Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 109r >

 1. шѫ господоу· съ дьвѣма о҄ученико-
  μα τῷ θεῷ ...
 2. ма свои҅ма· и҅ бꙑстъ праведь҆никоу
  καὶ γέγονεν τῷ δικαίῳ
 3. и҅ о҄ученикома ѥ҅го· гробъ пештера та·
  καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ παισὶν τάφος τὸ σπήλαιον.
 4. и҅ текъше побивъшии правь҆дь҆ни-
  Καὶ δραμόντες οἱ τὸν δίκαιον ἀποκτείναντες,
 5. ка· въ҆ꙁвѣстишꙙ цр꙯оу и҅о҄улиꙗ҅ноу вь҆-
  ἀπήγγειλαν τῷ ἀσεβεῖ βασιλεῖ πάν-
 6. са бꙑвъшаꙗ· и҅ ꙗ҅ко мꙑ правьдника
  τα τὰ γενόμενα καὶ ὅτι αὐτοὶ τὸν δίκαιον
 7. побихомꙑ· ҆Ѡ беꙁаконь҆нааго вьꙁбѣ-
  ἀπέκτειναν...
 8. шениꙗ· ҆Ѡ ѥ҅же тъгда о҅слѣпь҆ѥниѥ не-
 9. вѣрънꙑи҅хъ чловѣкъ· о҄убиваѭ҄шти-
 10. и҅хъ вѣрънꙑѧ· и҅ правъдѫ кръвь҆ми о҅-
 11. скврь҆нити· тъштꙙштꙙѧ҅ сꙙ и҅ вь҆сѣ
 12. мѣста слѣдꙙштемъ· ꙗ҅коже побити
 13. доброчь҆стиꙗ дѣлател҄ꙙ· нъ сѣ о҅ста-
 14. вивъ ѥ҅же беꙁбожьнꙑи҅хъ тѣхъ· на
 15. доброчьсть҆нꙑѧ вь҆ꙁбѣшениѥ· къ
 16. свꙙтоуо҄умоу дометиꙗ҅ноу повѣсте-
 17. мъ въꙁвраштѫ сꙙ· мѣсто о҄убо свꙙ-
  Ὁ μὲν οὖν τόπος τοῦ ἁγί-
 18. таа҅го пештерꙑ· погоубь҆ѥ҅но и беꙁ вѣ-
  ου Δομετίου ἀφανὴς καὶ ἄδη-
 19. сти бꙑстъ· посꙑпано камении҅мь
  λος γέγονεν τοῖς κατ᾽ αὐτοῦ
 20. ѥ҅же на правь҆дника меташꙙ· пора-
  ἐκπεμφθεῖσιν λίθοις καλυφθείς ... ἀνέ-
 21. стъ бꙑлиѥ҅мъ многомъ и҅ трьниїмꙿ·
  φυ πλῆθος ἀγρίων βοτανῶν ἀκανθώδων•
 22. тако бо и҅ до дь҆н҄ешь҆н҄ꙗго дьне ѥ҅стъ·
  Οὕτω γὰρ καὶ μέχρι τῆς σήμερον ὑπάρχει
 23. нараштениѥ горꙑ тоѧ· прѣшъдъ-
  ὁ βλαστὸς τοῦ ὄρους ἐκείνου. Διαδρα-
 24. шема же дь҆вѣма лѣтома по съконь҆-
  μόντος δὲ διετοῦς χρόνου
 25. чании свꙙтаа҅го· сълоучи сꙙ коупь҆-
  συμβαίνει ἔμπορ-
 26. цоу нѣкотороуо҄умоу· гънавъшоу
  όν τινα τὰς ἑαυτοῦ καμήλους
 27. вель҆бѫдꙑ своѧ и҅ пасти ѧ на мѣстѣ
  ἀγαγόντα ... βοσκῆσαι αὐτάς ... έν τῷ τόπῷ
 28. томь҆· пасѫштемъ же сꙙ вель҆бѫдомъ
  ἐκείνῳ. Βοσκημένων δὲ τῶν καμήλων
 29. тоу· по прилоучаю҄ ѥ҅дна о҅тъ н҄ихъ
  ἐκεῖσε κατὰ συντυχίαν τινὰ μία ἐξ αὐτῶν
 30. шь҆дши· блиꙁъ вь҆си вь҆лѣꙁе въ н҄ивѫ
  ἀπελθοῦσα πλησίον τῆς κώμης εἰσῄει ἔν τινι τόπῳ σπορίμῳ

Vita Dometii Persae (et discipulorum eius) (23 March)

Image of 109r