Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 089r >

 1. сии бо боꙁи ѧ҅же мѣниши· камениѥ и҅
  οὗτοι γὰρ, οἱ θεοί ... οὓς λέγεις, λίθοι καὶ
 2. дрѣво и҅ мѣдь҆ и҅ желѣꙁа сѫтъ· о҄укра-
  ξύλα καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρός εἰσιν· κεκόσ-
 3. шени ꙁлатомъ на прѣль҆штениѥ чло-
  μηνται δὲ χρυσῷ πρὸς τὸ πλανᾶσθαι τοὺς ἀνθρώ-
 4. вѣкомъ· о҅тъ вѣчьнꙑѧ жиꙁни сии҆
  πους, ἀπὸ τῆς αἰωνίου ζωῆς· αὐτοὶ
 5. бо не видꙙтъ· ни глагол҄ѫтъ ни ходꙙ-
  γὰρ οὐ βλέπουσιν, οὔτε λαλοῦσιν, οὔτε περιπα-
 6. тъ· ни слꙑшꙙтъ камениѥ҆ сѫште·
  τοῦσι, οὔτε ἀκούουσιν,
 7. чловѣкꙑ и҅ꙁваꙗ҅ни· и҅ въ видъ чловѣ-
  ὑπὸ ἀνθρώπων γλυφέντες [καὶ χωνευθέντες] καὶ εἰς εἶδος ἀνθρώ-
 8. чьскъ о҅бражени· рь҆цѣте же о҄убо къ
  πων τυπωθέντες ... Εἴπατε δὲ
 9. богомъ вашимъ· ѧ҅же мѣните а҅ште
  οἱ θεοὶ ὑμῶν, οὓς λέγετε, ἆρα
 10. могѫтъ помошти себѣ· и҅ли комоу
  δύνανται ἑαυτοῖς βοηθῆσαι ἢ
 11. дати гнѣваѭ҄штꙙѧ҅ сꙙ на н҄ꙙ· и҅ се
  ἀμείψασθαί τινι άμυνομένῳ αὐτούς...;”. Ταῦτα
 12. слꙑшавъ кнꙙꙁъ вь҆ꙁбѣсивъ сꙙ· по-
  ἀκούσας ὁ ἡγεμὼν ἐμμανὴς γενόμενος ἐκέ-
 13. велѣ терентиꙗ и҅ а҅фрикана· маѯи-
  λευσε τὸν Τερέντιον καὶ τὸν Ἀφρικανὸν, Μάξι-
 14. ма же и҅ помпиꙗ· въ вънѫтрь҆н҄ѫ ть҆-
  μόν τε καὶ Πόμπιον ἐν τῇ φρουρᾷ
 15. мницѫ вь҆врѣшти· и҅ съ вь҆сѣкоѭ҄ тврꙿ-
  βληθῆναι τῇ ἐνδοτέρᾳ καὶ μετὰ πάσης ἀσφα-
 16. достиѭ҄ блюсти ѧ҆ рекъ· нѣ въ кꙑи҆
  λείας τηρεῖσθαι, αὐτοὺς, εἰπών· „Ἐν τῇ μελλούσῃ
 17. дьнь҆ въпрашаѭ҄ и҅хъ· блаженааго
  προόδῳ ἀκούσω αὐτῶν” ... Τὸν μακάριον
 18. же ꙁинона и҅ а҅леѯандра· и҅ ѳео҅дора
  Ζήνωνα, καὶ Ἀλέξανδρον, καὶ Θεόδωρον,
 19. сѫштемъ и҅мъ числомъ четꙑри де-
  ὄντας τὸν ἀριθμὸν τριάκον-
 20. сꙙти· ти шесть҆· повелѣ къ сѫдии҅-
  τα ἕξ, προσέταξεν ἐν τῷ βήμα-
 21. штоу привести· и҅ глагола и҅мъ· ни-
  τι ἀχθῆναι καὶ λέγει αὐτοῖς· „Μη-
 22. чꙿсоже не о҄успѣвъше пръвꙑи҅мъ ваші-
  δὲν ὠφεληθέντες ἐκ τῆς προτέρας ὑ-
 23. мъ пь҆рѣниѥ҅мъ· послоушаи҅те мене
  μῶν φιλονεικίας, πείσθητέ μοι
 24. и҅ пожь҆рѣте великоуоумоу и҅раклоу·
  καὶ θύσατε τῷ μεγάλῳ ... Ἡρακλεῖ”.
 25. о҅ни же о҅тъвѣштавъше рѣшꙙ· мꙑ
  Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον· „ Ἡμεῖς
 26. многашди рѣхомъ ти· и҅ въ пръвоѥ҅
  πλεονάκις εἴπαμέν σοι καὶ ἐκ τῶν προτέρων
 27. ти въпрашаниѥ҆ ꙗ҅коже крь҆стиꙗ҅ни
  σου ἐπερωτήσεων [ἔγνως], ὅτι Χριστιανοί
 28. ѥ҅смъ· и҅ не прѣпь҆риши насъ капиште-
  ἐσμεν καὶ οὐ πείθεις ἡμᾶς προσκυνῆσαι
 29. мъ нечистомъ поклонити сꙙ· мꙑ
  εἰδώλοις ἀκαθάρτοις· ἡμεῖς
 30. бо готови ѥ҅смъ о҅ въпрашании твоѥ҅мꙿ
  γὰρ ἕτοιμοί ἐσμεν πρὸς τὰς ἐπερωτήσεις σου

Vita (Passio) Terentii, Africani, Pompei et sociorum (20 March)

Image of 089r