Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 104v >

 1. състои҅тъ сꙙ· и҅ и҅но же много поо̑учаѧ·
  συνέστηκεν, καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα παραινῶν
 2. не прѣста ни о̑умлъкнѫ о҅тъ добра· съ-
  οὐ διέλιπεν, οὐ δὲ ἐσίγησέν ποτε ἐξ ἀγαθοῦ Τρα-
 3. старѣвъ же сꙙ о̑убо въ добрѣ старости
  φείς δὲ λοιπὸν ἐν γήρᾳ καλῷ...
 4. дои҅де коньца житию̑· и҅ съꙁъвавъ вь҆-
  ἔφθασεν τὴν ἑσπέραν τοῦ τέλους, καὶ συγ-
 5. се ѥ҅же о҅ христосѣ доуховьноѥ ѥ҅го ста-
  καλεσάμενος πᾶσαν τὴν ἐν Χριστῷ πνευματικὴν αὐτοῦ ποί-
 6. до· поо̑учивъ ѧ словесꙑ многꙑ· тврь҆-
  μνην, κατηχήσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, τοῦ ἐδραί-
 7. домъ и҅ непоꙁꙑбномъ прѣбꙑвати на
  ους καὶ ἀσαλεύτους διαμένειν ἐν
 8. камени· вѣрꙑ господьн҄ꙙ· прѣдастъ·
  τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως τοῦ κυρίου, παρέθετο αὐτοὺς
 9. прѣштедроуо̑умоу богоу· бꙑстъ же
  τῷ πανοικτίρμονι θεῷ ... Ἐγένετο δὲ
 10. плачъ въ братии ѥ҅го ради· о̑услꙑша
  πένθος τοῖς ἀδελφοῖς περὶ αὐτοῦ ἤκουσεν
 11. же и҅ крь҆стиꙗ҅нꙑи цѣсарь҆ ѳеѡдѡсии҆
  δὲ καὶ ὁ χριστιανικώτατος βασιλεὺς Θεοδόσιος
 12. о҅ н҄емъ ꙗ҅ко о̑уже о̑усь҆пе· и҅ тѫжаа҅ше ꙁѣ-
  περὶ αὐτοῦ ὅτι έκοιμήθη, καὶ ἀνιᾶτο δει-
 13. ло· посъла же кръкꙑгѫ да вь҆ложивъ-
  νῶς ἀπέστειλε δὲ λεκτίκιον ἐπὶ τῷ ἐμβληθῆ-
 14. ше вь н҄ѫ чь҆сть҆ноѥ тѣло прѣподобънаꙿ-
  ναι ἐν αὐτῷ τὸ τίμιον σῶμα τοῦ ὁσί-
 15. го· привеꙁѫтъ вь великѫѭ̑ цръкъве·
  ου, καὶ εἰσκομισθῆναι ἐν τῇ μεγάλῇ ἐκκλησίᾳ,
 16. ꙗ҅же тъгда ирини нарицаа҅ше сꙙ· и҅ о҅тъ-
  τῇ τότε Εἰρήνῃ ἐπιλεγομένῃ, κᾀκεῖ-
 17. тѫдоу и҆ пакꙑ несѫтъ на погребениѥ·
  θεν ἐκκομισθῆναι'
 18. и҅ томоу бꙑвъшоу о҅бношть҆ницѫ тво-
  καὶ τούτου γενομένου, παννύχιον γέγο-
 19. ришꙙ въ намѣн҄енѣи цръкъви· и҅ та-
  νεν ἐν τῇ προλεχθείσῃ ... ἐκκλησίᾳ. Καὶ οὕ-
 20. ко на о̑утриꙗ вь҆сь градъ коупно съ а҅рхи-
  τως τῇ ἕωθεν πᾶσα ἡ πόλις ἅμα τῷ ... ἀρχι-
 21. е҅пискоупомъ· и҅ съ вьсѣмь҆ клиросомъ·
  επισκόπῳ ... καὶ παντὶ τῷ ... κλήρῳ ...
 22. съ хвалами и҅ пѣснь҆ми доуховънꙑи҆-
  ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματι-
 23. ми· несошꙙ и проваждаѭ̑ште дожи и
  καῖς προεκόμισαν αὐτόν, προπέμποντες ἄχ-
 24. до погребениꙗ· а҅урилиꙗ҅нъ же ѥ҅динъ
  ρι τῆς ταφῆς. Αὐρηλιανὸς δέ, εἷς
 25. о҅тъ славънꙑи҅хъ цѣсаръ мѫжь҆· про-
  τῶν ἐνδόξων τοῦ βασιλέως, ἀντι-
 26. тивѫ манастꙑроу о҅ть҆ца и҅сак҄иа· на
  κρὺ τοῦ μοναστηρίου τοῦ ἀββὰ Ἰσαακίου κατὰ
 27. полоуноштъ съꙁъда цръкъве свꙙтаꙿ-
  μεσημβρίαν ἔκτισε μαρτύριον τοῦ ἁγί-
 28. го· прь҆вомѫченика стефана· въ врѣ-
  ου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Τῷ οὖν και-
 29. мꙙ же и҅ꙁношениꙗ тръблаженааго
  ρῷ τῆς ἐκδημίας τοῦ τρισμακαρίου

Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 104v