Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 079v >

 1. то не тъчь҆ѭ̑ блꙙдь҆ ѥ҅смъ нъ и҅ ѫ҅родъ·
 2. ѫ҅родоуѭ̑тъ бо словеса твоꙗ· Антони-
 3. нъ рече тако ми богꙑ· а҅ште послоу-
 4. шавъ пожьреши богомъ· то и҅ владꙑ-
 5. ка и҅мѣнию̑ многоу· а҅ште ли не по-
 6. слоушаѥ҅ши лютами мѫками погоу-
 7. бь҆ѭ̑ тꙙ· ҅Алеѯандръ глагола не ль҆сти
 8. сꙙ кнꙙꙁоу· ꙗ҅ко послоушаѭ̑ твоѥ҅го ла-
 9. сканиꙗ· да погрѣшѫ хрисостово прі-
 10. шествиѥ· тъ бо ѥ҅стъ богъ живъ· а҅нто-
 11. нинъ глагола· а҅ште не пожь҆реши· то
 12. мѫчима тꙙ покажѫ вь҆сѣмъ· а҅леѯа-
 13. ндръ рече лютами мѫками о̑умърѫ о҅-
 14. тъ хрістоса· а҅ште тебе послоушавъ
 15. пожьрѫ бѣсомъ нечистꙑи҅мъ·
 16. Антонинъ глагола· съвлъкъше и соу-
 17. ровами жилами биꙗ҅те и по чрѣвоу·
 18. биѥ҅моу же ѥ҅моу и҅ не вѣштаѭ̑штꙋ
 19. ничꙿсоже· Глагола ѥ҅моу кнꙙꙁъ послоу-
 20. шаи҆ мене а҅леѯандре и҅ пожь҆ри богомꙿ·
 21. ҅Алеѯандръ рече· ничꙿтоже сѫтъ мѫкꙑ
 22. твоѧ томителю· и҅ не пожь҆рѫ рѣхъ ті
 23. о̑убо· ꙗ҅ко крь҆стиꙗнъ ѥ҅смъ и҅ ѥ҅стъ
 24. богъ на небесехъ· помагаѧ҅и҅ ми·
 25. ҅Антонинъ глагола· не рѣхъ ли ти ꙗ҅ко
 26. о҅стани сꙙ блꙙдии҅ тѣхъ· и҅ пристѫ-
 27. пивъ пожь҆ри· да бѫдетъ цр꙯ѣ вол҄ꙗ·
 28. Алеѯандръ глагола· а҅ꙁъ жрътвѫ цр꙯ю
 29. вѣчь҆ноуо̑умоу приношѫ· сътвори-
 30. въшоуо̑у небо и҅ ꙁемь҆ѭ̑· и҅ море и҅ вьса

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 079v