Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 090r >

 1. вь҆ꙁливати на хръбътꙑ и҅хъ· и҅ соу-
  ραίνεσθαι αὐτοῖς καὶ ὑφάσματι, τρι-
 2. кномъ вь҆стирати ранꙑ и҅хъ· въꙁь҆-
  χίνῳ ἀνατριβῆναι αὐτῶν τοὺς νώτους. Ἀνα-
 3. рѣвъше же свꙙтии на небо· ꙗ҅ко е҅днѣми оустꙑ рѣшꙙ· г꙯и боже
  βλέψαντες δὲ οἱ ἅγιοι [τοῦ Θεοῦ μάρτυρες] εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπον· „Κύριε ὁ Θεὸς [ἡμῶν],
 4. и҅ꙁбавивꙑи· свꙙтꙑѧ҆ три о҅трокꙑ
  ὁ ῥυσάμενος τοὺς τρεῖς παῖδας
 5. твоѧ о҅тъ пешти о҅гн҄ьнꙑѧ· а҅нани-
  ἐκ καμίνου πυρὸς, Ἀνανί-
 6. ѭ҄ а҅ꙁариѭ҄ мисаи҅ла· и҅ не давъ и҅мꙿ
  αν, Ἀζαρίαν καὶ Μισαὴλ, καὶ μὴ ἐάσας αὐτοὺς
 7. пакости приѧ҅ти· и҅ꙁбавивꙑи҆ да-
  ἀδικηθῆναι, ὁ ῥυσάμενος τὸν Δα-
 8. нии҅ла о҅тъ о҄устъ ль҆вовъ· и҅ сънабь҆-
  νιὴλ ἐκ στομάτων λεόντων, καὶ διασώ-
 9. дѣвꙑи мѡ҄ӱсиѭ҄ о҅тъ рѫкꙑ фараѡ҄-
  σας Μωσῆν ἐκ χειρὸς Φαρα-
 10. н҄ꙙ· съпасꙑи ѳеклѫ о҅тъ о҅гн҄ѣ· и о҅тꙿ
  ῶ, ὁ διασώσας Θέκλαν ἐκ πυρός, καὶ
 11. поꙁоришта· и҅ о҅тъ ꙁвѣрии҆· съвръ-
  θεάτρου, καὶ θηρῶν ... ὁ τέ-
 12. шаѧи· и҅ хорѫгви даръствоуѧ лю-
  λειον σκῆπτρον χαρισάμενος τοῖς ἠγα-
 13. бимꙑи҅мъ тобоѭ҄· въꙁведъи пастоу-
  πημένοις ὑπὸ σοῦ, ὁ ἀναγαγὼν ... τὸν ποι-
 14. ха о҅вь҆ча г꙯а нашего и҅соу хс꙯а· дарь҆ство-
  μήνα τῶν προβάτων, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν,
 15. вавꙑї на многꙑ и҅ раꙁличь҆нꙑ бла-
  ὁ πολλὰς καὶ διαφόρους εὐεργεσίας χαρισάμενος ἡμῖν,
 16. годѣти· вь҆сиꙗвꙑи свѣтъ и҅ тъмѫ·
  ὁ τὸ φῶς ποιήσας
 17. о҅тъгь҆навъ· сьвиваѧи҅ небо а҅кꙑ ко-
  καὶ τὸν οὐρανὸν ἐκτείνας, ὡσεὶ δέῤ-
 18. жѫ· и҅ꙁъчитаѧи҅ ꙁвѣꙁдꙑ небесъ-
  ῥιν, ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων ...
 19. скꙑѧ· и҅ пѣсъкъ моръ҆скꙑи҆· и҅ и҅-
  ὁ τὴν ἀ-
 20. стинѫ о҄украсивъ· о҄услꙑши насъ
  λήθειαν καταπέμψας ... ἐπάκουσον ἡμῶν
 21. молꙙштъ ти сꙙ хс꙯е· и҅ помоꙁи намꙿ
  δεομένων σοι καὶ σῶσον ἡμᾶς...
 22. ꙗ҅ко твоꙗ ѥ҅стъ слава и҅ дръжава вь҆
  ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δόξα εἰς
 23. вѣкꙑ а҅минъ· коньчавъшемъ же
  τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν”. Τελεσάντων δὲ
 24. ст꙯ꙑи҅мъ молитвѫ· и҅ рекꙿшемъ а҅-
  αὐτῶν τὴν εὐχήν,
 25. минъ· Пакꙑ кнꙙꙁъ повелѣ повѣ-
  πάλιν ὁ ἡγεμὼν ... ἐκέλευσε κρεμα-
 26. сивъше ѧ стръгати ребра и҅хъ· де-
  σθέντας ξέεσθαι αὐτούς. Ξεο-
 27. ромомъ же свꙙтꙑи҅мъ на многꙑ ча-
  μένων δὲ τῶν μακαρίων ἐπὶ πολύ,
 28. сꙑ· течениѥ кръвъноѥ о҅тъ ст꙯ꙑи҅-
  τὰ αἵματα ὡς ὀχετοὶ ἔρρεον ἐκ τῶν
 29. хъ тѣлесъ и҅хъ и҅схождаа҅ше· ꙗ҅ко-
  σωμάτων αὐτῶν
 30. же о҅тъ множь҆ства кръвънаа҅го

Vita (Passio) Terentii, Africani, Pompei et sociorum (20 March)

Image of 090r