Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 103v >

 1. ждаѥ҅ми о҅ вѣрѣ господьн҄и· прѣподо-
  νοι ἐν τῇ πίστει τοῦ κυρίου τοῖς ὁσί-
 2. бьнꙑи҅мъ словесꙑ ѥ҅го· мноꙁи же мо-
  οις λόγοις αὐτοῦ. Οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν ἠξί-
 3. лꙗахѫ и прити ѥ҅моу въ домꙑ и҅хъ·
  ουν τοῦ παραγενέσθαι εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν
 4. да помолитъ сꙙ богоу ꙁа н҄ꙙ· о҅нъ же
  εὐχῆς χάριν· ὁ δὲ ὅσιος
 5. видꙙ вѣрѫ и҅хъ и҅ непрѣꙁорь҆ство
  θεωρῶν τὴν πίστιν αὐτῶν καὶ τὸ ἀκενόδοξον
 6. покаꙁоуѧ хаждаа҅ше· а҅ште ли да
  ἐπιδεικνύμενος, ἐπορεύετο. Εἰ δὲ
 7. сълоучааше сꙙ нѣ о̑у кого о̑умоуди-
  συνέβη παρά τινι χρονί-
 8. ти ѥ҅моу· то и҅ꙁъхождаа҅ше ношти-
  σαι αὐτόν, οἷα εἰκός, ἐξερχομένου αὐτοῦ νυκ-
 9. ѭ̑· и҅ вратомъ градънꙑи҅мъ ꙁатво-
  τός, καὶ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ἠσφα•
 10. реномъ сѫштемъ· стоꙗ҅ше и҅ молитвѫ
  λισμένων ὄντων, ἵστατο καὶ προσηύ-
 11. творѣа҅ше къ богоу· и҅ прѣкръштаа҅-
  χετο πρὸς τὸν θεὸν καὶ ποιοῦντος αὐτοῦ τὸ σημεῖον
 12. ше врата и҅ сама сꙙ о҅тврь҆ꙁаахѫ· и҅ та-
  τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς πύλης, αὐτόματοι ... ἠνοίγοντο, καὶ οὗ-
 13. ко хождаа҅ше вь҆ клѣть҆ своѭ̑· и҅ вѣръ-
  τως ἀπείη εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ ... Καὶ ὁ πιστώ-
 14. нꙑи҅ же цѣсарь҆ ѳеѡ̑досии прихождаа-
  τατος δὲ βασιλεὺς Θεοδόσιος ... ἤρχε-
 15. ше к н҄емоу· и҅ молꙗше и҆ да поминаѥ҅-
  το πρὸς αὐτόν, καὶ ἠξίου αὐτόν μνεῖαν
 16. тꙑ и҆· въ свꙙтꙑи҅хъ ѥ҅го молитвахъ·
  ποιεῖσθαι αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ προσευχῶν.
 17. и҅ господь рекꙑи҆· и҅жде ѥ҅ста дъва и҅-
  Καὶ ὁ κύριος ὁ ειπὼν· „Ὅπου δ᾽ ἄν εἰσιν δύο ἤ
 18. ли триѥ събрани въ моѥ и҅мꙙ· то тоу
  τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ
 19. ѥ҅смъ посрѣдоу и҅хъ· тъ на славѫ свꙙ-
  εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν”, αὐτὸς εἰς δόξαν τοῦ ἁγί-
 20. тааго своѥ҅го и҅мене и҅ꙁволи· о̑умножі-
  ου αὐτοῦ ὀνόματος ηὐδόκησεν αὔ-
 21. ти сꙙ словесъноуо̑умоу стадоу· въго-
  ξειν τὴν λογικὴν ποίμνην τοῦ θεράπον-
 22. дника своѥ҅го· ꙗ҅коже бо вель҆гласъна-
  τος αὐτοῦ. Ὥσπερ γὰρ μεγαλόφω-
 23. ꙗ трѫба трѫбꙙшти вь҆ставь҆ꙗ҅ѥ҅тъ мно-
  νος σάλπιγξ ἠχοῦσα διανίστησι πολ-
 24. гꙑ· на въплъчениѥ рати· тако небе-
  λοὺς εἰς παράταξιν πολέμου, οὕτως ἡ οὐρά-
 25. сьскоѥ житиѥ прѣподобь҆нааго о҅ть҆-
  νιος πολιτεία τοῦ ἁγίου πα-
 26. ца нашего и҅саа҅к҄иа· вь҆сѫдоу же и҅ вь҆-
  τρὸς ἡμῶν Ἰσαακίου, παντί τε καὶ παντα-
 27. сѣмо проповѣдаѥ҅мо· на а҅гг҄ельскоѥ҅
  χοῦ ᾀδομένη, πολλοὺς εἰς τὴν ἀγγελικὴν
 28. се житиѥ многꙑ приведе· не бо бѣа҅-
  ταύτην τῆς ἀσκήσεως πολιτείαν ἐχειραγώγησεν· οὐ γὰρ
 29. ше ѥ҅ште тоу никакогоже чрь҆нориꙁъ-
  ἦν ἐνταῦθα ἴχνος μονά-

Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 103v