Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 081v >

 1. навꙑкни о̑убо и҅ тꙑ о҅ чловѣче· въсѣкꙿ
 2. кръстиꙗ҅нъ и҅штꙙи҆ надеждꙙ къ богꙋ·
 3. о̑удобь҆ о҅брꙙштетъ· тѣлесъноѥ҅ бо бога-
 4. тъство съ троудомъ и҅ болѣꙁниѭ̑ вели-
 5. коѭ̑ о҅брѣтаѥ҅тъ сꙙ· и҅мꙿже въ погꙑбѣль҆
 6. дш꙯ꙙ не въꙁдръжꙙштꙙѧ сꙙ и҅дѫтъ·
 7. и҅ мноꙁи тоу нꙑн҄ѣ и҅штѫштии того·
 8. а҅ ѥ҅же къ богоу богатъство· скоро ѥ҅стъ
 9. и҅ благодарь҆ствь҆но· о̑удобь҆ о҅брѣтаѥ҅мо
 10. не ꙁлата ни сь҆ребра· нъ хоудоѭ̑ мѣдиѭ̑
 11. небесъскоѥ цѣсарь҆ство прио҅брѣсти·
 12. Слꙑшавъ же се слоуга глагола· наста-
 13. ви мꙙ мол҄ѭ ти сꙙ· да некъли и҅ а҅ꙁъ въ-
 14. ꙁмогѫ причꙙстьникъ бꙑти вь вѣ-
 15. кꙑ вѣкъ· ҅Алеѯанꙿдръ рече вѣроуи бо-
 16. гоу и҅ христосоу ѥ҅гоже и҅мѣти и҅маші
 17. жиꙁнь҆ вь҆ вѣкꙑ вѣкъ· Слоуга глаго-
 18. ла· боже помагаѧ҅и҆ рабоу своѥ҅моу а҅ле-
 19. ѯанꙿдроу· помоꙁи и҅ мнѣ грѣшноуо̑у-
 20. моу· о҅тъвръгни мꙙ о҅тъ скварꙑ гнꙋ-
 21. сънꙑѧ· и҅ о҅тъ лъжеи҅менитꙑи҅хъ бо-
 22. гъ· и҅ о҅тъ прѣль҆сти и҅хъ· и҅ о҅тъ гнѣ-
 23. ва непрѣподобь҆нааго· и҅ вь҆сѣкоѧ ꙁь҆-
 24. ли прио҅брѣтел҄ьника а҅нꙿтонина· и҅
 25. причти мꙙ съ рабомъ свои҅мъ а҅леѯанꙿ-
 26. дромъ· и҅ рече а҅леѯандръ· бѫди боже
 27. волꙗ твоꙗ· о҅ молитвѣ раба своѥ҅го·
 28. о̑услꙑша же молитвꙑ ѥ҅го кнꙙꙁъ· ꙗ҅-
 29. ко въꙁглашааше къ богоу· и҅ раꙁгнѣ-
 30. вавъ сꙙ погоуби и глагол҄ꙙ· съприи҅мь-

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 081v