Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 106r >

 1. шавъша лютаꙗ та· и҅ соуроваꙗ и҅ нечло-
 2. вѣка· падоста на ꙁеми не сътръпѣ-
 3. въша ни вит да того ни гласа· долоу клꙙ-
 4. чꙙшта и҅ лици ꙁакрꙑваѭ҄шта· кꙿто сиї
 5. ѥ҅стъ рекоста великꙑи҆ богъ· ꙗ҅ви-
 6. вꙑи҅ сꙙ и҅ глаголавꙑи҆ къ нама· бла-
 7. жена бꙑховѣ бꙑла· а҅ште бꙑховѣ
 8. раба ѥ҅го бꙑла· се и҅ма съ великомъ
 9. страхъмъ глагол҄ѫштема· раꙁдра сꙙ
 10. о҅гн҄ьнꙑи҆ о҅блакъ и҅ ста· и҅ гласъ и҅ꙁꙿ
 11. н҄его бꙑстъ· въстанѣта глагол҄ꙙ и҅
 12. покаи҅та сꙙ· и҅ грѣси ваю҄ о҅ставь҆ꙗ҅ѭ҄тъ
 13. сꙙ· и҅ ꙗ҅ко о҄уставивъша сꙙ въстаста
 14. съ пъвании҅мъ· и҅ видѣста нѣкого
 15. въ бѣлахъ риꙁахъ посрѣдѣ о҅блака сѣ-
 16. дꙙшта· многꙑ же прѣстоѧ҅штꙙ·
 17. о҄ужасъша же сꙙ вида того· рекоста прі-
 18. и҅ми на господи о҅тъвѣтъ творꙙште-
 19. ма· о҅ н҄ихъже съгрѣшиховѣ· то и҅ма
 20. рекꙿшема беꙁ вѣсти а҅биѥ бꙑстъ о҅-
 21. блакъ· Сиꙗ же плакаа҅ста сꙙ и҅ тѫжаа-
 22. ста о҅ томь҆ ѥ҅же сътвориста ꙁь҆ло много·
 23. и҅ молꙗа҅ста съ слъꙁами припадаѭ҄-
 24. шта· проштениꙗ просꙙшта о҅ съгрѣше-
 25. нии҅хъ ѥ҅ю҄· пришь҆дъшема же и҅ма
 26. блиꙁъ никомидиѧ· живѫштии въ гꙿ-
 27. радѣ надѣа҅хѫ сꙙ ꙁъло нѣчꙿто приѧ҅-
 28. ти о҅тъ н҄ею҄· сѫштии҅мъ тоу крьсти-
 29. ꙗ҅номъ· о҅на же а҅биѥ пришь҆дъша къ
 30. претороу ѥ҅же ѥ҅стъ сѫдиште· и҅ждеже

Vita Trophimi et Eucarpionis (22 March)

Image of 106r