Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 084v >

 1. ꙗ҅ко не хс꙯а ради ѥ҅гоже гл꙯еши страждеші·
 2. нъ дѣи҅ствьнъ сꙑ влъшъбꙑ· прѣли-
 3. штаѥши вь҆сꙙ· ҅Алеѯандръ глагола·
 4. тебѣ бѫди скврьньниче· тацѣхъ дѣ-
 5. лъ и҅сплънивъшоу сꙙ страрѣи҅шинъство-
 6. вати· съ о҅тꙿце   мъ твои҅мъ диꙗ҅воло-
 7. мъ· мнѣ бо ѥ҅же жити х꙯с· и҅ ѥ҅же о̑умрѣ-
 8. ти прио҅брѣтѣль҆· ҅Анꙿтонинъ рече да
 9. веденъ бѫдетъ на поꙁориште къ ꙁвѣ-
 10. ремъ· и҅ а҅ко тъчъѭ̑ вь҆ниде сѣдъшоу
 11. кнꙙꙁоу· прѣкръсти сꙙ и҅ вьꙁдвиже о҅-
 12. чи свои на небо· и гласомъ великомъ
 13. глагола· твори въскорѣ непрѣподобь҆-
 14. не· и҅ вь҆сѣхъ нечь҆стиве а҅нꙿтонине то-
 15. мителю· вол҄ѫ о҅тьца своѥ҅го сотонꙑ·
 16. готовъ бо ѥ҅смъ христосовомъ ꙁнамені-
 17. ѥ҅мъ съблюдаѥ҅мъ· прѣо҅бидѣти ма-
 18. ловрѣмень҆нꙑѧ мѫкꙑ твоѧ· и҅ то ѥ҅мꙋ
 19. рекꙿшоу о҅твръꙁошꙙ о҅градѫ ꙁвѣринъ-
 20. нѫѭ̑· и҅ и҅ꙁиде рикаѧ҆ левъ· и҅ а҅кꙑ о҅ть҆-
 21. ць҆ любовънꙑи҆ приѥ҅млетъ чꙙдо своѥ҆·
 22. тако притекъ ль҆въ скочи на праведь-
 23. ника· и҅ подъ паꙁоухама ѥ҅го положи
 24. ноꙁѣ свои· и҅ лиꙁаа҅ше потъ праведь҆-
 25. ника· и҅ вь҆ꙁирааше на н҄ь· просꙙ божи-
 26. ꙗ строꙗ· да некли раꙁоумѣѭ̑тъ на-
 27. роди· тако стен҄ѫштоу ль҆воу· о҅твори
 28. ꙁвѣрокръмь҆никъ пакꙑ· и҅ и҅ꙁиде и҅-
 29. нъ львъ припаде· къ ногама ст꙯ааго·
 30. вьꙁираѧ на лице ѥ҅моу· и҅ꙁидошꙙ же

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 084v