Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 107r >

 1. сътвориховѣ· сь тѣми хоштевѣ бꙑ-
 2. ти· съ тѣми желаѥ҅вѣ жити· ꙗ҅роу да
 3. бꙑ о҅брѣлъ лютѣи҅шꙙ и҅ нечловѣчьнѣ-
 4. и҅шꙙ· да бꙑшꙙ та жде и҅ нама сь҆дѣла-
 5. лꙑ· ꙗ҅же и҅ бѣ о҅ рабѣхъ божии҅хъ· о҅ и҅спо-
 6. вѣдꙿницѣхъ крь҆стиꙗ҅нь҆скꙑ вѣрꙑ·
 7. сꙿ н҄имиже и҅ на да бꙑховѣ съподобила
 8. сꙙ· тѣми о҅тъвѣштаѥ҅вѣ о҅ н҄ихъже съ-
 9. грѣшиховѣ· и҅ то и҅ма рекꙿшема· повелѣ
 10. кнꙙꙁь бити ꙗ жъꙁлиѥмъ по ребромъ·
 11. и҅ власѣномъ соукномъ вь҆стирати ранꙑ
 12. ѥ҅ю҄· и҅ не о҄успѣ ничь҆соже· видѣа҅ше же ꙗ сла-
 13. дь҆цѣ тръпꙙшта· сеть҆нѣѥ҅ же побѣжде-
 14. нъ бꙑвъ о҅тъвѣтъ дастъ о҅ н҄ею҄· о҅гню
 15. прѣдати ꙗ повелѣ· о҅на же и҅ нанесе-
 16. нꙑѧ и҅ма ранꙑ добь҆ѥ сътрьпѣвъша·
 17. и҅ съ пострадавъшии҅ми причътъша
 18. сꙙ· коупꙿно съ ст꙯ꙑи҅ми мѫченикъи·
 19. съподобиста сꙙ приѧти небесь҆скоѥ
 20. цѣсарь҆ство· съконь҆часта же сꙙ свꙙ-
 21. таꙗ божиꙗ мѫченика· въ никоми-
 22. дии҅стѣ градѣ· о҅ христосѣ господі
 23. нашемъ· сь҆ н҄имъже о҅цо꙯у слава и҅ дръжа-
 24. ва· съ свꙙтꙑи҅мъ доухомь· нꙑнꙗ и҅
 25. присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘ 26. Мѣсꙙца марта· к꙯г· мѫка ст꙯ааго дометиа и҅ ꙋ҄-
 27. ченикъ ѥ҅го ⁘

Vita Trophimi et Eucarpionis (22 March) / Vita Dometii Persae (et discipulorum eius) (23 March)

Image of 107r