Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 106v >

 1. и҅ма бѣа҅ше повелѣлъ прѣбꙑвати къ-
 2. нꙙꙁъ· ꙁабꙑста же о҅ н҄емь҆же бѣа҅ста
 3. посълана· ни цѣсара ꙁакона ни ꙁапо-
 4. вѣдии помь҆нѣꙿста· нъ паче божии҆ ꙁа-
 5. конъ и҅ꙁволиста· ѥ҅же ѥ҅стъ съпасени-
 6. ѥ҅ доуши и҅ тѣлоу· вь҆лѣꙁъша же въ ть҆-
 7. мницѫ раꙁдрѣшиста а҅биѥ сѫштꙙѧ҆
 8. тоу· братиѭ҄ ѧ наричѫшта· бꙑвъше-
 9. ѥ҅ же ꙗ҅вьѥ҅ниѥ съповѣдаѭ҄шта· и҅ ꙗ҅ко
 10. и҅ вѣ хоштевѣ крь҆стиꙗ҅на бꙑти повѣ-
 11. даа҅ста· ꙗ҅ко многꙑи҅мъ мь҆нѣа҅ше сꙙ
 12. дѣлоу прѣславъноу бꙑти· трѡфи-
 13. мъ и҅ е҅укарꙿпиѡ҄нъ· словѫштаꙗ при
 14. л҄оутости и҅ при дръꙁости· и҅ кнꙙꙁе-
 15. мь посълана на крь҆стиꙗ҅нꙑ мѫчи-
 16. тъ· о҅на же небрѣгъша повелѣніꙗ҆
 17. кнꙙꙁъ паче крь҆стиꙗ҅номъ приꙗѥ҅та·
 18. Слꙑшавъ же кнꙙꙁь҆ бꙑвъшаꙗ приде
 19. вь҆ никомидиѭ҄· и҅ приꙁъвавъ ꙗ ре-
 20. че· что ва бꙑстъ вь҆сѣхъ чловѣкъ
 21. о҅каа҅ннѣи҅шаꙗ· како тврьдѣи доу-
 22. ши ваю҄ напрасно прѣмѣниста сꙙ· о҅-
 23. травена ли бꙑста повѣдита ми· нъ
 24. о҄умъ ли ѥ҅ста погоубила· съберѣта
 25. о҄умъ и҅ помꙙнѣта сꙙ· да не то жде
 26. прии҅мета· ѥ҅же многашди и҅нѣмъ҆
 27. сътвориста· ҅Она же о҅тъвѣштавъ-
 28. ша рекоста· ꙁанѥже твориховѣ то
 29. о҄увѣдѣховѣ господа· и҅стинъноѥ
 30. слово вѣдимоѥ· раꙁоумѣховѣ комꙋ

Vita Trophimi et Eucarpionis (22 March)

Image of 106v