Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 081r >

 1. жате и твръдо· да протꙙжемъ дрѣве-
 2. сꙑ съкроушитъ сꙙ· и҅ пожь҆ретъ· и҅ли
 3. о҅бличаѥ҅мъ о̑умретъ ꙁь҆лѣ· ҅Алеѯандръ
 4. мѫчимъ глагола· ничꙿтоже сѫтъ хꙑ-
 5. трости твоѧ· и҅ пришедъ а҅леѯандръ
 6. протꙙженъ бꙑстъ на дрѣвесехъ· добл҄и-
 7. и҅ же мѫченикъ христовъ таковѫѭ̑
 8. мѫкѫ трь҆пѣѣ҅ше· видꙙ вь҆сꙙ о̑удꙑ
 9. протꙙженꙑ· и҅ вь҆сꙙ кости своѧ съкрꙋ-
 10. шаѥ҅мꙑ· вельмѫдроуѧ҅ же а҅леѯандрь҆
 11. рече· тꙑ ѥ҅си богъ крь҆стиꙗ҅нескъ· при-
 12. ходивꙑи҆ къ ст꙯ꙑи҅мъ въгодивъшии҅-
 13. мъ тебѣ· приди и҅ къ мь҆нѣ грѣшноу-
 14. моу· и҅ покажи ꙗ҅ко и҅мꙙ твоѥ велико ѥ҅-
 15. стъ· и҅ боѧ҅штии҅хъ сꙙ тебе· и҅ се ѥ҅моу
 16. рекъшоу и҅ꙁмѣни сꙙ лице ѥ҅моу· и҅ бꙑстъ
 17. а҅кꙑ пламꙑ· и҅ пристѫпи к н҄емоу о҅тъ
 18. слоужꙙштии҅хъ прѣдъ кнꙙꙁемъ· и҅ гл꙯а
 19. ѥ҅моу· вь҆сѣмь҆ а҅вѣ ѥ҅стъ а҅леѯандре·
 20. ꙗ҅ко влъшъбами о҅долѣваѥ҅ши· бѣа҅ше
 21. бо ти лице блѣдо видимо· нꙑнꙗ же па-
 22. кꙑ свѣтъло а҅кꙑ сль҆нце· ҅Алеѯандръ
 23. рече добрѣ рече блѣдо· немошти раді
 24. пльть҆скꙑѧ· вь҆сѣкъ бо въ болѣꙁни
 25. сꙑ тѣлесь҆нѣи блѣдѣѥ ꙁѣло· свѣтло
 26. же ѥ҅же нꙑнꙗ видѣ· трьпѣниꙗ ради
 27. и҅ промꙑшл҄ениꙗ божиꙗ· вь҆сѣкъ бо
 28. сътрь҆пѣвꙑи съпасаѥ҅тъ сꙙ вь҆ вѣкꙑ·
 29. слоуга рече да тръпѣниꙗ҅ ли ради и҅ꙁмѣ-
 30. ноуѥ҅тъ сꙙ лице твоѥ· Алеѯандръ рече· е҅и҆·

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 081r