Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 090v >

 1. о҄умочити сꙙ риꙁамъ слоугамъ· и҅ та-
  καὶ οὐδὲ οὕ-
 2. ко не радѣа҅хѫ о҅ мѫкахъ· х꙯с бо бѣа҅-
  τως ἐφρόντιζον τῶν βασάνων· ὁ θεὸς γὰρ ἦν
 3. ше о҅бль҆гъчаваѧ· и҅ помагаѧ и҅мъ·
  ὁ ἀντιλαμβανόμενος αὐτῶν καὶ παρεχόμενος αὐτοῖς [τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἀνδρείαν]
 4. и҅ глагола кь҆ н҄имъ кнꙙꙁъ· прѣпь҆рѣ-
  Εἶπεν δὲ ὁ ἡγεμὼν πρὸς αὐτούς· „Ἔπει-
 5. шꙙ ли вꙑ мѫкꙑ· о҅стати сꙙ бѣсова-
  σαν ὑμᾶς αἱ βάσανοι ἀπαλλαγῆναι τῆς μα-
 6. ниꙗ҅ ѥ҅же и҅мате ꙁълосъмрь҆тьнии҆·
  νίας,
 7. и҅ли прѣбꙑваѥ҅те въ ꙁъловѣрии ва-
  ἤ [ἔτι] ἐμμένετε τῇ δυσσεβείᾳ ὑ-
 8. шемъ· свꙙтии҅ же ничсоже ѥ҅моу о҅тъ-
  μῶν;” Οἱ δὲ ἅγιοι οὐδὲν ἀπ-
 9. вѣшташꙙ· нъ вь҅ꙁь҆рѣвъше на небо
  εκρίναντο. Ἀναβλέψαντες εἰς τὸν οὐρανὸν
 10. рѣшꙙ· раскопавꙑи҆ о҅гн҄емъ градъ
  ... εἶπον· „Ὁ τὴν πόλιν τῶν Σοδομιτῶν πυρὶ κατακαύσας
 11. содомескъ· и҅ о҅поустивꙑи· и҅ нꙑн҄ѣ
  καὶ ἐρημώσας, καὶ νῦν
 12. пось҆л҄и помошть҆ твоѭ҄· и҅ раꙁори беꙁбо-
  νεῦσον [δίκαιος ὤν] καὶ τὴν ἄθε-
 13. жьноѥ бѣсованиѥ· и҅ съврь҆ꙁи капи-
  ον ταύτην κατάστρεψον οἰκοδομὴν καὶ τοὺς θε-
 14. шта и҅хъ· и҅ сътворивъше ꙁнамени-
  οὺς αὐτοῦ λέπτυνον καὶ ἀφάνισον”. Καὶ ποιήσαντες τὸ σημεῖ-
 15. ѥ кръстъноѥ на лицихъ свои҅хъ· въ-
  ον τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μετώπῳ αὐτῶν ἐν-
 16. ꙁдоунѫшꙙ на капишта· и҅ тоу а҅бие
  εφύσησαν τοῖς εἰδώλοις, καὶ παραχρῆμα
 17. сътръшꙙ сꙙ· и҅ бꙑшꙙ а҅кꙑ прахъ·
  ἐλίκμησαν αὐτὰ καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ σποδός.
 18. и҅ рекошꙙ свꙙтии къ беꙁаконъноу-
  Καὶ εἶπον οἱ ἅγιοι ... πρὸς τὸν
 19. о҄умоу кнꙙꙁоу· виждь чь҆сти вашꙙ·
  ἡγεμόνα· „Ἴδε τὰ σεβάσματα ὑμῶν·
 20. кде крѣпость҆ и҅хъ соуѥ҅тънаꙗ· ѥ҅-
  ποῦ γὰρ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἡ κενή.
 21. да въꙁмогошꙙ помошти себѣ· се же
  Μὴ ἠδυνήθησαν ἑαντοῖς βοηθῆσαι ...
 22. свꙙтꙑи҅мъ глагол҄ѫштемъ· и҅ цръкъ-
  Καὶ ὁ να-
 23. виште капишть҆ноѥ раꙁори сꙙ· ра-
  ὸς συνετελέσθη. Ὀρ-
 24. ꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ о҅ съкроушениї
  γισθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν ἐπὶ τῇ συντριβῇ ...
 25. богъ свои҅хъ· повелѣ мечемъ и҅сѣ-
  τῶν θεῶν αὐτοῦ ... ἐκέλευσεν ἀπο-
 26. шти свꙙтꙑѧ· прии҅мъше же свꙙ-
  κεφαλισθῆναι αὐτούς. Λαβόντες δὲ
 27. тии҆ о҅тъвѣтъ· и҅дошꙙ радоуѭ҄ште
  τὴν ἀπόφασιν οἱ ἅγιοι, ἀπῄεσαν χαίροντες
 28. сꙙ и славꙙште господа· пришедъше-
  καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν καὶ ἐλθόν-
 29. мъ же и҅мъ къ нареченоуо҄умоу мѣстоу·
  τες ἐπὶ τὸν ὡρισμένον τόπον,
 30. прѣклонивъше колѣна· и҅ протꙙгъше
  κλίναντες τὰ γόνατα

Vita (Passio) Terentii, Africani, Pompei et sociorum (20 March)

Image of 090v