Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 082v >

 1. вилъ ѥ҅си· и҅ бога и҆ наричеши· не пови-
 2. нѫ сꙙ о̑убо тебѣ· ни и҅скрачила твоꙗ·
 3. ни мѫкꙑ твоѧ о̑устрашꙙтъ мене·
 4. и҅мамъ бо вьсѣхъ вѣкъ цѣсара бога ꙁа-
 5. стѫпаѭ̑шта мꙙ· и҅ се ѥ҅моу глагол҄ѫ-
 6. штоу· сь҆нидошꙙ ранꙑ дъраниꙗ ѥ҅го·
 7. ꙗ҅коже вь҆сеи҆ пль҆ти ѥ҅го о҅бнажити сꙙ·
 8. и҅ вь҆си прѣстоѧ҅штии҆ о̑ужась҆ни бꙑ-
 9. въше глаголаахѫ· како сии тръпитъ·
 10. не послоушаѭ̑штоу же ст꙯оуо̑умоу а҅-
 11. леѯандроу· оувѣштаниꙗ кнꙙжа· ни
 12. ноуждꙙ· ни ранъ· ни гнѣва· принк҄іѱъ
 13. кнꙙꙁъ рече· прѣстани а҅леѯанꙿдре о҅тъ
 14. блꙙди и҅ послоушаи и҅ пожь҆ри богомъ·
 15. и҅ цѣсару дроугъ бѫдеши· о҅нъ же о҅тъ-
 16. вѣшта ѥ҅моу· бѣа҅ше бо срь҆дь҆це ѥ҅моу
 17. къ богоу· тѫтьнъ же гласа слꙑша
 18. слꙑшааше сꙙ о҅ деснѫѭ и҅ о҅ лѣвѫѭ̑ гла-
 19. голꙙ· мѫжаи҅ сꙙ и҅ крѣпи сꙙ а҅леѯандре
 20. о҅ и҅мени моѥ҅мъ· о҅тъ вьсѣхъ бо мѫкъ
 21. и҅ꙁбавь҆ѭ̑ тꙙ и҅ о҅тъ рѫкоу кнꙙжоу·
 22. гласа же слꙑшима о̑ужасаахѫ сꙙ вь҆си
 23. глагол҄ѫште· о҅тъкѫдоу гласъ сии҆·
 24. делматии҅ же принк҄іѱъ пристраше-
 25. нъ бꙑвъ· тъкнѫ а҅леѯандра глаго-
 26. л҄ꙙ· что ѥ҅стъ гласъ сии· пришедꙑи҆
 27. кꙿ тебѣ· тъгда пакꙑ а҅леѯандръ
 28. благодѣтиѭ̑ бж꙯иѭ о҅браꙁъ кръстъ-
 29. нꙑи҆ сътворивъ· о҅тъ чела начꙙ и҅ прѣ-
 30. кръсти вь҆се тѣло своѥ҆ глагол҄ꙙ· г꙯и

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 082v