Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 084r >

 1. прио҅брꙙштѫ· нъ паче да прѣо҅биждѫ подо-
 2. бънострастъна чловѣка· дь҆несь҆ сѫшта
 3. а҅ о̑утрѣ о̑умираѭ̑шта· и҅ о̑убоѭ̑ сꙙ сѫ-
 4. штааго въ вѣкꙑ· и҅ прѣждесѫштаа҅-
 5. го· и҅же о̑уготови вѣрънꙑи҅мъ· и҅хъ-
 6. же о҅ко не видѣ· ни о̑у   ши слꙑшаста·
 7. ҅Антонинъ глагола· добрѣ· ꙗ҅ко не тъчь҆-
 8. ѭ̑ богꙑ прѣо҅бидѣлъ ѥ҅си· нъ и҅ цр꙯ѣ по-
 9. хоули· ꙁане сътворѫ ти· да живоу ти
 10. сѫштоу ꙁвѣрьми плоушта ти и҅ꙁвлѣ-
 11. чена бѫдѫтъ· а҅леѯандръ рече· ѥ҅дꙿно-
 12. ч ѭ̑҅ и҅ двашди и҅ многашꙿди рекохъ ти·
 13. ꙗ҅ко не боѭ̑ сꙙ мѫкъ твои҅хъ хс꙯а ради·
 14. не прикасаѭ̑тъ бо сꙙ мене· а҅ште бо бꙑ-
 15. хъ не вѣдѣлъ ѥ҅же глагол҄ѫтъ· не и҅-
 16. скоусиши г꙯а бога своѥ҅го· о҅бѣштавъ сꙙ
 17. о̑убо богоу· како могѫ въꙁвратити сꙙ
 18. на ѫ҅родивѫѭ̑ и҅ неполь҆ꙁьнѫѭ̑ вѣрѫ
 19. бѣсовъскѫѭ̑· рекшоу господоу· подо-
 20. бъномъ бꙑти глоухꙑимъ· и҅ непо-
 21. движимꙑимъ· вѣроуѭ̑штии҅х мъ вь҆
 22. н҄ꙙ· а҅ꙁъ же ти пакꙑ глаголѫ· примꙑ-
 23. шл҄ѣи ѡ̑ томителю мѫкꙑ· ѧ҅же и҅ма-
 24. ши вꙙштьшꙙ· да понѣ тако о̑увѣси
 25. ꙗко немоштьни сѫтъ· не тъчь҆ѭ̑ же
 26. мь҆нѣ ѥ҅дꙿномоу нъ и҅ вь҆сѣмъ· и҅же и҅-
 27. мене ѥ҅го ради троуждаѭ̑тъ сꙙ· ҅Анто-
 28. нинъ глагола нꙑнꙗ о̑увѣдѣхъ ꙗ҅ко тꙑ
 29. влъшъствомъ кръмиши сꙙ· и҅ бѣсовани-
 30. ѥ҅мъ многомъ· та словеса о҅бличаѭ̑тъ тꙙ

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 084r