Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 110r >

 1. о҅брѣтошꙙ доупинѫ великѫ· и҅ а҅биѥ҆
  εὗρον ἐν τῷ τόπῳ ὀπὴν βαθεῖαν καὶ εὐθέως
 2. нѣкотории о҅ть н҄ихъ рѣшꙙ ѥ҅моу·
  τινές ἐξ αὐτῶν εἶπον·
 3. по и҅стинѣ свꙙтааго дометиꙗ мѣсто
  “Ἀληθῶς ὁ τοῦ ἁγίου Δομετίου τόπος
 4. се ѥ҅стъ· и҅ о҄убо сь҆де о҅брꙙштемъ и҅ ст꙯ꙑ-
  ἐστί καὶ πάντως ὧδε εὑρήσομεν τὸ ἅγι-
 5. ѧ мошти ѥ҅го· и҅ шъдъше приведошꙙ
  ον αὐτοῦ λείψανον. Καὶ δραμόντες ἤνεγκαν
 6. попꙑ да творꙙтъ молитвꙑ на мѣстѣ·
  πρεσβύτερον, ἵνα ποιήσῃ εὐχὴν ἐν τῷ τόπῳ.
 7. о҅ни же мотꙑкꙑ и҅ рꙑла вь҆ꙁемъше ко-
  Οἱ δὲ λαβόντες ὀρύγια καὶ σκαλίδια ὤρυξ-
 8. пашꙙ· и҅ о҅брѣтъше мошти и҅ꙁнесошꙙ
  αν, καὶ εὑρόντες τὸ λείψανον ἀνήγαγον
 9. съ пѣснь҆ми и҅ хвалами· и҅ съ достои҅нь-
  μετὰ ψαλμῳδίας καὶ τιμῆς τῆς ὀφει-
 10. нѫѭ҄ чь҆стиѭ҄· и҅ вьнесошꙙ вь црь҆кве
  λομένης καὶ εἰσήγαγον εἰς τὴν ἐκκλησίαν
 11. тоу сѫштꙙѧ вь҆си· многоу же народꙋ
  τοῦ Παρθὲν κτήματος. Καὶ πολλοῦ ὄχλου
 12. сътекъшоу сꙙ· и҅ мꙑслꙙштемъ въсꙿ-
  συνδραμόντος καὶ μέλλοντος
 13. хватити правь҆дника мошти· и҅ о҄у-
  τὰ λείψανα διαρπάζειν
 14. ченикоу ѥ҅го· въспрѣтишꙙ и҅мъ· ꙗ҅ко
  ἐπετιμήθησαν
 15. крамольникомъ· любь҆ѥ҅ници же свꙙ-
  οἱ στασιώδεις. Οἱ δὲ τῶν ἁγί-
 16. тꙑи҅хъ· въꙁь҆мъше мошти и҅хъ по-
  ων ἐρασταὶ λαβόντες τὰ λείψανα κατ-
 17. ложишꙙ· на свꙙтѣѣмь҆ мѣстѣ· бꙑ-
  έθηκαν ἐν τῷ ἁγίῳ οἴκῳ ...
 18. стъ же на странахъ тѣхъ праꙁдь҆ни-
 19. къ великъ· вь҆си бо съшедъше сꙙ по-
  πάντων συνελθόντων ἱε-
 20. пове же и҅ клирици· о҅блаши же и҅ чръно-
  ρέων τε καὶ κληρικῶν, μοναχ-
 21. риꙁьци· и҅ и҅гоумени сътворишꙙ пра-
  ῶν τε καὶ ἀρχιμανδριτῶν καὶ λαϊκῶν ... ὥστε ἐπιτελέσαι ἑορ-
 22. ꙁдь҆никъ великъ· дръжꙙтъ же памꙙ-
  τὴν μεγάλην ...
 23. ть҆ свꙙтꙑи҅хъ моштии· дожи и҅ до нꙑ-
 24. нꙗ· се ѥ҅стъ свꙙтааго дометиꙗ житіе҆·
  Οὗτος ὁ τοῦ ἁγίου Δομετίου βίος,
 25. се ѥ҅стъ праведника мѫчениѥ· си 
  οὗτοι
 26. сѫтъ прѣподобь҆нааго троудьні҄   
  οἱ τοῦ δικαίου κόποι,
 27. въгодь҆ни богоу· и҅ о҅тцемь и҅ а҅гꙿгеломꙿ·
  πρέποντες θεῷ
 28. и҅ чловѣкомъ тѣхъ ради и҅ꙁлиха любі-
  καὶ ἀνθρώποις, διὰ τούτων ὑπὸ θεοῦ μὲν ὑπερβαλλόντως τετί
 29. мъ ѥ҅стъ богомъ· чътомъ же ѥ҅стъ къ-
  μηται, τιμᾶται δὲ ὑπὸ βασι-
 30. нꙙꙁи· покланꙗѥ҅мъ же чистител҄и·
  λέων καὶ προσκυνεῖται ὑπὸ ἱερέων

Vita Dometii Persae (et discipulorum eius) (23 March)

Image of 110r