Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 077v >

 1. прѣжде и҅сповѣстъ и҅мꙙ г꙯а моѥ҅го їс꙯ хс꙯а·
  πρότερον ὁμολογήσῃ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ”.
 2. ѥ҅рмиꙗ҅ же кꙿто вои҅нъ ѥ҅динъ о҅тъ стрѣгѫ-
  Ἑρμείας δέ τις στρατιώτης εἷς τῶν φυλασ-
 3. штии҅хъ ѥ҅го рече к н҄емоу· то како може-
  σόντων αὐτὸν πρὸς αὐτὸν εἶπεν· „Καὶ πῶς δύνα-
 4. ши раꙁоумѣти· а҅ште воѥ҅вода и҅сповѣ-
  σαι νοῆσαι, ἐὰν ὁ ἡγεμὼν ὁμολο-
 5. стъ далече сꙑ· о҅тъвѣшта ст꙯ꙑи савиниї
  γήσῃ πόρρωθεν ὤν;”. Ἀπεκρίθη ὁ ἅγιος Σαβῖνος καὶ
 6. глагол҄ꙙ· ѥ҅гда напишетъ кн҄игꙑ и҅сповѣ-
  λέγει· „Ὅταν χαράξῃ γράμματα, δι' ὧν ὁμολο-
 7. даѧ бога моѥ҅го· и҅ поуститъ къ мнѣ прѣ-
  γήσει τὸν θεόν μου, καὶ ἀποστείλῃ μοι
 8. дъ вь҆сѣми вами· тъгда и҅ тъ проштенъ
  πάντων ὑμῶν παρόντων, τότε καὶ αὐτὸς συγχωρηθήσ-
 9. бѫдетъ въ градъ вь҆лѣсти· въꙁврашть҆-
  εται εἰς τὴν πόλιν ἐλθεῖν”. Ἀποστρε-
 10. шемъ же сꙙ и҅мъ· и҅ пришъдъ съ корабь-
  ψάντων δὲ αὐτῶν καὶ ἐλθόντων μετὰ τοῦ πλοιαρί-
 11. ѥ҅мъ блиꙁъ воѥ҅водꙑ· и҅ съповѣдавъше
  ου πλησίον τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἀπαγγειλάντων
 12. ѥ҅моу вь҆са ꙗ҅же слꙑшавъше о҅тъ ст꙯ааго
  ἅπαντα τὰ δηλωθέντα αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ἁγίου
 13. савина· о҄уже бо бѣѣхѫ о҅тъчаали своѥ҅-
  Σαβίνου – ἤδη δὲ εἰς ἀπόγνωσιν
 14. го живота· и҅ їспросивъ хартиѭ҄ напи-
  ζωῆς αὐτοῦ φθάσαντος καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ – αἰτήσας χάρτην ἔγρα-
 15. са тако· ѥ҅динъ б꙯ъ савиновъ їс꙯ х꙯с сь҆
  ψε τάδε· „Εἷς Θεὸς τοῦ Σαβίνου Ἰησοῦς Χριστός, μεθ'
 16. н҄имь҆ и҅нъ никтоже ѥ҅стъ· да ако въпи-
  οὗ οὐδεὶς ἄλλος ἐστίν”. Καὶ ὡς ἔγραψε ταῦτα καὶ ἀπέστειλε
 17. са тако и҅ посъла къ ст꙯оуо҄умоу савиноу·
  πρὸς τὸν ἅγιον Σαβῖνον,
 18. а҅биѥ҆ о҄утиши сꙙ· и҅ корабь҆ о҄устрь҆ми сꙙ
  εὐθέως γαλήνη ἐγένετο καὶ τὸ πλοῖον κατήχθη
 19. на о҅нѫ странѫ· вълѣꙁъ же воѥ҅вода въ
  εἰς τὸν ὅρμον. Εἰσελθὼν οὖν ὁ ἡγεμὼν εἰς
 20. градъ· и҅ сѣдъ на сѫдилишти· пове-
  τὴν πόλιν καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευ-
 21. лѣ привести ст꙯аа҅го савиниꙗ· и҅ гла-
  σεν ἀχθῆναι αὐτῷ τὸν ἅγιον Σαβῖνον καὶ λέ-
 22. гола кꙿ н҄емоу· тꙑ начꙙлъ ѥ҅си дѣло·
  γει πρὸς αὐτόν· „Σὺ μὲν ἐπεχείρησας πρᾶγμά τι
 23. ненавидимоѥ о҅тъ богъ и҅ самодръ-
  μισούμενον ὑπὸ τῶν θεῶν καὶ τῶν αὐτοκρα-
 24. жецъ· и҅же стави насъ посрѣдѣ рѣкꙑ
  τόρων, λέγω δὴ χρησάμενος τῇ μαγείᾳ
 25. влъшь҆ствомъ свои҅мъ· ѥ҅лико бо мо-
  καὶ ἐπισχὼν ἡμᾶς ἐν μέσῳ τοῦ ποταμοῦ. Ὅσον γὰρ
 26. жааше сътвори мь҆нѣ а҅кꙑ и҅ хотѣ·
  εἰς δύναμιν τὴν σήν, ἐχρήσω μοι, ὡς ἐθέλησας·
 27. ѥ҅же о҄убо могѫ а҅ꙁъ тебѣ то сътворѫ·
  εἴ τι οὖν δύναμαι κἀγὼ εἰς σέ, τοῦτο πράξω”.
 28. и҅ повелѣ свѣштꙙ въжегъше принесті·
  Καὶ ἐκέλευσε λαμπάδας ἐξημμένας ἐνεχθῆναι
 29. и҅ страстьника распꙙти ѫ҅жи четꙑрь҆-
  καὶ τὸν ἀθλητὴν τοῦ Χριστοῦ ἐκταθῆναι δι' ἱμάντων τεσσάρ-
 30. ми· и҅ привꙙꙁати и по четꙑри колꙑ·
  ων καὶ προσδεθῆναι εἰς τέσσαρας πάλλους

Vita (Passio) Sabini (13 March)

Image of 077v