Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 083v >

 1. и҅ мѫкꙑ твоѧ не прикасаѭ̑тъ сꙙ мене·
 2. ҅Анꙿтонинъ рече слоугамъ свои҅мъ· въ-
 3. ꙁгнѣтивъше о҅гн҄ь и҅ сьнъмъше и съ
 4. дрѣва· въврьꙁѣте и҆ въ о҅гн҄ь да погоу-
 5. битꙑ и о҅гн҄ь· вь҆ꙁгнѣштеноу же
 6. бꙑвъшоу о҅гню· ведомъ бѣа҅ше а҅ле-
 7.    ѯандръ правимъ дь҆вѣма а҅гг҄е-
 8.    лома· ꙗ҅же вьнидоста сь н҄имъ
 9. въ о҅гн҄ь· и҅ распрашиста пламꙑ·
 10. ставъ же а҅леѯандръ посрѣдоу пешть-
 11. ницꙙ рече· свꙙтъ ѥси боже· и҅же божь҆-
 12. ствомъ свои҅мъ съпоустивꙑи о̑убо-
 13. гоуо̑умоу а   леѯандроу· помоштъ
 14. сь небесе· д   а покажеши ꙗко вьса
 15. ти покорена сѫтъ· и҅ лоучꙙ пламе-
 16. нънънꙑѧ· ѧ҅же въшествиꙗ твои҅-
 17. хъ вои҅нъ не сътрь҆пѣвъшꙙ· стра-
 18. шнааго и҅ трепетънааго повелѣниꙗ
 19. твоѥ҅го· о̑увꙙнѫшꙙ о҅ мьнѣ· о҅пал҄ѣ-
 20. ѭ̑тъ же беꙁаконь҆нааго и҅ нечь҆сти-
 21. вааго раꙁоумъ· въꙁьꙗ҅ривъ же сꙙ кь҆-
 22. нꙙꙁъ повелѣ и҅ꙁвести и· и҅ глагола
 23. ѥ҅моу пожри богомъ да поштꙙждѫ
 24. тꙙ· и҅ къ цѣсару съ многоѭ славоѭ̑
 25. пось҆л҄ѫ тꙙ· ҅Алеѯандръ рече· пожрь҆-
 26. ти ми велиши и҅ о҅ставити и҅стинѫ·
 27. да дроугъ бѫдѫ подобь҆нострасть҆-
 28. нь҆ноу чловѣкоу· и҅ врагъ бѫдѫ съ-
 29. творивъшоуо̑умоу мꙙ богоу· и҅ въ
 30. бесть҆лѣнꙑи҅хъ мѣсто· тьлѣниѥ҅

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 083v