Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 098v >

 1. прѣждереченаа҅ же славь҆наꙗ мѫжа·
  οἱ δὲ προῤῥηθέντες ἔνδοξοι ἄνδρες
 2. пои҅мъша блаженааго и҅сак҄иа· ведо-
  παραλαβόντες τὸν μακάριον Ἰσαάκιον ἀπ-
 3. ста и҅ ꙁатвориста и҆· ꙗ҅коже повелѣно
  ήγαγον καὶ καθεῖρξαν αὐτὸν καθὼς ἐνετάλ-
 4. и҅ма бꙑстъ цѣсаремъ· въшъдъ же
  θη αὐτοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως. Εἰσελθὼν δὲ
 5. свꙙтꙑи вь҆ ть҆мꙿницѫ· не прѣстаа҅ше
  ὁ ἅγιος ἐν τῇ φυλακῇ, οὐ διέλειπε
 6. ношть҆ и҅ дь҆нь съ слъꙁами молꙙ бога·
  νυκτὸς καὶ ἡμέρας μετὰ δακρύων δυσωπῶν τὸν θεόν,
 7. приꙁь҆рѣти на стадо своѥ· и҅ въскорѣ
  ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτοῦ, καὶ ταχεῖαν
 8. посълати ѥ҅моу помоштъ· дошьдъ-
  ἀποστεῖλαι τὴν βοήθειαν αὐτοῦ. Γενομέ-
 9. шоу же цѣсароу ѥ҅дного града блиꙁъ
  νου τοιγαροῦν τοῦ βασιλέως ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἐγγὺς
 10. доунава· съглꙙдавъ воѧ своѧ и҅ съвѣ-
  τοῦ Δανονβίον, ἐπισκεψάμενος τὰ στρατόπεδα αὐτοῦ, καὶ ἀνακοι-
 11. штавъ сꙙ сь҆ н҄ими· нарече дьнь вь н҄ьже
  νωσάμενος αὐτοῖς, ὥρισεν ἡμέραν ἐν ᾗ
 12. сь҆нидетъ сꙙ сь ратьникꙑ· съшедъшꙋ
  συνάψει τὸν πόλεμον. Ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς συγκρού-
 13. же сꙙ ѥ҅моу не може стати противѫ ра-
  σεως οὐ δυνηθεὶς άντιστῆναι τοῖς ὑπεναν-
 14. тникомъ· нъ плешти въдавъ побѣже
  τίοις, νῶτα δεδωκὼς ... ἤρξατο φεύγειν
 15. о҅тъ лица и҅хъ· о҅ни же женѣа҅хѫ вь҆слѣ-
  ἀπὸ προσώπου αὐτῶν οἱ δὲ ἐπεδίω-
 16. дъ· и҅ бѣжꙙ дои҅де села· и҅ о҅брѣтъ плѣ-
  κον. Καὶ καταλαβὼν ἀγρὸν καὶ εὑρὼν ἀχυ-
 17. вьницѫ о҅твръстѫ· въскочи вь҆ н҄ѫ и҅ съ
  ρῶνα ἀνεωγότα, εἰσεπήδησεν ἐκεῖσε ἅμα
 18. препоситомъ· и҅же раꙁвраштааше доу-
  τῷ πραεποσίτῳ τῷ διαστρέφοντι τὴν ψυ-
 19. шѫ ѥ҅го· женѫштии҅ же погани видѣ-
  χὴν αὐτοῦ. Οἱ οὖν διώκοντες βάρβαροι, ἰδόν-
 20. въше ꙗ҅ко въ плѣвь҆ницѫ въскочи бѣжꙙ·
  τες ὅτι ἐν τῷ ἀχυρῶνι εἰσεπήδησεν φεύγων,
 21. въꙁъмъше о҅гн҄ь ꙁапалишꙙ плѣвь҆ни-
  ἅψαντες πυρὰν κύκλῳ τοῦ ἀχυρῶνος
 22. цѫ· и҅ съжегошꙙ и҆ вь҆ н҄еи҆· и҅ тъ мѫчимъ
  κατέκαυσαν αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς τιμωρούμενος
 23. тоу прѣдастъ доушѫ· по проречени-
  ἀπέῤῥηξεν ἐκεῖ τὴν ψυχήν, κατὰ τὴν προφητεί-
 24. ю̑ раба божиꙗ и҅сак҄иꙗ· о҅ставъшии҅ жеѥжед
  αν τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Ἰσαακίου. Ἡ δὲ ὑπολειφθεῖσα
 25. вои придошꙙ вь҆ срѣмъ градъ· и҅ посъ-
  στρατεία ἦλθεν ἐν Σερμίῳ τῇ πόλει ... καὶ ἀπέστει-
 26. лашꙙ сълꙑ къ цѣсароу гратиꙗ҅ноу по-
  λαν πρεσβεῖαν πρὸς τὸν βασιλέα Γρατιανόν, ση-
 27. вѣдаѭ̑ште· о҅ вь҆сѣхъ бꙑвъшии҅хъ
  μαίνοντες περὶ πάντων τῶν γεγενημένων.
 28. и҅же а҅биѥ пришедъ· въ҆ прѣжденарече-
  Ὃς εὐθὺς παραγενόμενος ἐν τῇ προλεχθεί-
 29. нꙑи градъ срѣмъ· по божию̑ наречению̑
  σῃ πόλει Σερμίῳ, κατὰ ψῆφον θεοῦ

Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 098v