь҆скоѥ· посъла же
  τὰ εἴδωλα ἐπιζητοῦντος ἐξαπέστειλε
 12. по вь҆сꙙ градꙑ и҅ по вь҆сеи҆ ꙁеми ка-
  κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν,
 13. ꙁнь҆· повелѣваѧ вьꙁискати вьсѣ-
  ἀναζητῶν
 14. хъ капиштъ· паче же и҅же ꙁлатомъ мꙿ-
  τὰ ἀγάλματα, μάλιστα τὰ ἐν χρυσῷ ... πο-
 15. ногоцѣнънꙑи҅мъ о҄украшенꙑ· при-
  λυτελῶς κεκοσμημένα. Ἐλ-
 16. шъдъшоу же нѣкомоу комитоу· въ
  θὼν οὖν τινὸς πατρικίου εἰς
 17. странꙑ лао҅дик҄иискꙑѧ҆· и҅ вь҆шъдъ
  τὰ μέρη Λαοδικείας καὶ ἐλθὼν
 18. въ градъ вь҆ꙁискаа҅ше мѣстъ црькъ-
  ἐν τῇ πόλει, ἀνεζήτει τὴν τοποθεσίαν τῶν να-
 19. виштънꙑи҅хъ· и҅ждеже стоꙗ҅ше ка-
  ῶν, ὅπου ἕστηκεν τὸ ἄγαλ-
 20. пиште а҅полоново· и҅ о҅брѣтъ жрътвѫ·
  μα τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ ... θυσίαν
 21. и҅ ѳъмьꙗ҅нъ принесе и҅мъ· сисинии҅ же
  καὶ λίβανον προσεκόμισεν αὐτοῖς, Σισίννιος δὲ
 22. е҅пископъ коупꙿно и҅ съ преꙁвутеромъ
  ὁ ἐπίσκοπος ἅμα τῷ πατρὶ
 23. а҅ртемомъ· въшедъ въ цръквиште
  Ἀρτέμονι, εἰσελθόντες ... εἰς τὸν ναὸν
 24.    а҅ртемидово· вь҆са капишта съ-
  τῆς Ἀρτέμιδος ... πάντα τὰ εἴδωλα κατα-
 25. кроуши· и҅ о҅гн҄емъ съжеже· слꙑша-
  κλάσαντες ἐν πυρὶ παρέδωκαν ... Ἀκούσαν-
 26. въше же сѫштии҆ въ градѣ кръстиꙗ҅-
  τες δὲ οἱ χριστια-
 27. ни сътекошꙙ с въ цръкъве божиѭ҄· е҅пі-
  νοί ... κατέφυγον ἐν τῇ ... ἐκκλησίᾳ ... τοῦ θεοῦ ... Ὁ δὲ ἐπί-
 28. скоупъ же сисинии о҄учааше глагол҄ꙙ
  σκοπος Σισίννιος ἦν τὸν λόγον ποιούμενος καὶ ἔλεγεν

Vita Dometii Persae (et discipulorum eius) (23 March) / Vita Artemonis (24 March)

Image of 110v