Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 079r >

 1. и҅ мноꙁи вѣровашꙙ кꙿ немоу· Слꙑшавъ
 2. же кнꙙꙁъ повелѣ привести и҆· пришь҆-
 3. дъшоу же а҅леѯандроу глагола ѥ҅моу кꙿ-
 4. нꙙꙁъ· рьци ми тꙑ кто ѥ҅си ль҆стꙙи҆
 5. многꙑѧ· и҅ о҅тъвраштаѧ ѧ о҅тъ жръ-
 6. твъ божъ҆скꙑи҆хъ· и҅ о̑учꙙ ѧ и҅нои вѣрѣ·
 7. рьци о̑убо намъ кто сꙑ тако ль҆стиши
 8. народа· а҅леѯандръ глагола· крь҆стиꙗ҅-
 9. нъ ѥ҅смъ и҅ санъ мои преꙁвутерь҆скꙑи҆·
 10. и҅мже саномъ кнꙙꙁоу вѣроѭ̑ о̑упвахъ·
 11. христовꙑ надеждꙙ приѧ҅ти· а҅нꙿтоні-
 12. нъ глагола· и҅ кꙿто ѥ҅стъ х꙯с· а҅леѯандръ
 13. рече съпасъ мира вь҆сего· и҅ свѣтъ вѣ-
 14. роуѭ̑штиимъ вь҆ н҄ь· ҅Антонинъ гла-
 15. гола· како можетъ съпасъ бꙑти тъ·
 16. и҅же бꙑстъ распꙙтъ· и҅ съмрьть приѧ҅·
 17. а҅леѯандръ глагола· то ѥ҅стъ чоудно
 18. кнꙙже ꙗ҅ко о̑умрѣ пль҆тиѭ· да не
 19. тъчьѭ̑ сидв освѣтитъ· нъ и҅ въ а҅дѣ
 20. о҅трѣшитъ болѣꙁни о̑умьръшиимꙿ·
 21. Антонинъ глагола· боуꙗ словеса гла-
 22. гол҄еши· и҅ блꙙди многꙑ· како о̑убо
 23. не могꙑ помошти себѣ и҅нѣмъ мо-
 24. жетъ помошти· ҅Алеѯандръ рече· съ-
 25. мрьть҆ си вѣроуѭ̑штиимъ к н҄емоу
 26. жиꙁнь҆· и҅ неть҆лѣниѥ на небесе-
 27. хъ подаѥ҅тъ· ҅Анꙿтонинъ глагола о̑у-
 28. мль҆кни о̑убо блꙙдꙑ и҅ пожь҆ри богомъ·
 29. а҅леѯандръ рече· а҅ꙁъ глагол҄ꙙ се не
 30. блꙙдѫ· а҅ште ли то тебе послоушаѭ̑·

Vita Alexandri presbyteri Sidensis (15 March)

Image of 079r