Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 105v >

 1. хѫ бо дарове мноꙁи о҅тъ цѣсара· да и҅же
 2. о҅брѣтъ крь҆стиꙗ҅на прѣдастъ· то тъ
 3. да вь҆ꙁь҆метъ дарꙑ· и҅ тако вь҆сѣкоѧ҆
 4. пакости и҅ вь҆сѣкоѧ бѣдꙑ· вь҆са вь҆сѫ-
 5. доу и҅спль҆нишꙙ сꙙ· господь҆ же пома-
 6. гааше вь҆сѣмъ подвиꙁаѭ҄штии҅мъ сꙙ
 7. на мѫчениѥ҆· ꙗ҅коже бꙑстъ о҅ славь҆нꙋ-
 8. ю҄ мѫченикоу· трофимѣ и҅ е҅укарпи-
 9. ѡ҄нѣ· сиꙗ о҄убо свꙙтаꙗ мѫченика·
 10. вои҅на бѣа҅ста о҄у того кънꙙꙁа мѫчꙙшта-
 11. аго крь҆стиꙗнꙑ· и҅нъ же никтоже не
 12. бѣа҅ше ѥ҅моу и҅ꙁвѣстенъ· раꙁвѣ сею҄
 13. о҅ мѫчении҆· люта бо и҅ нечловѣчь҆ска
 14. сѫшта· на божиѧ рабꙑ бꙑста лютѣ-
 15. и҅ша· посълана же бꙑста· трофимъ
 16. и҅ е҅укарпіѡ҄нъ· мѫчитъ рекомꙑѧ ра-
 17. бꙑ божиѧ҆· съвꙙꙁати же вь҆сꙙ прио҅бь҆-
 18. штаваѭ҄штꙙѧ сꙙ кꙿ н҄имъ· и҅ тоѧ҅ жде
 19. вѣрꙑ сѫштꙙѧ· и҅доста же примꙑшл҄ѣ-
 20. ѭ҄шта горъкꙑѧ мѫкꙑ· тако о҄убо
 21. мꙑслꙙштема и҅ма· бꙑстъ нѣчто сіце
 22. невѣрънꙑи҅мъ не и҅ꙁвѣсто· вѣрь҆нꙑ-
 23. и҅мъ же и҅ ꙁѣло не и҅ꙁвѣсто· о҅гн҄ь бо мно-
 24. гъ съ великомъ шоумомъ· на въꙁдоу-
 25. сѣ въи҅нѫ гласъ и҅споуштаа҅ше· камо
 26. сꙙ подвиꙁаѥ҅та трофиме· и҅ е҅укарпи-
 27. ѡ҄не· почꙿто ли рабомъ мои҅мъ прѣти-
 28. та· не прѣо҅долѣѥ҅та тѣмь· ниже и҅хꙿ
 29. побѣдита· нъ бѫдета и҅ ва сь҆ н҄ими·
 30. тако мь҆нѣ миловавъшоу ва· Се слꙑ-

Vita Trophimi et Eucarpionis (22 March)

Image of 105v