Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 080r >

 1. ꙗ҅же вь҆ н҄ихъ· Антонинъ рече· не мь҆нꙙ-
 2. тъ ли ти сꙙ боꙁи бо ти и҅мꙿже самодръ-
 3. жецъ цр꙯ъ жрътвꙑ творитъ· ҅Алеѯанꙿ-
 4. дръ рече· чоудо велико о҅бъдръжитъ
 5. мꙙ кнꙙже· да некъли и҅ тебе самого
 6. видимъ покаѭ̑шта сꙙ о҅тъ прѣль҆сті
 7. коумиръскꙑѧ· и҅ о҅браштаѭ̑шта сꙙ
 8. къ и҅стинѣ· ҅Анꙿтонинъ глагола· бѣше-
 9. нъ ли ѥ҅си а҅леѯандре· ҅Алеѯандръ рече·
 10. а҅ꙁъ не бѣшѫ сꙙ· нъ боѭ̑ сꙙ бога и҅ того
 11. сн꙯а и҅соуса христоса· и҅мѫштааго власть
 12. вь дьнь҆ сѫдънꙑи· доушеѭ̑ и҅ тѣломъ·
 13. ҅Антонинъ глагола· въꙁгнѣтите о҅гн҄ь
 14. и҅ раждь҆ꙁѣте сковрадѫ· да въвръженъ
 15. бѫдетъ вь҆ н҄ѫ· да тѣмъ бѫдѫтъ вль҆-
 16. шъбꙑ ѥ҅го побѣжденꙑ· вь҆ꙁгнѣште-
 17. ноу же бꙑвъшоу о҅гн҄оу· раждегошꙙ ско-
 18. врадѫ· ꙗ҅коже бꙑти ѥ҅и҆ подобь҆нѣ о҅гню·
 19. Глагола же ѥ҅моу анꙿтонинъ· ҅Алеѯандре
 20. пожь҆ри· даже не бѫдеши въ сковрадѣ·
 21. и҅ ничꙿтоже ти о̑успѣѥ҅тъ ѥ҅гоже тꙑ чь҆-
 22. теши христоса· ҅Алеѯандръ рече не тꙑ
 23. о̑убо о҅ себѣ се глагол҄еши· нъ о҅тꙿцемъ сво-
 24. и҅мъ сотонѫ поваждаѥ҅мъ· ѥ҅гоже досто-
 25. и҅нъствомъ мѫдрости и҅спль҆н҄енъ ѥ҅си·
 26. ҅Анꙿтонинъ рече да въвръженъ бѫдетъ въ
 27. сковрадѫ· да виждѫ чꙿто ѥ҅моу о̑успѣ-
 28. ѥ҅тъ распꙙтꙑи҆ и҅ о̑умъръи҆· радоуѧ же сꙙ
 29. а҅леѯандръ въскочи въ сковрадѫ· ѥ҅ді-
 30. нъ же вь҆ниде· а҅ бꙑстъ видѣти въ ско-

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 080r