Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 102v >

 1. ваю̑ варивъ сътворитъ ми хꙑꙁинѫ
  ὑμῶν προφθάσας ποιήσει μοι κελλίον
 2. сѣсти ми вь҆ н҄еи҆· то тоу бѫдетъ
  τοῦ κατοικῆσαί με ἐν αὐτῷ, ἐκεῖ ἔσται
 3. ми житиѥ дожи и҆ до и҅схода доушꙙ
  μου ἡ κατοίκησις ἄχρι τῆς ἐξόδου τῆς ζωῆς
 4. моѥ҅ѧ҆· послоушаста же мѫжа та сло-
  μου. Ἐπίσθησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῖς λό-
 5. весъ прѣподобь҆нꙑи҅хъ ѥ҅го· и҅ бѣа҅-
  γοις τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἦ-
 6. ста ретꙙшта сꙙ о҅ба· къто ѥ҅ю̑ варивъ·
  σαν ἐρίζοντες ἀμφότεροι τό τις ἄν αὐτῶν προφθάσας
 7. съжиждетъ ѥ҅моу клѣть҆· саторни-
  οἰκοδομήσει αὐτῷ τὸ κελλίον. Καὶ ὁ μὲν Σατορνῖ-
 8. нъ же и҅мѣа҅ше село вь҆нѣ града· не
  νος ἦν κεκτημένος προάστειον ἔξω τῆς πόλεως, οὐ
 9. далече града· такожде же и҅ о̑уи҅кꙿ-
  πόῤῥω τοῦ τείχους ὑπάρχον ὁμοίως καὶ ὁ Οὑΐκ-
 10. торъ· и҅мѣа҅ше и҅ тъ о̑у примориꙗ҆·
  τωρ καὶ αὐτὸς ἐκέκτητο ἐν τῷ παραθαλασσίῳ μέρει...
 11. и҅ начꙙста ꙁъдати о҅ба въ и҅мꙙ бла-
  καὶ ἤρξαντο κτίζειν ἀμφότεροι ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ μακα-
 12. женааго и҅саа҅к҄иа· саторнинъ же
  ρίου Ἰσαακίου. Ὁ οὖν Σατορνῖνος,
 13. много мѫдръство въсприи҅мъ· о̑у-
  πολλῇ φρονήσει χρησάμενος, ἐλο-
 14. мꙑсливъ правь҆дѫ ꙗко мѫжь тъ·
  γίσατο ὀρθῶς ὅτι ἀνὴρ
 15. мль҆чаливѫ жиꙁнь ѥ҅стъ о҅бꙑклъ·
  εἰρηνικὴν διαγωγὴν ἠσκημένος ἐστίν,
 16. и҅ не трѣбоуѥ҅тъ нꙑнꙗ красенъ
  καὶ οὐ χρήζει πρὸς τὸ παρὸν πολυτελείας
 17. хлѣвинъ· сътвори ѥ҅моу клѣть҆
  κτισμάτων καὶ ἐποίησεν κελλίον
 18. дъвопомоститѫ· и҅ вь҆сѣчъскꙑ
  διστεγές, ἀπαρτήσας
 19. съвръшивъ ѭ̑· приде къ блаженꙋ-
  αὐτὸ κατὰ λόγον, καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν μακά-
 20. моу и҅ глагола ѥ҅моу· се сътворихъ
  ριον λέγει αὐτῷ· „Ἰδοὺ ἐποίησα
 21. клѣть҆ ꙗ҅коже ѥ҅си повелѣлъ· въ-
  τὸ κελλίον καθὼς ἐκέλευσας, εἰσ-
 22. шъдъ живи вь҆ н҄еи҆· въшедъ же свꙙ-
  ελθὼν κατοίκει ἐν αὐτῷ". Εἰσελθὼν δὲ ὁ ἅγι-
 23. тꙑи о҅ть҆цъ нашъ вь клѣть҆· и҅ ви-
  ος πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ κελλίῳ, καὶ ἰ-
 24. дѣвъ ѭ̑ беꙁмль҆вьнѫ· годѣ ѥ҅моу
  δὼν αὐτὸ ἀπερίεργον, ἐθεραπεύθη ἐπ᾽ αὐτῷ,
 25. бꙑстъ· и҅ сѣде вь҆ н҄еи҆ съ многомъ
  καὶ ᾤκησεν ἐν αὐτῷ μετὰ πολλῆς
 26. о̑усрь҆диѥ҅мъ· о̑уи҅торъ же бѣаше
  προθυμίας. Ὁ δὲ Οὐίκτωρ ἦν
 27. прѣградилъ много мѣсто· многа-
  περικλείσας ἱκανὸν τόπον οἰκημάτων
 28. мъ хлѣвинамъ· и҅ великамъ· о̑у-
  πλείστων καὶ μεγίστων
 29. вѣдѣвъ же ꙗ҅ко варилъ ѥ҅стъ сато-
  γνοὺς δὲ ὅτι προελήφθη ὑπὸ τοῦ Σατορ-

Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 102v