Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 082r >

 1. никъ бѫди надълежꙙштии съмрь҆ти
 2. а҅леѯанꙿдровѣ· и҅ съконь҆чаи҆ въ и҅сповѣ-
 3. дании мѫчениꙗ· повелѣ же и҅ добл҄ѣꙿ-
 4. го а҅леѯандра· повѣсивъше стръгати·
 5. строужемоу же ѥ҅моу въꙁꙿпи глагол҄ꙙ·
 6. кръстиꙗ҅нъ ѥ҅смъ· повелѣ же паче дъ-
 7. рати и· ꙗ҅коже строужемъ бѣа҅ше о҅бра-
 8. ꙁъ кръ҆стънꙑи҆· въ о̑умѣ своѥ҅мъ съ-
 9. творивъ· въꙁдвигъ о҅чи свои҆ на небо
 10. глагола· благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си г꙯и б꙯е о҅те-
 11. цъ нашихъ· и҅же раба своѥ҅го а҅леѯандра
 12. добь҆ѥ҅сть҆нѣи҅шии҅ми троудꙑ· крѣ-
 13. пꙿка на твоѥ о̑увѣдѣниѥ· се о̑убо скврь҆-
 14. нꙿнааго томениѥ а҅нꙿтонина· на осра-
 15. мь҆ѥ҅ниѥ приведъ· Слꙑшꙙ же то кнꙙ-
 16. ꙁъ повелѣ пакꙑ дърати и· и҅ поливаті
 17. и о҅цꙿтомъ съ солиѭ̑ растворивъше· и҅ соу-
 18. кномъ въстирати ранꙑ ѥ҅го· да некъ-
 19. ли въꙁможетъ приноудити и мѫкамі
 20. тѣми пожръти· о҅нъ же пакꙑ гласомъ
 21. великомъ глагола· не срамь҆ꙗѥ҅ши ли
 22. сꙙ ѡ̑ мѫчителю о҅ сътворенꙑи҅хъ тобо-
 23. ѭ̑ ꙁь҆лии҆· и҅ о҅ въгаждании бѣсовьстѣ-
 24. мъ· а҅ште бо не бꙑ бꙑло· хꙑтрости чло-
 25. вѣчь҆скꙑ· то не бꙑ и҅мѣлъ богъ· тꙑ
 26. же не чоувъствоуѧ и҅ подобиѥ и҅хъ и҅мꙑ·
 27. слѣпъ сꙑ и҅ къ слѣпомъ прилежꙙ· слѣ-
 28. пꙑ надеждꙙ и҅маши· ѥ҅гоже бо прѣді
 29. малꙑ видѣа҅ше млатꙑ ковома· и҅ бра-
 30. дъвиѭ̑ тешема· то того нꙑнꙗ поста-

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 082r