Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 097r >

 1. прѣбꙑстъ· сѫштии҅ же блиꙁъ цѣса-
  διέμεινεν· οἱ δὲ πλησίον παρατρέχοντες τοῦ βασι-
 2. ра· биꙗ҅хѫ и да о҅тъстѫпитъ· и҅ не мо-
  λέως ἐμάστιζον αὐτὸν τοῦ ἀποστῆναι, καὶ οὐκ ἴσχυ-
 3. жаа҅хѫ о҅тътръгнѫти ѥ҅го· бꙑстъ же
  ον· γίνεται οὖν
 4. о҅тътого плиштъ· и҅ сътекошꙙ сꙙ мно-
  ἐκ τούτου συνδρομὴ
 5. ꙁи· и҅ раꙁличь҆но къждо биꙗ҅хѫ и· о҅-
  καὶ διαφόρως ἕκαστος ἔτυπτον αὐτόν, οἱ
 6. ви прѫтиѥ҅мъ о҅ви бичи· а҅ дроуꙁии
  μὲν βέργαις οἱ δὲ φραγελλίοις, ἕτεροι δὲ
 7. жь҆ꙁлиѥ҅мъ· и҅ ѥ҅два нѣкого себѣ богꙋ
  ῥωπάλοις, καὶ μόλις ποτέ, τοῦ Θεοῦ
 8. попоустивъшоу· въꙁмогошꙙ о҅тътръ-
  συγχωρήσαντος, ἠδυνήθησαν ἀποσπᾶ-
 9. гнѫти рѫцѣ ѥ҅го о҅тъ о̑уꙁдꙑ кон҄ьнꙑ-
  σαι τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐκ τοῦ χαλινοῦ τοῦ ἵπ-
 10. ѧ цѣсарꙙ· тъгда цѣсаръ о̑уа҅лъ въꙁбѣ-
  πον τοῦ βασιλέως. Τότε ὁ βασιλεὺς Οὐάλης ἐμμανὴς γενό-
 11. сивъ сꙙ· вь҆ꙁь҆рѣвъ сѣмо о҅намо· ви-
  μενος, περιβλεψάμενος ὧδε καὶ ὧδε, ὁ-
 12. дѣ мѣсто нѣкако· а҅кꙑ вапѫ сѫштѫ
  ρᾶ πάντα τὸν τόπον ἐκεῖνον ὥσπερ λίμνην
 13. и҅сꙙкꙿшѫ· и҅ тинꙑ смрь҆дꙙштѫ пль-
  συνεστῶσαν, οὐχ ὕδατος, ἀλλὰ βορβόρου δυσώδους,
 14. нѫ· и҅ лѣсъ чꙙстъ вь҆ н҄еи҆· и҅ трь҆ниѥ
  καὶ ἐν αὐτῷ ἕλος δασὺ παλιούρων ...
 15. ꙁѣло люто и҅ кѫпиниѥ· въ н҄еже мѣ-
  καὶ ἀκανθῶν λίαν δεινῶν, ἐν ᾧ τό-
 16. сто а҅ште въпадетъ какъ любо ско-
  πῳ οἷον ζῶον εἰσεληλύθει ...
 17. тъ· то к томоу живо не и҅ꙁлѣꙁетъ· съ-
  οὐδαμῶς ἠδύνατο ζῶν ἐξελθεῖν. Προσ-
 18. мотривъ о̑убо цѣсарь҆ мѣсто то· и҅ о̑у-
  χῶν οὖν ὁ βασιλεὺς τὸν τόπον, καὶ ἐπι-
 19. вѣдѣвъ ꙗ҅ко сѣть҆ съмрь҆тъна ѥ҅стъ·
  γνοὺς ὅτι παγὶς θανάτου ἐστίν,
 20. повелѣ вь҆врѣшти и҅ тоу· и҅ иде пѫть҆-
  ἐκέλευσεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ ἀκοντισθῆναι, καὶ ἐπορεύθη τὴν ὁ-
 21. мъ свои҅мъ· въвръженоу же бꙑвъшꙋ
  δὸν αὐτοῦ. Ἀκοντισθεὶς δὲ
 22. добью̑моу и҅сповѣдꙿникоу хс꙯овоу и҅са-
  ὁ γενναῖος ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ Ἰσαά-
 23. к҄ио̑у· въ съмрь҆тънѫѭ̑ пѫчинѫ· прѣ-
  κιος ἐν τῷ θανατικῷ τῆς παγίδος βορβόρῳ,
 24. бꙑстъ цѣлъ· не прии҅мъ никакогоже
  αὐτὸς μὲν ἔπαθεν οὐδὲν
 25. ꙁъла· а҅биѥ҅ бо силоѭ̑ господа нашего
  δεινόν εὐθὺς γὰρ τῇ δυνάμει τοῦ Κυρίου ἡμῶν
 26. їс꙯ хс꙯а· пришъдъша дъва а҅гг҄ела и҅ꙁдра-
  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιστάντες δύο ἄγγελοι ἀνέσπασ-
 27. ста и и҅с тинꙑ тоѧ· и҅ и҅ꙁведъша и поста-
  αν αὐτὸν ἐκ τοῦ βορβόρου, καὶ ἐξαγαγόντες αὐτόν, ἔστησ-
 28. виста на пѫти· и҅ рекоста ѥ҅моу· миръ
  αν ἐν τῇ λεοφόρῳ, καὶ εἶπον αὐτῷ· “Εἰρήνη
 29. тебѣ крѣпи сꙙ и҅ въꙁмѫжаи҆· и҅ се рекꙿша
  σοι, ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου" καὶ τοῦτο εἰπόντες.

Vita Isaacii monachi (21 March)

Image of 097r