Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 085v >

 1. бѫдеши· о҅ н҄ихъже съгрѣшилъ ѥ҅си
  ἐφ' οἷς ἑώρακας
 2. и҅ приѧ· тъгда о҄убо видѣхъ сꙙ ꙗ҅ко вь҆-
  καὶ ἔπαθες...”. Τότε οὖν εἶδον ἐμαυτὸν ὅτι εἰσ-
 3. нидохъ о҄устꙑ мои҅ми· и҅ а҅биѥ начꙙ-
  ῆλθον... διὰ τοῦ στόματός μου καὶ εὐθέως ἠρ-
 4. хъ ꙁъвати и҅ глаголати· милоуи҅те
  ξάμην κράζειν.
 5. мꙙ милоуи҅те мꙙ· таче и҅ꙁведосте мꙙ·
 6. тъгда глагола ѥ҅моу великꙑи ѳала-
  Παρεκάλει οὖν αὐτὸν ὁ μέγας Θαλάσ-
 7. сии҆· въкоуси брашьна· и҅ не рачааше·
  σιος μεταλαβεῖν τροφῆς, καὶ οὐ κατεδέξατο,
 8. нъ тъчь҆ѭ҄ о҅тъ мѣста до мѣста въ црь҆-
  μόνον δὲ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον ἐν τῇ ἐκ-
 9. кви падаѧ на лици своѥ҅мъ· и҅сповѣ-
  κλησίᾳ παραρίπτων ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐξομο-
 10. дааше сꙙ бо꙯у съ стенаниїмъ· и҅ съ
  λογούμενος τῷ θεῷ. Ἔλεγεν ἐν στεναγμοῖς
 11. слъꙁами глагол҄ꙙ· горе съгрѣшаѭ҄-
  καὶ δάκρυσιν... „Οὐαὶ τοῖς ἁμαρτω-
 12. штии҅мъ· и҅ мѫцѣ жъдѫштии҅хъ·
  λοῖς, καὶ τῇ κολάσει τῇ μενούσῃ αὐτούς,
 13. горе не каѭ҄штии҅мъ сꙙ донь҆деже и҅-
 14. мѫтъ врѣмꙙ· горе о҅скврьнꙗѭ҄шти-
  καὶ μάλιστα τοῖς καταμιαίνου-
 15. и҅мъ своѥ тѣло· сътворивъ же четꙑ-
  σι τὸ ἴδιον σῶμα”. Ποιήσας οὖν οὕτως
 16. ри десꙙти дьнии о҅тиде чистъ къ госпо-
  ἡμέρας τεσσαράκοντα, ἀπῆλθε καθαρὸς πρὸς κύ-
 17. доу· проо҄увѣдѣвъ прѣжде трии дь҆-
  ριον, προγνοὺς πρὸ τριῶν ἡμε-
 18. нии· съконьчаниѥ своѥ· ходивъшии҆
  ρῶν τὴν ἰδίαν τελευτήν. Οἱ οὖν πορευθέντες
 19. же и҅ видѣвъшии҆ достои҅новѣрь҆ни-
  καὶ ἑωρακότες ἀξιόπιστοι
 20. и҆ о҅ть҆ци· ти съповѣдашꙙ намъ о҄у-
  πατέρες, αὐτοὶ ἡμῖν... διηγήσαντο ὠ-
 21. спѣха ради· богоу же подобаатъ сла-
  φελείας χάριν.
 22. ва дръжава· и҅ покланꙗниѥ съ беꙁна-
 23. чꙙльнꙑи҆мъ о҅ть҆цемъ· и҅ съ сꙑномъ
 24. и҅ животворꙙштиимъ дх꙯омъ· нꙑ-
 25. н҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ· Аминꙿ ⁘


 26. Мѣсꙙца марта въ девꙙтꙑ на десꙙте· житиѥ прѣ-
 27. подобь҆нааго о҅тьца нашего· павъла прѣ-
 28. простааго ⁘

Narrationes de taxeota / Vita Pauli simplicis (19 March)

Image of 085v