Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 083r >

 1. вь҆седръжителю благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си·
 2. и҅ и҅мꙙ твоѥ҆ да прославитъ сꙙ· и҅же
 3. дь҆н҄ешьн҄иї дьнь҆ вь вѣкꙑ радости
 4. рабоу своѥ҅моу· даръствовавꙑи· и҅ и҅-
 5. спльни дш꙯ѫ раба своѥ҅го твоѥ҅ѧ бла-
 6. гостꙑн҄ꙙ· и҅ покажи беꙁаконь-    
 7. ноуо̑умоу и҅ беꙁбожь҆ноуо̑умоу   
 8. а҅нꙿтониноу· и҅ делꙿматию̑· ꙗ҅ко   
 9. тꙑ ѥ҅си богъ крь҆стиꙗ҅ньскъ· и҅ надѣ-
 10. ѭ̑штии҅мъ сꙙ на тꙙ мъꙁдоо҅тъдавь҆-
 11. цъ ѥ҅си· тъгда пакꙑ глагола а҅нꙿто-
 12. нинъ· а҅леѯандре пожьри богомъ·
 13. Алеѯандръ глагола рѣ   хъ ти ꙗ҅ко
 14. не жь҆рѫ богомъ твои   мъ· соуѥ҅тно-
 15. мъ глоухомъ слѣпомъ· ҅Антонинъ
 16. рече доколѣ хоулиши и҅ вол҄ꙙ цр꙯ꙙ не тво-
 17. риши· и҅ и҅цѣлѣвъ сꙙ самъ о҅тъ вьсѣко-
 18. ѧ ранꙑ съблюдеши· доброродь҆нъ сꙑ
 19. не поо̑убожаи҅ сꙙ самъ· ҅Алеѯандръ
 20. рече· чоуждѫ сꙙ како ѫ҅родиши сꙙ гла-
 21. гол҄ꙙ богꙑ· како о̑убо могѫтъ сии бо-
 22. ꙁи бꙑти· ни видꙙште ни о҅сꙙꙁаѭ̑-
 23. ште· ни о҅бѫхаѭ̑ште· и҅ къ тѣмъ
 24. пригваждаѥ҅ши сꙙ· о҅ставивъ жива-
 25. а҅го и҅ їстинънааго б꙯а· и҅ томоу ѥ҅дно-
 26. чꙙдааго о҅трока їс꙯ъ х꙯а· сѫштааго и҅
 27. прѣждесѫштаа҅го прѣжде вѣкъ·
 28. и҅ надѣѥ҅ши сꙙ на капишта и҅ на бѣ-
 29. сꙑ нечистꙑѧ· твори о̑убо ѥже хоште-
 30. ши· рѣхъ бо ти ꙗ҅ко крьстиꙗ҅нъ ѥ҅смъ·

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 083r