Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 080v >

 1. врадѣ самого третиꙗ· въшедъшоу же
 2. ѥ҅моу въ сковрадѫ· приде съ небесе роса·
 3. и҅ бꙑстъ сковрада ꙗ҅ко не видѣвши о҅гн҄ѣ·
 4. бѣа҅ше а҅леѯандръ хвалꙙ бога и҅ глагол҄ꙙ·
 5. цѣсароуѧи вь҆ вѣкꙑ богъ· сѣдꙙи҆ на хе-
 6. ровимѣ· ѥ҅гоже хвалꙙтъ а҅гг҄ели и҅ а҅рꙿха-
 7. гг҄ели· благословь҆ѭ̑ тꙙ а҅ꙁъ грѣшънъи҆·
 8. а҅леѯандръ· ꙗ҅ко сътвори чоудеса о҅ рабѣ
 9. своѥ҅мъ дании҅лѣ· ꙁагради о̑уста льво-
 10. ви· и҅ съкроуши вь҆сѫ противънꙑи҅хъ
 11. силѫ· и҅ раба своѥ҅го вѣнь҆чавъ· и҅ нꙑнꙗ
 12. о̑услꙑши мене боже· и҅ покажи недо-
 13. стои҅ноуо̑умоу семоу· твои҅хъ благꙑ-
 14. н҄ь а҅нꙿтониноу· ꙗ҅ко надеждꙙ ѥ҅го бѣ-
 15. сꙑ съплетенꙑ сѫтъ· ѧ҅же несъврь҆шенꙑ
 16. сѫштꙙ· несъвръшенꙑ творꙙтъ надѣ-
 17. ѭ̑штꙙѧ сꙙ на н҄ꙙ· ҅Антонинъ рече· рѣ-
 18. хъ ти а҅леѯандре ꙗ҅ко бѣсъ и҅маши· и҅
 19. тѣмъ о̑упꙿваѧ не стꙑдиши сꙙ· ҅Алеѯа-
 20. ндръ рече не раꙁоумѣѥ҅ши ли нераꙁоумь҆-
 21. не· ꙗ҅ко бѣсъ николиже не мѫчитъ сꙙ
 22. тацѣми мѫками· нъ жрътвъ и҅ скваръ
 23. трѣбоуѥтъ непоспѣшънъ жрътвъ·
 24. ѧ҅же погрѫжаѭ̑тъ чловѣкꙑ въ погꙑ-
 25. бѣл҄ь· о҅ть҆ н҄егоже тꙑ нао̑учивъ сꙙ· о̑у-
 26. чител҄ь сꙑ поспѣлъ ѥ҅си въ родъство о҅гн҄ь-
 27. ноѥ· и҅ причꙙсть҆никꙑ поставь҆ꙗ҅ѥ҅ши
 28. и҅же съ тобоѭ мѫчимꙑѧ ти· ҅Антонинъ
 29. рече· въкопавъше четꙑри дрѣвеса·
 30. и҅ протꙙгъше по дрѣвесемъ привꙙ-

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 080v